Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Vznik a vývoj

  Rozdíly mezi textovými skupinami

  Bible-vznik-- Textové rodiny - Rozdíly mezi textovými rodinami

      

  Bible - Textové rodiny

  Rozdíly mezi textovými rodinami

  V předchozích článcích jsme zmínili čtyři základní skupiny biblických textů, tzv.textové rodiny:

  MT Masoretské texty
  LXX Septuaginta
  SP Samaritánský Pentateuch
  DSS Svitky od Mrtvého moře (Kumránské rukopisy)

  Tyto skupiny biblických textů se v mnohém liší. Proč tomu tak je, jsme již také psali. Pátrejme teď spolu, v čem jsou rozdílné.

  V čem se liší texty?

  Na jednu odlišnost jsme již narazili v rámci článku Henoteismus v Bibli, viz. Deuteronomium 32:8 (PDF, 105 kB).
  El, vůdce boží rodiny, zde rozděluje národy. Ve zlomku DSS ze 4.jeskyně a v textu řeckém LXX se píše "... podle počtu božích synů". V pozdější rodině masoretských textů již došlo ke změně konce verše. Důvod mohl být věroučný, nesouhlas s polyteistickým zněním[4]. MT píše "...podle počtu synů Izraele."

  Verš nejmladší ale stále nejpoužívanější masoretské textové rodiny MT byl změněn - pravděpodobně z věroučných důvodů.
  Liší se obsahově od starších skupin textů DSS a LXX.

  Přehledný příklad shody a rozdílů v textových tradicích MT, SP, DSS (4QExodd) a LXX ukazuje Andrew E.Steinmann [1]  u verše Exodus 1:1-5.

  Překlad CEP [2]:
  exo1,1-5.gif (3145 bytes)

  Autor ukazuje, že:
  - mezi MT a LXX existuje 6 rozdílů 
  - u třech rozdílů z šesti uváděných se shoduje LXX s DSS
  - v seznamu jmen se liší všechny čtyři textové tradice
  - poslední čtyři jména jsou řazena shodně ve všech textech
  - rozdíl panuje u synů Jákobovy ženy
  - SP snižuje rozdíly mezi Jákobovými syny (někteří byli zplozeni konkubínami). Důvodem může být snaha snížit důležitost syna Judy.
  - MT klade důraz na rozdrobenost Jákobovy rodiny, DSS naopak na její svornost. LXX má snahu zvýraznit jednotu a zlehčovat roztříštěnost Jákobovy rodiny
  - LXX a DSS uvádí 75 synů Jákobových, MT a SP 70
  atd.

  V závěru své práce Andrew E.Steinmann píše:

  It may be impossible to decide which tradition is older.19 However, one fact is clear. The numerous variants in these five verses may have originated for different reasons, but they did not arise in a vacuum. The message of the two basic traditions concerning the degree of unity or disunity in Jacob's family affected most of the variants that arose in the textual traditions of Exod 1:1-5. When read in context, variants can have a synergistic effect on the meaning of the text...    Je asi nemožné určit, která tradice je nejstarší. Nicméně jeden fakt je jasný. Množství odlišností v těchto pěti verších mohlo vzniknout z různých důvodů ale nezrodily se z vakua. Poselství dvou hlavních tradic, týkající se stupně souladu či rozpolcenosti Jákobovy rodiny, ovlivnilo většinu variant, které vznikaly v textových tradicích Exodu 1:1-5. Čteno v souvislostech, varianty mohou mít synergický efekt na smysl textu...
  překlad autor

  Je zřejmé, že uvedené rozdíly ve čtení verše Exodus 1:1-5 nevznikly pouze chybami při přepisování ale jsou výsledkem záměru pisatelů jednotlivých textů a to pravděpodobně záměrů směřujících k určitým věroučným cílům (v našem případě jednota či nejednota Jákobovy rodiny).

  Textové rodiny popisují stejné události. Rozdíly v nich však mohou vést k rozdílnému výkladu obsahu. Proto je vhodné při podrobném studiu textu Hebrejské Bible porovnávat alespoň základní rodiny textů - DSS, MT, LXX a SP.

  MT / LXX

  I přes obecnou shodu mezi texty MT a LXX mezi nimi existují i jisté rozdíly. Podle Edwarda M.Cooka [3 str.182] se jedná o drobné odlišnosti počínaje slovesným časem a číslem slovesných tvarů či volbou slovní zásoby  až po odchylky v řazení kapitol. V některých případech obsahuje  LXX  verše či odstavce, které v MT nenalezneme. Dříve badatelé přičítali tyto rozdíly překladatelům LXX a nikoliv originálnímu textu, ze kterého překlad LXX vycházel. Předpokládalo se, že mezi původními zdroji, ze kterých vznikaly masoretské texty a zdroji, ze kterých vycházeli překladatelé Septuaginty, nebylo rozdílů. Proto se odlišnostem mezi MT a LXX nevěnovala větší pozornost.
  Časem se však stále více začínal prosazovat názor, že rozdíly existovaly již mezi původními zdroji, ze kterých se vyprofilovaly MT a LXX.  Tedy, že řečtí překladatelé vycházeli z Hebrejské Bible odlišné v jistých aspektech od textů, ze kterých vyrůstala masoretská textová tradice. Objev Svitků od Mrtvého moře těmto názorům dává podle E.M.Cooka za pravdu a podstatně změnil pohled odborníků na význam jednotlivých rodin biblických textů.

  V LXX se projevuje snaha uzpůsobit text helénskému universalismu. Hospodin zástupů byl často v LXX překládán jako Pán všehomíra (kyrios pantokratór) pro zdůraznění univerzální boží moci. Některá místa biblického textu byla doplněna o boží stvořitelskou činnost a důraz na jeho věčnost, určité obrazy byly nahrazeny jinými, potlačeny byly antropomorfismy (např. z Boží ruky se stala Boží moc). Některé knihy v LXX mají jinou podobu než v hebrejském Písmu. V LXX se objevily i výrazy z populární helénské filozofie. Např. hebrejské tohu va bohu  Gen 1:2 bylo změněno na aoratos kai akataskeuastos - neviditelný a neudělatelný. Boží jméno z Exo 3:14 bylo přeloženo jako egó eimi ho ón - jsem, který je jsoucí.
  LXX byla doplněna také o další texty, proti židovskému kánonu byly do LXX zahrnuty i knihy tzv. deuterokanonické (Mdr, Sír, Ž Šal, Júd, Tób, 1-4 Mak, Bár) a další doplňky včetně přepracování kanonických knih. [5]

  DSS / LXX

  Frank Cross identifikoval mezi Svitky od Mrtvého moře několik fragmentů úvodu k 1.Samuelově knize. Svitek 4QSama souhlasí podle E.M.Cooka [3] v několika důležitých aspektech se Septuagintou, která je zde odlišná od MT. To znamená, že řada odlišností LXX vůči MT nevznikla zásahem řeckých překladatelů ale byla obsažena již v původním překládaném textu. Již před vznikem Septuaginty tedy existovaly minimálně dvě vzájemně odlišné textové rodiny hebrejských biblických textů.
  Edward M.Cook vyjmenovává několik příkladů shody LXX s DSS:

  1.Samuelova 2:8-9 (PDF, 84 KB)

  1sam2_8-9.gif (3363 bytes)

  Červeně je zvýrazněn text, který není obsažen v MT. Původně se odborníci domnívali, že tento řádek navíc přidali překladatelé. Ale svitek DSS 4QSama obsahuje také tento text, samozřejmě v původní hebrejštině.
  4QSama tedy podle Cooka dokazuje starodávnost hebrejského textu, který byl základem k překladu LXX a který se již v té době lišil od textů rodiny MT.
  F. Cross však nalezl i další text Samuelovy knihy, 4QSamb , rovněž dokazující podobnost s LXX. A Patrick Skehan našel text  4QDeutq  obsahující Mojžíšovu píseň (Deuteronomium 32).

  DSS / SP

  Edward M.Cook uvádí dále, že P.Skehan rozeznal rovněž svitky z jeskyně č.4 odpovídající Samaritánskému Pentateuchu. I zde se původně část odborníků domnívala, že SP byl pozdním dílem Samaritánů. Objev svitku 4QpaleoExodml   ukazuje, že texty SP nejsou mladší textů MT a LXX.

  Objevy Svitků od Mrtvého moře prokazují, že již velice dávno vedle sebe existovaly tři textové skupiny, dnes označované jako MT, LXX a SP. V jednom časovém úseku a na jednom místě byly používány tři rozdílné verze Hebrejské Bible.

   


  [1] Andrew E.Steinmann, "Jacob's Family Goes to Egypt: Varying Portraits of Unity and Disunity in the Textual Traditions of Exodus 1:1-5" TC: a Journal of Biblical Textual criticism, 1997. http://rosetta.reltech.org/TC/vol02/Steinmann1997.html
  [2]  Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 1984.  V elektronické formě SW BibleWorks .  Jinak také Český ekumenický překlad - CEP.
  [3] Edward M.Cook, "Solving the Mysteries of the Dead Sea Scrolls", 1994, ZondervanPublishingHouse
  [4] Mark S.Smith, "The Origins of Biblical Monotheism: Israel's Polytheistic Background and the Ugaritic Texts", 2001, Oxford University Press
  http://www.bibleinterp.com/articles/MSmith_BiblicalMonotheism.htm
  [5] Ryšková Mireia. Doba Ježíše Nazaretského. Karolinum. Praha 2008.
  ISBN 978-80-246-1465-6
      

  Vytvořeno: 10.03.2005


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 05. 03. 2005 | Aktualizováno: 04. 09. 2009 | 26284 přečtení | Počet komentářů: 28 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.