Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Prst Boží      

  Mýty. Proroctví.

  Prst Boží

   

  Hebrejská Bible (Starý zákon)

  S pojmem prst Boží se můžeme setkat v Bibli. V knize Exodus (Druhá Mojžíšova) je popisován útěk Izraelitů z Egypta. Aby Mojžíš přiměl faraona propustit Izraelity z egyptského otroctví, demonstruje sílu Hospodina a sesílá na Egypt různá soužení - egyptské rány. Faraonovi věštci jsou bezmocní a nezbývá jim, než potvrdit, že rány uskutečňuje prst Boží:

  Bible,  Exodus 8:12-15, Český ekumenický překlad (CEP)[1]
       Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vyzvi Árona: »Vztáhni svou hůl a udeř do prachu na zemi!« Stanou se z něho po celé egyptské zemi komáři."
  I učinili tak. Áron vztáhl ruku s holí a udeřil do prachu na zemi a na lidech i na dobytku se objevili komáři. Po celé egyptské zemi se ze všeho prachu země stali komáři.
  Když totéž chtěli učinit věštci svými kejklemi, totiž vyvést komáry, nemohli. A komáři byli na lidech i na dobytku.
  Věštci tedy řekli faraónovi: "Je to prst Boží." Srdce faraónovo se však zatvrdilo a neposlechl je, jak Hospodin předpověděl.

  Pro zajímavost uvádíme hebrejský text a jeho přepis. Ve verši Exodus 8:15 je přesně uveden termín םיהלא עבצא (etsba elohim) - prst Boží, či přesněji prst Božstva:[2]

   

  V knize Exodus je prst Boží zmíněn ještě jednou, ve verši Exodus 31:18. Hospodin předal Mojžíšovi na posvátné hoře Sinaji dvě desky svědectví. Kamenné desky byly psány Božím prstem. 

  Bible,  Exodus 31:18, (CEP)
       Když přestal k Mojžíšovi na hoře Sínaji mluvit, dal mu dvě desky svědectví; byly to kamenné desky psané Božím prstem

  Událost je popsána i v knize Deuteronomium (Pátá Mojžíšova):

  Bible,  Deuteronomium 9:9-10, (CEP)
       Když jsem vystoupil na horu, abych přijal kamenné desky, desky smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavřel, zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí, chleba jsem nejedl a vody nepil.
  A Hospodin mi dal obě kamenné desky psané prstem Božím, na nichž byla všechna přikázání, o kterých s vámi Hospodin mluvil na hoře zprostředku ohně v den shromáždění.

  V Hebrejské Bibli tak jednou prst Boží varuje či dokonce trestá (Exodus 8:15), podruhé ukazuje člověku cestu, smlouvou psanou do kamenných desek (Exodus 31:18, Deuteronomium 9:10).

   

  Křesťanská Bible (Nový zákon)

  I v Křesťanské Bibli lze nalézt zmínku o prstu Božím. Ježíš uzdravil posedlého člověka. Farizeové jej nařkli z toho, že vyhání démony ve jménu Belzebuba, knížete démonů. Ježíš vysvětlil, že nelze vyhánět satana satanem. Pokud by byl satan takto rozdvojen, neobstálo by jeho království zde na zemi. Svým tvrzením se sami farizeové stávají pomocníky zla.

  Bible,  evangelia (CEP)
       Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. (Lukáš 11:20)

  Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. (Matouš 12:28)

  Pokud porovnáme Lukášovo a Matoušovo evangelium, zjistíme, že ve stejné větě říká Ježíš jednou, že vyhání zlého prstem Božím, v druhém evangeliu pak že to činí Duchem Božím. Prst Boží lze tak spojit s Duchem Božím.[3]

  Uvádíme řecký text Lukášova verše 11:20. Termín ἐν δακτύλῳ θεοῦ (en daktylo theou) - prstem Božím:[2]

   

  Prst tvoří

  V Bibli jsou i další nepřímé odkazy na Prst Boží. Podle Knihy žalmů stvořil Bůh nebesa svými prsty:

  Bible,  Žalmy 8:2-4, (CEP)
       Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
  Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.
  Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:

  Kdo by neznal Michelangelovo Stvoření Adama ze Sixtinské kaple. Bůh zde vztahuje k prvnímu člověku prst:


  Obr. Stvoření Adama, Michelangelo, Sixtinská kaple, stropní freska, jedna z devíti scén.[6]

   

  Prst varuje a přináší rozsudek

  V knize Daniel je uveden tajemný příběh o varování na zdi a božích vahách. Babylónský král Belšasar vystrojil kultickou hostinu aby vyprosil přízeň bohů před nadcházejícími boji. Poručil pít víno ze zlatých nádob ukořistěných v jeruzalémském božím chrámu.

  Vtom se objevily prsty lidské ruky a začaly psát písmena na zeď hodovní místnosti. Krále jala hrůza, i když smyslu nápisu na zdi svého paláce nerozuměl. Nikdo z jeho vykladačů nedokázal vyložit smysl textu. Až prorok Daniel králi sdělil, co je na zdi zapsáno a vysvětlil význam sdělení: מְנֵא מְנֵא תְּקֵל וּפַרְסִין (čteme zprava Mene mene tekel ú-parsín).[4]

  Zde se sice píše o lidské ruce, ale varování pochází od Boha, jak potvrzuje osvícený Daniel:

    
  Obr. Rembrandt, Belshazzar's Feast (Belšasarova hostina), 1635, (National Gallery, Londýn). Zpráva je psána vertikálně začínajíc v horním pravém rohu.[5]

  Bible,  Daniel 5:22-28, (CEP)
       Ani ty, jeho synu Belšasare, jsi neponížil své srdce, ačkoli jsi o tom všem věděl,
  ale povýšil ses nad Pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil jsi z nich víno ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny, a chválil jsi bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty, jsi však nevelebil.
  Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo.
  Toto pak je písmo, které bylo napsáno: »Mené, mené, tekel ú-parsín«.
  Toto je výklad těch slov: Mené - Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je.
  Tekel - byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký.
  Peres - tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům."

  Bůh varoval krále Belšasara nápisem psaným prstem. Oznámil králi výsledek božího soudu, kde byl babylónský král shledám vinným. Ještě té noci byl zabit a jeho království pak zničeno.

  Vztyčený prst v mnoha kulturách znamená výstrahu: "Pozor! Buďte pozorní!" Zároveň uvádí začátek důležitého sdělení. Jako úvod byl základním gestem řeckých a římských řečníků.[9]

  Zvěstování, prst v křesťanské symbolice

  Osvícený italský malíř Leonardo da Vinci, (1452 – 1519) spojoval symboliku zdviženého prstu pravé ruky s postavou Jana Křtitele. Podle některých badatelů gesto ukazovalo Janův úkol zvěstovatele Kristova příchodu i spojení křtu s nebesy.[7]


  Obr. Obraz Svatý Jan Křtite (Leonardo da Vinci, 1513).[7]
   Leonardo obraz nikdy neprodal a měl jej všude s sebou.
    
  Obr. Výřez z nástěnné malby Poslední večeře (Leonardo da Vinci, 15. stol).[8] Každé gesto rukou zde má svůj význam.

   
   

  Symboliku vztyčeného prstu nalezneme na mnoha křesťanských dílech zobrazujících zvěstování. Vztyčený prst bývá atributem archanděla Gabriela, zvěstovatele, přímluvce ale také anděla smrti.  

  Kombinací dvou či více prstů pak mohla být vytvářena další gesta s přesně určeným významem. Spolu vztyčený palec, ukazováček i prostředniček, byl např. symbolem požehnání a trojjedinosti boží. Dalším všeobecně používaným je gesto znamení kříže.[a]  


  Obr. Výřez z ikony - archanděl Gabriel, katedrála Hajdúdorog, Maďarsko.[10]

   

  --- pokračování příště ---


  [a]
  Jedno z gest reprezentuje jméno Ježíše Krista. Řecky psané ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, latinkou ΙΗϹΟΥϹ ΧΡΙϹΤΟϹ. První a poslední písmeno obou jmen tvoří christogram ICXC.
  Každý prst pak znamená jedno z těchto písmen prostřednictvím řecko-římské symboliky.

  Ukazováček - Jupiter - I
  Prostředníček ve tvaru C
  Palec a prsteníček spojeny - spojení Apolla a Venuše - X
  Malíček - Merkur - C

   
  Obr. Christogram ICXC [9]

  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
  [2] Použit sw BibleWorks, verze 10.0.8.64
  [3] Prst Otcovy pravice. Nepomucenum [online]. 2010 [cit. 2020-12-31]. Dostupné z: http://www.nepomucenum.it/2010/05/prst-otcovy-pravice.html
  [4] Prolitá krev na vahách osudu. Mýty a skutečnost [online]. 2018 [cit. 2020-12-31]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2018090001
  [5] Přispěvatelé Wikipedie, Mene tekel [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, [citováno 31. 12. 2020] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mene_tekel&oldid=16160269 >
  [6] Wikipedia contributors, 'Sistine Chapel', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 22 December 2020, 05:30 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistine_Chapel&oldid=995659859 > [accessed 31 December 2020]
  [7] Přispěvatelé Wikipedie, Svatý Jan Křtitel (da Vinci) [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, Datum poslední revize 8. 06. 2020, 10:41 UTC, [citováno 9. 01. 2021] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svat%C3%BD_Jan_K%C5%99titel_(da_Vinci)&oldid=18667022 >
  [8] Přispěvatelé Wikipedie, Poslední večeře (da Vinci) [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, Datum poslední revize 11. 12. 2020, 11:49 UTC, [citováno 9. 01. 2021] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Posledn%C3%AD_ve%C4%8De%C5%99e_(da_Vinci)&oldid=19252179 >
  [9] ESPARZA, Daniel. What Do the Hand Gestures in Icons Mean? Aleteia [online]. 2016 [cit. 2021-01-10]. Dostupné z: https://aleteia.org/2016/06/12/what-do-hand-gestures-in-icons-mean/
  [10] Wikipedia contributors, 'Gabriel', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 10 January 2021, 13:54 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabriel&oldid=999497236 > [accessed 10 January 2021]
      

   
  Vytvořeno: 31. 12. 2020


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel M | Vydáno: 31. 12. 2020 | Aktualizováno: 10. 01. 2021 | 3112 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.