Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví

  Proroctví z Fátimy (IV.) - Diplomatická verze proroctví

  Mýty a skutečnost - Proroctví z Fátimy (IV.)

  Proroctví z Fátimy - Diplomatická verze proroctví

   

  Ve Fatimě bylo v roce 1917 světelnou bytostí, za konání několika zázraků, sděleno několik vizí a předpovědí, tzv. Poselství z Fatimy.  Poselství rozdělujeme na tři části - tři fatimská tajemství. Obsah prvých dvou tajemství byl zveřejněn r. 1942 - viz Proroctví z Fatimy - Tři tajemství. Ke zveřejnění části třetího tajemství (zjevení) došlo až r. 2000, zbývající část (slova Paní z Fatimy) však zřejmě dosud nejsou veřejnosti přístupná - viz Proroctví z Fatimy (III.) - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství). Třetí tajemství se má dotýkat i katolické církve.

  Kromě výše uvedených tří tajemství byla ve Fatimě sdělena i další proroctví, která se týkají nejen církve ale celé lidské společnosti v době hrozících válek i nastávajícím čase Armagedonu.

  Diplomatická verze proroctví

  V 60. létech 20. stol. mělo sehrát důležitou úlohu fatimské proroctví označované jako diplomatická verze třetího tajemství z Fatimy. Podle několika zdrojů došlo za pomoci diplomatické verze proroctví ke zklidnění politické situace v době kubánské raketové krize. Ta hrozila přerůst ve třetí světovou válku s nasazením jaderných zbraní.[a]

  USA v roce 1961 umístilo v Itálii a Turecku jaderné rakety namířené na Moskvu. Jako odpověď umístil Sovětský svaz o rok později na spřátelenou Kubu své rakety dlouhého doletu. USA požádalo SSSR o okamžité stažení raket a začalo s blokádou Kuby. Existovaly oprávněné obavy z vypuknutí třetí světové války, která by použitím nukleárních zbraní zničila svět.
  Vatikán se údajně snažil zabránit jaderné katastrofě a poslal zkrácenou diplomatickou verzi třetího tajemství z Fatimy (přeloženou do angličtiny a ruštiny) hlavám třech světových mocností - Kennedymu, Chruščovovi a Macmillanovi.[4]
    
  Obr. 100 amerických balistických raket Jupiter bylo v roce 1961 rozmístěno v Itálii a Turecku. Rakety schopné zasáhnout Moskvu byly osazeny jadernými hlavicemi.[6]

  28. 10. 1962 nechal Chruščov stáhnout ruské rakety z Kuby. Podle W. Chipmana[b]  měl ruský prezident pronést, že po atomové válce by živí záviděli mrtvým.[4] To je téměř přesná citace diplomatické verze proroctví (viz níže).
  V říjnu tedy diplomatická verze proroctví z Fátimy měla napomoci zabránit vypuknutí třetí světové války. K jadernému konfliktu nedošlo a naopak se podařilo uzavřít smlouvu o omezení jaderného zbrojení mezi USA, Velkou Británií a SSSR.

  15. 10. 1963 uveřejnil německý novinář Louis Emrich v týdenníku Nová Evropa ve Stuttgartu prostřednictvím diplomatů získaný text Třetího tajemství v německé řeči. Emrich prý sepsal diplomatickou verzi tajemství podle informací sdělených vatikánským knězem. Mělo by se jednat o zkrácenou citaci z obsahu třetího fatimského tajemství tak, jak bylo diplomaty zpřístupněno vládám ve Washingtonu, Moskvě a Londýně.[4] [5] [1]

  Diplomatická verze třetího tajemství z Fatimy - český překlad z díla Třetí tajemství Fatimy[4]:

  „Nestrachuj se, mé dítě, jsem Matka Boží, která tu k tobě promlouvá a prosí tě o zvěstování mého poselství celému světu. Budou na tebe silně nevražit. Buď však silná ve víře a všechnu nenávist překonáš. Slyš a zapamatuj si, co ti říkám: Lidé se musí polepšit. Musí snažně prosit za odpuštění hříchů, jichž se dopustili a stále ještě dopouštějí. Žádáš si ode mne zázračné znamení, aby celý svět porozuměl mým slovům, jimiž skrze tebe oslovuji lidstvo. Zázrak jsi právě spatřila; byl to velký sluneční zázrak! Všichni jej viděli, věřící i nevěřící, rolníci i měšťané, vědci, novináři, laici i kněží. A nyní zvěstuj mým jménem:
  Na celé lidstvo přijde nesmírný trest, ne dnes ani zítra, ale ve druhé polovině 20. století. Co jsem projevila již v La Salletě skrze děti Melanii a Maximina, opakuji nyní tobě. Lidstvo se nerozvíjí tak, jak Bůh očekával. Lidé se rouhají Bohu a pošlapávají dar, kterého se jim dostalo. Nikde nevládne pořádek. Dokonce i na nejvyšších místech panuje Satan a určuje chod věcí. Dokázal proniknout dokonce i do vrcholků Církve. Podařilo se mu zmást hlavy vědců, vynalézajících zbraně, jimiž je možno v několika minutách zničit polovinu lidí. Zajal svým kouzlem mocné tohoto světa, aby tyto zbraně hromadně vyráběli. Pokud tomu lidstvo nezabrání, budu nucena nechat dopadnout trestající ruku svého Syna. Nepostaví-li se mocní lidé světa a Církve na odpor, udělám tak a poprosím Boha, svého Otce, aby nad lidstvem vynesl přísný soud. Viz, Bůh pak potrestá lidstvo ještě tvrději, než je ztrestal potopou. Velcí a mocní přitom bídně zhynou stejně jako malí a slabí. Avšak i pro Církev nadejde čas nejtěžších zkoušek. Kardinálové povstanou proti kardinálům a biskupové proti biskupům; Satan vkročí do jejich řad. Rovněž v Římě dojde k velkým změnám. Co je shnilé, odpadne, a co odpadne, neodolá. Církev se zahalí temnotou a svět upadne do zděšení. Velká, převeliká válka připadne na druhou polovinu 20. století. Z nebe bude padat oheň a dým, vody oceánů se vypaří a zpěněné vlny se vzedmou k oblakům a srazí všechno, co stojí vzpřímeně. Miliony a miliony lidí budou hodinu od hodiny zmírat a živí budou závidět mrtvým. Nastanou útrapy a svízele na všech stranách, a přijde na zem neštěstí a zánik celých národů. Hle, čas se blíží, propast se otvírá stále šířeji a nebude záchrany; dobří budou mřít spolu se špatnými, mocní se slabými, církevní knížata se svými věřícími, páni světa se svými národy a všude povládne smrt, pomýlenými lidmi a Satanovými služebníky vyzdvižená k triumfu, se stane jediným pánem tohoto světa. Nadejde čas, který žádný král a císař, žádný kardinál ani biskup neočekávají, a přesto přijde podle úradku mého Otce, aby trestal a mstil. Později pak ti, kdo všechno to přežijí, budou poznovu volat k Bohu a Jeho slávě a znovu Mu sloužit jako kdysi, když svět nebyl ještě zkažen. Vyzývám všechny věrné následovníky svého Syna Ježíše Krista, všechny skutečné křesťany a apoštoly konce času! Čas časů a konec konců nastane, když se lidstvo neobrátí a toto obrácení nepřijde shůry od vladařů světa a velmožů Církve. Leč běda, běda, nepřijde-li obrácení a všechno zůstane jak je, ba bude ještě mnohem horší. Jdi, mé dítě, a zvěstuj to! Budu ti přitom nápomocna.

  Nesrovnalosti

  Mnozí se domnívají, že diplomatická verze byla odvozena z dosud nezveřejněné části třetího fatimského tajemství.[5]
  Jenže dosud nepublikovanou část třetího tajemství (tzv. Čtvrté tajemství) měla zapsat sestra Lucia[c]  na jediný list papíru s 25 řádky textu. Diplomatická verze je podstatně delší.

  Diplomatická verze rovněž neodpovídá předpokládanému obsahu Čtvrtého tajemství. Nenavazuje na již zveřejněná slova druhého tajemství: "V Portugalsku se po všechen čas uchová dogma víry ...! Právě těmito slovy by mělo začínat Čtvrté tajemství.

  Diplomatická verze uvádí konkrétní datum a konkrétní události i místa na zemi ... Na celé lidstvo přijde nesmírný trest, ne dnes ani zítra, ale ve druhé polovině 20. století. Co jsem projevila již v La Salletě skrze děti Melanii a Maximina ... převeliká válka připadne na druhou polovinu 20. století. To však neodpovídá obsahu ani stylu prvních dvou fatimských tajemství.

  V diplomatické verzi je i zřejmá chronologická chyba. Text uvádí ...Zázrak jsi právě spatřila; byl to velký sluneční zázrak! Všichni jej viděli, věřící i nevěřící, rolníci i měšťané, vědci, novináři, laici i kněží... K velkému slunečnímu zázraku opravdu ve Fatimě došlo - dne 13. 10. 1917. Tři tajemství však byla sdělena 13. 7. 1917, tedy o tři měsíce dříve, než došlo ke slunečnímu zázraku! [a]   
  Jedná se tedy o padělek, který byl účelově vytvořen, aby pomohl odvrátit jaderný konflikt?

  Diplomatická verze a tři tajemství z Fatimy

  Je třeba přiznat, že diplomatická verze proroctví z Fatimy má i rysy vedoucí k domněnce, že alespoň část textu je odvozena z autentického proroctví. Obsahuje např. pasáže o církvi, které jsou věrohodné a ve falzifikátu by neměly žádný smysl.

  Zajímavý byl také postoj Vatikánu, který senzační článek, uvádějící obsah diplomatické verze, nijak nedementoval. Ani později nebylo proroctví příliš zpochybňováno i když mezi lidmi kolovalo mnoho jeho verzí. Pouze někteří kritikové (např. otec Michel) zpochybnili vazbu proroctví na tři fatimská tajemství.[2] [3]

  Někteří vysocí politikové a představitelé katolické církve občas snad dokonce citovali z proroctví nebo na něj v náznacích odkazovali. Viz např. výše uvedená slova ruského prezidenta Chruščova.

  V r. 1980 byl Jan Pavel II. při debatě v německé Fuldě dotázán na třetí tajemství z Fatimy. Papež prý odpověděl: "Každému křesťanovi by mělo stačit, ví-li následující: Je-li psáno, že oceány zaplaví celé kontinenty, že lidé z minuty na minutu skonají po milionech, pak by se už opravdu neměli starat o zveřejnění tohoto tajemství."[5]

  Katolický kněz a autor knihy o Fatimě M. Adler tvrdí, že autoři diplomatické verze znali skutečný obsah tajemství, vytrhli však jen několik varování, přizpůsobili je politickým souvislostem ale neuchránili se chybám.[4]

  Připomeňme však nesrovnalosti uvedené v předchozí kapitole. Více než 500 slov diplomatické verze bylo stěží vytrženo z tak krátkého textu, jako je ručně psané dvaceti pěti řádkové (dosud nezveřejněné) čtvrté tajemství. Domníváme se, že diplomatická verze skutečně vznikla výběrem a úpravou textu fatimského proroctví, které je známé mnoha představitelům katolické církve. Nejedná se však o dosud nezveřejněnou část třetího tajemství (čtvrté tajemství). Ono původní proroctví nemá přímou souvislost s třemi tajemstvími, které byly sděleny ve Fatimě 13. 7. 1917 třem dětem. Ono Poslední fatimské proroctví bylo ve Fatimě sděleno jindy a někomu jinému. Později se stalo předlohou pro diplomatickou verzi proroctví z Fatimy.

   

  Pokračování - Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví


  [a] Podrobnou chronologii udáílostí spojených s fatimou uvádíme v článcích
  Proroctví z Fatimy (I. a) - Chronologie 1917 - 1962 a
  Proroctví z Fatimy (I. b) - Chronologie od r. 1963
  [b] Vedoucí civilního výboru amerického krizového úřadu.
  [c] Třetí tajemství bylo sděleno třem dětem - Lúcia dos Santos, její sestřenici Jacinta a bratranci Francisco Marto. Lucia později tajemství zapsala a předala církvi.

  [1] EMRICH, Louis. Neues Europa.  1963. Německý časopis.Dostupné z: http://www.fatima.org/thirdsecret/neueseuropa.asp
  [2] Bratr MICHEL Od  Svaté Trojice. Toute la vérité sur Fatima. Editions de la Contre-Réformé Catholique. 1984-1985.
  [3] SOCCI, Antonio. The fourth secret of Fatima. Fitzwilliam: Loreto, 2009. ISBN 978-193-0278-776.

  SOCCI, Antonio. Svědectví sestry Lucie z Fatimy, Čtvrté fatimské tajemství. 2009   

  [4] ADLER, Manfred. PRO FIDE CATHOLICA. Třetí tajemství Fatimy: Das „dritte Geheimnis“ von Fatima. druhé upravené vydání. Durach: Verlag Anton A. Schmid, 1988. překlad Jaroslav Voříšek 1997.
  [5] BENDER, Hans. Zukunftsvisionen, Kriegsprophezeiungen, Sterbeerlebnisse: Aufsätze zur Parapsychologie II. München: R. Piper, c1983, 149 p. ISBN 34-920-0546-2.
  [6] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Karibská krize [online]. c2015 [citováno 1. 08. 2015]. Dostupný z WWW: < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karibsk%C3%A1_krize&oldid=12449849 >


  Vytvořeno: 18. 4. 2013 


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 18. 04. 2013 | Aktualizováno: 01. 08. 2015 | 34942 přečtení | Počet komentářů: 54 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.