Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Proroctví pro rok 2020  Mýty a skutečnost - Proroctví

  Proroctví pro rok 2020

  Co nás čeká v roce 2020 a v těch následujících? Vybrali jsme další tři proroctví, která by mohla souviset právě s naší dobou.

  Soupeření klanů

  Tvrdohlaví synové a dcery
  jim kdys dána zaslíbená zem.
  Nechtěli sloužit, však ovládat svět celý
  cestu k Bohu zauzlili zlem.
  Jak kdysi u posvátné hory
  opět dva klany do sebe se pustí
  ke konci věku ovládáni chamtivostí.

  V biblické knize Exodus je popisována cesta Izraelitů do zaslíbené země. Mojžíš vyvedl svůj lid z Egypta, aby po třech měsících putování dorazili k hoře, nazvané později  Sínaj či Choréb. Hospodin zde nabídl Izraelitům smlouvu, měli se stát lidem zvláštním, duchovním společenstvím, aby zvěstovali celému světu boží slávu a moc (viz Exodus 19). Mojžíš pak opakovaně naslouchal Hospodinovi a zapisoval podmínky smlouvy, bohoslužebné předpisy i směrnice pro nový život.
  Izraelité čekali na Mojžíšův návrat z hory a propadli pochybnostem. Víru v živého a všudypřítomného Boha nahradili uctíváním modly. Zhotovili si zlatou sochu býčka, té se klaněli a počínali si bezuzdně. Hospodin chtěl s nimi všemi skoncovat, ale trest nakonec ponechal na Mojžíšovi:

  Bible, Exodus 32:26-28, Český ekumenický překlad[1]
       Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Seběhli se k němu všichni Léviovci. Řekl jim: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího."
  Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů.

  V knize Exodus je tak popsán velký střet dvou skupin Izraelitů. Události útěku z Egypta jsou datovány většinou do 12. století př. n. l. Mnozí badatelé pokládají příběh se "zlatým teletem" za druhotnou vsuvku.[2] Nicméně jiné tradice potvrzují, že skutečně došlo k velkému, věroučnému, bratrovražednému střetu uvnitř národa Izraelitů.

  Místo Izraelitů dnes používáme spíše pojem židé.[a] Pokud proroctví z úvodu má platit pro naši dobu, jaký střet mezi židy by mohl nastat? Jde o konflikty mezi sekulárními a religiózními židy? Nebo politické soupeření mezi izraelskou levicí (umírnění) a pravicí (např. Likud a zastánci „Velkého Izraele“)? Tyto spory však stěží mohou mít celosvětový dopad, pokud ovšem Izrael nevyvolá např. válku s Iránem.

  Čeho si však nelze nevšimnout je sílící konfrontace mezi dvěma židovskými dynastiemi - Rothschildy a Rockefellery. Probíhá téměř skrytě, ale může mít dopad zejména na Evropu.

  Rothschildové jsou dynastií evropských finančníků. Od 18. století provozují své aktivity po celé Evropě a některým z nich byly uděleny rakouské či britské šlechtické tituly. Rothschildové jsou nejvýznamnějšími bankéři Evropy a významně přispěli industrializaci Evropy. Byli přívrženci vzniku samostatného židovského státu. Podle konspiračních teorií patří mezi dynastie, které vládnou světu spolu např. s Rockefellery.[3]

  Rockefellerové jsou dynastií amerických finančníků. Jsou zakladateli Trilaterální komise a skupiny Bilderberg. Podporují Římský klub a Rockefellerovy fondy financovaly založení OSN. Rockefeller Center v New Yorku jsou největším privátně vlastněným komplexem budov na světě.[4]

  Pokud jsme proroctví správně pochopili, pak mnohé světové děje bude možné vysvětlit soupeřením dvou mocných židovských dynastií - evropskou dynastií Rothschildů a globalisticko-americkou dynastií Rockefellerů. Jedna usiluje o prosperitu Evropy, druhá ji chce rozložit.

   

  Naděje z východu

  Země širá s lidem východu
  lidstvu bude poslední šancí.
  Zlovolní ubírat jim budou výhodu
  by pronásledováni byli jako psanci.
  Dlouhou cestou vládce míru
  nebesa přáti jim budou
  ať neztrácejí víru.

  Známe dvě velké země označované jako východní - Rusko a Čínu. O naději a pomoci z východu se hovoří v mnoha proroctvích konce věku. V poslední knize křesťanské Bible, Janově Zjevení, je psáno:

  Bible, Zjevení 32:26-28, Český ekumenický překlad[1]
       Šestý anděl pak vylil svůj koflík na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou [to] duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha. "Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba." A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armageddon. Sedmý anděl pak vylil svůj koflík na ovzduší a z nebeského chrámu vyšel od trůnu mocný hlas: "Stalo se!"

  Janova Apokalypsa popisuje mnoho znamení a pohrom, které budou provázet Boží soud nad člověkem v posledních dnech před konečnou bitvou. Místo posledního střetu mezi bojovníky dobra a zla nese hebrejský název Armageddon a je umísťováno na Blízký východ. Pokud jsme sledovali události na Blízkém východě a zejména válku v Sýrii, pak je již jasné, kdo stojí na straně dobra a kdo na straně zla. Bylo to Rusko, země od východu slunce, které zastavilo vítězný postup islamistů v čele s Daešem (ISIL). Islamisty, snažící se krvavě nastolit Islámský stát pod černou zástavou, skrytě podporoval Izrael, USA, Turecko i Saudská Arábie za asistence řady dalších západních států.
  Proti Islámskému státu se postavila vojska Ruska, Iránu a samozřejmě syrské vlády v čele s prezidentem Bašárem Asadem.

  Podle Janova proroctví budou mít králové od východu slunce nebeskou pomoc. Proti nim budou stát jiní králové země a celého světa. Ti budou shromážděni nečistými démony s podobou žab, kteří vyjdou z úst ďábelského draka, šelmy a falešného proroka. Není to více než jasný popis toho, co se dnes děje? Nezní současná západní propaganda jako kvákání žab?[5]

  Řada dalších předpovědí a tradic hovoří o kmenech žijících kdesi na východě, kde lidé budou doposledka zachovávat Boží zákon a Bůh se o ně postará. Na konci věků pak vyjdou ze své země a budou se podílet na obnově světa.

  Pokud chápeme proroctví o naději z východu správně, bude neustále sílit tlak a útoky na Rusko ale také na Irán a Čínu. Zlu otevření lidé je budou vědomě či podvědomě nenávidět. Budou sílit i snahy připravit cestu pro válku s těmito zeměmi a ke konci zejména s Ruskem při zničení dalších slovanských zemí a národů. Ostatně, ekonomická válka proti Rusku již běží. Lze předpokládat snahy zlehčovat a omlouvat nacistické zločiny, vinu za druhou světovou válku přesouvat na bývalý Sovětský svaz a vydávat komunismus za stejně nebezpečný jako fašismus a nacismus.
  Nyní lze se smutkem sledovat rychlý úpadek euro-atlantické civilizace, šířící se dekadenci a chaos, faleš, ztrátu tradic a přirozených lidských hodnot. V Rusku a obecně ve slovanských zemích není zdaleka vše ideální. Ale pokud si uchovají svou víru, tradice a přirozený způsob života, zůstává v jejich lidu naděje, že konec našeho věku bude následován počátkem věku nového, lepšího.

   

  Záření páté generace

  Vlny zvuku z lidského umu,
  zabrnkaly na světovou strunu.
  Pak vlnami obrazu
  struny světa k svému porazu.
  A záření pavoučí
  struny světa ke konci se poroučí.
  Zář v generaci páté,
  hlavy bolí, pak struny prasknou, toť konec země svaté.

  Na konci zde předáváme jedno proroctví, které považujeme spíše za varování před technickými vynálezy. Překlad proroctví zde byl zvláště komplikovaný. Pokud je však správný, pak telekomunikační technologie nové mobilní sítě mohou způsobit našemu světu velké problémy. Může zde být varování před pátou generací bezdrátových systémů (5G), které na nás budou brzy zářit milimetrovými vlnami všude kolem.

   


  [a] Židé jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého východu. Jsou nazýváni též jako Izrael (hebrejsky Jisra’el) nebo Synové Izraele, Izraelité (hebrejsky Bnej Jisra’el). Občas se používá i označení Hebrejové či Hebrejci. Nejstarší záznamy o existenci izraelského národa spadají do 2. tisíciletí př. n. l. Během 3 000 let se Židé ze své pravlasti – Izraele – rozšířili do celého světa. Kromě národnostně-etnické skupiny tvoří Židé i skupinu náboženskou.

  Pojmu Izraelité zde používáme pro období starověku, kdy se židovská víra rodila a nebylo ji smysluplné oddělovat od židovské národnosti.  Pro poexilní období, kdy začalo být židovství považováno za samostatné náboženství, již užíváme pojmů Žid (národnost), žid (víra) či Izraelec (občan státu Izrael).

  Pojem Žid (s velkým Ž) označuje příslušníka židovského národa (v etnickém slova smyslu). Žid (s malým ž) označuje člena židovského náboženství. Oba významy se do velké míry překrývají, protože židovské náboženství bylo původně náboženstvím národním a bylo jedním z určujících rysů příslušnosti k židovskému národu.


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. Použita elektronická forma SW BibleWorks.
  [2] Česká biblická společnost. 1968-1991. Výklady ke Starému zákonu, I.zákon Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronium. Praha. 1991. ISBN 80-7017-408-0
  [3] Přispěvatelé Wikipedie, Rothschildové [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2019, Datum poslední revize 8. 11. 2019, 09:45 UTC, [citováno 12. 01. 2020] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rothschildov%C3%A9&oldid=17826029>
  [4] Přispěvatelé Wikipedie, David Rockefeller [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2019, Datum poslední revize 22. 12. 2019, 17:43 UTC, [citováno 12. 01. 2020] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Rockefeller&oldid=17966921>
  [5] Armagedon - poslední bitva. Mýty a skutečnost [online]. 2015 [cit. 2020-01-12]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015120002


  Vytvořeno: 12. 1. 2020 


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 12. 01. 2020 | Aktualizováno: 13. 01. 2020 | 6313 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.