Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Biblická proroctví

  Pomýlený Matouš

  Bible - Proroctví -- Proroctví o Mesiáši V - Pomýlený Matouš?

  Proroctví o Mesiáši V

  Pomýlený Matouš?

   

  Vjezd do Jeruzaléma

  CEP[1] Matouš 21:1-7

  Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně.  A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: 'Pán je potřebuje.' A ten člověk je hned pošle."

  To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka:  'Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.'

  Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil.

   

  Podle Matoušova evangelia posílá Ježíš pro oslici s oslátkem a vjíždí na nich do bran Jeruzaléma, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka.    


  Obr. Ježíšův vjezd do Jeruzaléma[7]

  V Hebrejské Bibli skutečně nalezneme verše, na které se Matouš odkazuje:

  CEP Zacharjáš 9:9
  Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.

  Matouš píše o oslici a oslátku stejně jako prorok Zacharjáš. Soulad je však jen zdánlivý. V Zacharjášovi sice čteme o oslu a oslátku, jedná se však stále jen o jednoho jediného osla:

  Konec verše Zacharjáš 9:9 [5]
  při zběžném pohledu znamená (zprava doleva)
  ... na oslu a na oslíku mláděti oslice.
  V tomto případě však spojka "a"  uvádí paralelismus dalšího textu a je nutné překládat ve smyslu "totiž", jako uvození opakujícího se sdělení. Význam je tedy následující:
  ... na oslu, totiž na oslíku, mláděti oslice.

  Právě tak zní i překlad BKR:

  BKR[2] Zacharjáš 9:9
  Plésej velice, dcerko Sionská, prokřikuj, dcerko Jeruzalémská. Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný, chudý a sedící na oslu, totiž na oslátku mladém.

  Matouš o metodě paralelismu[3] v Hebrejské Bibli zřejmě nevěděl a text pochopil nesprávně. Domníval se, že prorok píše o dvou zvířatech, oslu a oslím mláděti i když v původním textu je jen jediný oslík, mládě oslice. Ve svém příběhu tedy poslal Ježíšovy učedníky pro osla i hříbě oslíka, a rovněž Ježíšův příjezd do bran Jeruzaléma spojil s oslicí i oslátkem. Můžeme se jen domýšlet, jak to s osly pomýlený Matouš zamýšlel. Zda nechal  jet Mesiáše pouze na jednom oslu s doprovodem druhého, nebo zda jezdec střídal své nosiče, či snad jel dokonce na obou oslících současně?
   
  Neměl však Matouš na mysli nějaké jiném proroctví, ve kterém třeba vystupovali oslíci dva? Zcela jistě ne. Spojení vjezdu Mesiáše do bran Jeruzaléma právě s proroctvím Zacharjáše potvrzuje další evangelium. Autor Evangelia podle Jana správně pochopil paralelismus ve verších Zacharjáše. Nechal proto jet Mesiáše jen na jednom oslíku a zanechal jednoznačný odkaz na proroctví Zacharjáše:

  CEP Jan 12:14-16
  Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: 'Neboj se, dcero Siónská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku.'
  Jeho učedníci tomu v té chvíli nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo.
   

  Je však možné, že v tomto případě Matoušovi křivdíme. Možná neudělal chybu on ale staří překladatelé. Nejstarším překladem Hebrejské Bible je Septuaginta. V ní se píše skutečně o oslici a oslátku:


  (Verš Deuteronomium 24:14, Septuaginta dle Bibleworks)[8].

  Matouš nečetl Písmo v původní hebrejštině ale dal přednost jen řeckému překladu -Septuagintě. Ta začala vznikat někdy od r. 300 př.n.l. Septuagintu četli hebrejci v diasporách, kteří před hebrejštinou dali přednost řečtině.
  Byli to staří překladatelé, kteří nepochopili paralelismus v hebrejském textu a z jednoho oslíka udělali osly dva.

  Evangelista se však zcela jistě dopustil jiného, daleko většího omylu, než je duplikace oslíků. Zacharjáš píše o triumfálním vjezdu vojenského vůdce a krále pozemského království. Tím Ježíš při svém vjezdu do Jeruzaléma rozhodně nebyl. Vjíždí král již zachráněný jak správně překládá CEP, nikoliv "spasení plný" podle BKR či "Spasitel" podle LXX..


  30 stříbrných

  CEP Matouš 27:3-10

  Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším a řekl: "Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!" Ale oni mu odpověděli: "Co je nám po tom? To je tvoje věc!" A on odhodil peníze v chrámě a utekl; šel a oběsil se.
  Velekněží sebrali peníze a řekli: "Není dovoleno dát je do chrámové pokladny, je to odměna za krev." Uradili se tedy a koupili za ně pole hrnčířovo k pohřbívání cizinců.
  Proto se to pole jmenuje 'Pole krve' až dodnes.

  Tak se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: 'Vzali třicet stříbrných, cenu člověka, na kterou ho ocenili synové Izraele; a dali ji za pole hrnčířovo, jak jim přikázal Hospodin.'

  Matouš se odvolává na starozákonní příběh o 30 stříbrných. V knize proroka Jeremjáše však nalezneme pouze jediný alespoň trochu související příběh:

  CEP Jeremjáš 32:7-10

  Hle, přijde k tobě Chanameel, syn tvého strýce Šalúma, s nabídkou: »Kup si mé pole v Anatótu, protože máš výkupní právo.«
  Když ke mně podle Hospodinova slova přišel Chanameel, syn mého strýce, na nádvoří stráží, řekl mi: »Kup prosím mé pole, které je v Anatótu v zemi Benjamínově, neboť máš právo získat je do vlastnictví; máš totiž výkupní právo, kup si je.« I poznal jsem, že to je slovo Hospodinovo.
  Koupil jsem tedy od Chanameela, syna svého strýce, pole, které je v Anatótu, a odvážil jsem mu stříbro, sedmnáct šekelů stříbra. Napsal jsem listinu, zapečetil, povolal jsem svědky a odvážil na vahách stříbro.

  Prorok kupuje pole v Anatótu od svého bratrance za 17 šekelů stříbra. Smysl je jasný. Bůh ukazuje, že i přes protivenství seslaná na tuto zemi, zde bude obnoven pořádek a budou zde moci žít lidé. Příběh dává naději do budoucnosti.[4] Není zde žádná spojitost s Matoušovým příběhem o "krvavé" Jidášově mzdě, za kterou bylo koupeno hrnčířovo pole.

  Matouš se pravděpodobně zmýlil v autorovi předlohy, na kterou se odvolává. Příběh o hrnčíři a třiceti stříbrných napsal Zacharjáš, nikoliv Jeremjáš.

  BKR  Zacharjáš 11:12-13
  Nebo jsem řekl jim: Jestliže se vám vidí, dejte mzdu mou; pakli nic, nechte tak. I odvážili mzdu mou třidceti stříbrných.
  I řekl mi Hospodin: Povrz je před hrnčíře. Znamenitá mzda, kterouž jsem tak draze šacován od nich. A tak vzav třidceti stříbrných, uvrhl jsem je v domě Hospodinově před hrnčíře.

  Paralela mezi Matoušem a Zacharjášem je zřejmá:[6]

  Matouš Zacharjáš
  cenu člověka, na kterou ho ocenili (CEP) cenu, jíž mě ocenili (CEP)
  třicet stříbrných (CEP) třicet šekelů stříbra (CEP)
  dali ji za pole hrnčířovo (BKR) Povrz je před hrnčíře (BKR)

   

  Došlo však i k zásadnějšímu omylu. Matouš četl ve verších Hebrejské bible o hrnčíři, před kterého mělo být v Yahweho chrámu vrženo 30 stříbrných. Vytvořil tedy příběh, ve kterém chrámoví služebníci za 30 stříbrných, odhozených Jidášem, kupují hrnčířovo pole.  

  Verš Zach 11:13 končí pojmem , jehož kořen znamená formovat, tvarovat.  Slovo sice může znamenat i hrnčíře, dnes však většina překladů volí jiný význam.
  Kontext verše napovídá, že mohl být zmíněn tavič či tavicí pec, ve které dojde k znehodnocení potupné mzdy.
   
  Někteří biblisté se domnívají, že v hebrejském textu došlo kdysi k chybnému přepisu. Původně zde mohlo být slovo atsar znamenající pokladníka. Potupně málo šekelů mohlo být hozeno zpět chrámovému pokladníku. Proto se lze setkat s  překladem chrámová pokladnice.

  Podle většiny moderních překladů (včetně CEP) bylo 30 šekelů stříbra vhozeno v chrámu do tavicího tyglíku, případně zpět do chrámové pokladnice. Vhození peněz před hrnčíře v chrámu nedává smysl:

  CEP  Zacharjáš 11:12-13
  Řekl jsem tedy: "Pokládáte-li to za dobré, vyplaťte mi mzdu; ne-li, nechte být." Tu mi odvážili jako mzdu třicet šekelů stříbra.
  Nato mi Hospodin řekl: "Hoď to tavičovi, tu nádhernou cenu, jíž mě ocenili." I vzal jsem těch třicet šekelů stříbra a hodil jsem je v Hospodinově domě tavičovi.


  Matouš zvolil nejjednodušší překlad - hrnčíř a vytvořil příběh o koupi jeho pole. Zacharjáš však rozhodně nepíše nic o tom, že by za 30 stříbrných bylo něco koupeno, natož pak hrnčířovo pole.

   
  Někteří zastánci bezchybnosti Bible tvrdí, že Matouš chybu neudělal. Prý odkazuje  na Jeremjáše proto, že jej považoval za  hlavního proroka a proroctví zahrnoval hromadně pod jeho jméno. Pozornější četba Matouše ukazuje, že tomu tak není. Vždyť se na Zacharjáše odvolává ve všech dalších případech (3:3, 4:14, 8:17, 12:17). 

  Autor Matoušova evangelia se mýlil. Proroctví připsal jinému proroku. Dopustil se však i podstatného zkreslení původního smyslu proroctví, na které se odvolává. Byla to pouhá náhoda nebo záměr?
  Je možné, že by Matouš při psaní svého evangelia neměl po ruce zdrojové hebrejské texty a odvolával se na proroctví, která si ne všechna přesně pamatoval? Propojil hození potupných třiceti stříbrných hrnčíři (Zacharjáš) s koupí pole za 17 stříbrných (Jeremjáš) a vytvořil tak nevědomky zcela jiný příběh?
   

  Jisté je, že se Matouš občas dopustil pouze drobného omylu v překladu jediného slova, jak ukazuje příběh s dvěma osly. Jindy mohl omylem proplést do sebe dva různé příběhy, jak tomu napovídá kauza s třiceti stříbrnými a hrnčířovým polem.
  Mohl však klamat své čtenáře záměrně? Již dříve jsme si ukázali, že mnohdy zcela změnil původní smysl proroctví, ale přesto přesně citoval pasáže vytržené z jejich kontextu. Možná si byl dobře vědom toho, o čem píše, a spoléhal na neznalost hebrejských proroctví u svých čtenářů? Pátrejme dále.

   

   Pokračování - Pokřivená proroctví


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613.  /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
  [3] Alward, Joseph. Triumphant Entry. 2001. sol.sci.uop.edu/~jfalward/Triumphal_Entry.htm
  [4] Bič, Balabán a další, Starozákonní překladatelská komise.Výklady ke Starému zákonu, díl IV. Karmelitánské nakladatelství 1988. 2.vydání. ISBN 80-7192-274-9
  [5] Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society).1966 - 1990. Hebrew Old Testament (4th ed) - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Edited by K. Elliger and W. Rudoph of the Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Fourth Corrected Edition. V elektronické formě BibleWorks. /BHS či WTT/
  [6] Alward, Joseph. Potters Field prophecy and Thirty Pieces of Silver. 2000.
  members.aol.com/JAlw/potters_field_prophecy.html
  [7] Pietro Lorenzetti. Entry of Christ into Jerusalem.  (1280-1348). Fresco San Francisco, Assisi
  [8] BibleWorks, LCC. BibleWorks 5.0 .020w. Hermeneutika Computer Bible Research software. 2001. www.bibleworks.com
   

  Aktualizováno: 10.03.07


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 10. 03. 2007 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 33856 přečtení | Počet komentářů: 109 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.