Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Biblická proroctví

  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš

  Bible - Proroctví -- Nevyplněná proroctví - Jeremjáš

  Nevyplněná proroctví

  Jeremjáš

  Prorok Jeremjáš

  Jeremjáš je nazýván velkým svědkem božím. Patří mezi nejznámější velké biblické proroky. Působil v Judsku. Narodil se asi v roce 650 v Anatótu blízko Jeruzaléma jako syn kněze. Povolán k proroctví měl být v roce 627 př. n. l. Odlišuje se od ostatních proroků svým osobním přístupem, sdělováním osobních pocitů, vhledem do svého nitra.[12]     


  [13]

  Doba napsání knihy

  Historický prorok Jeremjáš je autorem většiny veršů, část napsal jeho žák Báruk.[12]

  verše od do (př. n. l.)
  Jeremjáš 1 - 52 627 585[6]
  627[10]  
  597[9]  
  587 587[2]

  Závěrečná redakce textu proběhla po exilu.

  verše autor poznámka
  Je1-25 Jeremjáš  
  Je19, 26-29, 36-45 Báruk  
  Je46-51   dějinný dodatek

  S Jeremjášem jsou spojovány ještě knihy Pláč a Báruk. Není však jejich autorem.

   

  Mylné předpovědi

  Jeremjáš 51 - Zkáza Babylónu

  CEP[1]  Jeremjáš51:11

       Naostřete šípy, chystejte štíty! Hospodin vzbudí ducha médských králů, protože hodlá uvrhnout Babylón do zkázy. A Hospodinova pomsta bude pomstou za jeho chrám.

  Proroctví mělo být napsáno okolo roku 587 př. n. l., krátce po pádu Jeruzaléma.[2] Podle jiných zdrojů byla kniha Jeremjáš napsána mezi léty 627 až 585 př. n. l.[6]

  Jeremjáš prorokuje zkázu Babylónu médskými vojsky jako odplatu Yahweho za zničení jeruzalémského chrámu. Médové však byli přemoženi za pár let Peršany. Babylón nikdy nedobyli.[2]
  Asi v roce 553 př. n. l. vojska perského vládce Kýrose II. (angl. Cyrus) porazila médskou armádu a zajala krále Astyaga. Médská říše se dostala do područí perské dynastie Achaimenovců a její území se stalo součástí perské říše. Byli to Peršané, kteří pak v roce 539 př. n. l. obsadili Babylón.[3]


  Prorok Jeremjáš se zmýlil i ve své předpovědi brzkého konce Babylónu a záhuby obyvatelstva:

  51:3-4 Tomu, kdo mocně napíná luk a vypíná se ve svém pancíři, pravím: S jeho jinochy nemějte soucit, všechen jeho zástup zasvěťte záhubě. V kaldejské zemi budou padat skolení a probodení na ulicích Babylóna.

  51:6 Utečte z Babylóna, zachraňte se každý, ať pro jeho nepravost nezajdete, neboť toto je čas Hospodinovy pomsty, on mu odplatí za to, co spáchal.

  51:47 A tak, hle, přicházejí dny, kdy ztrestám modly Babylóna. Celá jeho země se bude stydět a všichni v něm padnou skoleni.

   

  Perský král Kýros v roce 539 př. n. l. ovládl Babylón. Nikoliv však tak, jak prorokoval Jeremjáš. Ten psal o smrti všech obyvatel města, skutečnost však byla zcela jiná. Perská armáda vstoupila do města zcela netradičně - bez prolití krve a braní zajatců.

  Král Kýros byl ve městě vítán, cestu vystlánu zelenými ratolestmi míru.

  Vládce nechal zapsat práva obyvatel Babylónu, což mnozí historici považují za prvou deklaraci lidských práv na světě.[4] [5]


  Obr. Válec s klínopisným záznamem -
  Deklarace práv krále Kýrose Velikého
  www.iranchamber.com/history/cyms/cyms_charter.php

  Život ve městě plynule pokračoval, k prorokované zkáze Babylónu nedošlo.
  Teprve poté, co řecký vojevůdce Seleukos I. (355-281 př. n. l.)[3] postavil nové město v asi šedesátikilometrové vzdálenosti, začalo obyvatelstvo postupně přesídlovat. Město pomalu ztrácelo svůj význam, žádná náhlá katastrofa však nikdy nenastala.

   

  V prorocké knize Jeremjáš je řada dalších mylných předpovědí. [7] [8] [11]

   

  Vyplněné proroctví ?

  CEP  Jeremjáš 46:25-26

       Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví: "Hle, já ztrestám Amóna z Théb i faraóna, Egypt, jeho bohy, jeho krále, faraóna i ty, kdo v něho doufají. A vydám je do rukou těch, kdo jim ukládají o život, do ruku Nebúkadnesara, krále babylónského, a do rukou jeho služebníků. A potom bude bydlet jako za dnů dřívějších, je výrok Hospodinův."

  Za vyplněné proroctví se často považuje Yahweho výrok o potrestání egyptských Théb. Egypt s Thébami budou vydány do rukou babylonského krále Nebúkadnesara.

  Théby byly po dlouhou dobu hlavním městem starověkého Egypta. Vrcholu své moci dosáhly mezi léty 1 500 - 1 000 př. n. l., kdy tvořily střed obrovské říše a byly nejbohatším a nejslavnějším městem světa.
  Hlavní město bylo pojmenováno podle místního boha Amona - No-Amon, město Amonovo.

  Babylónský král Nebúkadnesar napadnul Egypt v roce 588 a 568 př. n. l. Obsadil Théby, podrobit si celý Egypt ale nedokázal.

  Théby byly opravdu vydány na čas do rukou Nebúkadnesara. Vyplnila se tedy biblická předpověď?
  Jako doba napsání textu Jeremjáš se udává rozmezí let 627 až 585, mnozí odborníci však kladou vznik textu až do roku 536 př. n. l. Podstatnější je však to, že verše Jeremjáš 46-51 považují biblisté za dodatek jiného autora. Kdy byl dodatek napsán?

  V úvodu 46. kapitoly se píše, že Nebukadnesar porazil egyptského faraóna Néka v době, kdy čtvrtým rokem panoval judský král Jójakím.

  CEP  Jeremjáš 46:1

       Slovo Hospodinovo, které se stalo k proroku Jeremjášovi proti pronárodům.  O Egyptu, proti vojsku faraóna Néka, krále egyptského, který byl u řeky Eufratu u Karkemíše a kterého porazil Nebúkadnesar, král babylónský, ve čtvrtém roce vlády Jójakíma, syna Jóšijášova, krále judského.

  Jójakím panoval v létech 609 až 597 př. n. l. K události tedy mělo dojít v roce 606 či 605. Bylo tehdy napsáno i proroctví?

   

  ... pokračování příště ...


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
  [2] Warttig Mattfeld W.R. Dating Biblical Texts via Failed Prophecies. 2001
  www.bibleorigins.net/FailedPropheciesDateTexts.html
  [3] DIDEROT s.r.o. 2002. Encyklopedie Diderot 2000 na CD ROM, Praha 1999
  [4] The First Declaration of Human Rights
  www.vohuman.org/Article/The First Declaration of Human Rights.htm
  [5] Grote, George. The Rise of Persia Under Cyrus II.
  ragz-intemational.com/cymsll.htm
  [6] www.inthelight.org/bible/biblewhen.htm
  [7] Till Farrell. Prophecies: Imaginary and Unfulfilled.
  www.infidels.org/library/modern/farrell_till/prophecy.html
  [8] False prophecies, Broken promises, and Misquotes in the Bible
  www.skepticsannotatedbible.com/proph/long.html
  [9] www.geocities.com/spenta_mainyu_2/oldtest1.htm
  [10] www.phil.muni.cz/kivi/clanky.php?cl=1
  [11] False prophecy. False prophets in Jeremiah, Ezekiel, and Isaiah in the Bible 
  www.awitness.org/lostmess/fprophet.html
  [12] Koppová Johanna. 1991. Izraelští proroci (Israels Propheten - Gottes Zeugen heute. . Edice Biblistika.2001. ISBN 80-7192-507-1
  [13] Jeremjáš - Michelangelova freska v Sixtínské kapli
  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Michelangelo_Buonarroti_027.jpg

  Vytvořeno: 05.01.2006


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 05. 01. 2006 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 32262 přečtení | Počet komentářů: 153 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.