Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Biblická proroctví

  Nevyplněná proroctví - Ezechiel

  Bible - Proroctví -- Nevyplněná proroctví - Ezechiel

  Nevyplněná proroctví

  Ezechiel

  CEP[1] Ezechiel 14:7-10

  Já Hospodin dám odpověď každému z izraelského domu i z bezdomovců, kdo pobývá v Izraeli a odcizil se mi, každému, kdo nosí v srdci své hnusné modly a klade před sebe svou nepravost, aby o ni klopýtl, a jde za prorokem, aby se ho na mne dotazoval. Proti takovému muži obrátím svou tvář a učiním ho výstražným znamením a pořekadlem, vytnu ho ze svého lidu. I poznáte, že já jsem Hospodin.
  Dá-li se prorok svést a promluví slovo, svedl jsem toho proroka já Hospodin. Napřáhnu na něho ruku a vyhladím ho ze svého izraelského lidu. I ponese svou nepravost; nepravost dotazujícího se bude stejná jako nepravost prorokova.

   

  Mylné předpovědi?

  Ezechiel 26 - Zkáza města Týru

  Ezechiel předpovídá zkázu fénickému městu Týru (Tsor, Tyre, Tyrus, Zor, Súr). Týr bude zničen vojskem babylonského krále Nebúkadnesara:

  Ezechiel 26:1-21 CEP
  26:3-11 Proto praví Panovník Hospodin toto: Jsem proti tobě, Týre, přivedu na tebe mnohé pronárody, jako když moře přivádí svá vlnobití. Zničí hradby Týru, zboří jeho věže; i prach z něho smetu, učiním jej holou skálou. Staneš se místem v moři, kde se suší sítě. Já jsem promluvil, je výrok Panovníka Hospodina, lupem pronárodů se stane. Jeho dcery, které jsou na poli, budou povražděny mečem. I poznají, že já jsem Hospodin."
  Toto praví Panovník Hospodin: "Hle, od severu přivádím na Týr Nebúkadnesara, krále babylónského, krále králů, s koni, vozy a jezdci, a shromáždění početného lidu. Tvé dcery na poli povraždím mečem. Zřídí proti tobě obléhací valy, navrší proti tobě násep, postaví proti tobě pavézy. Beranem bude bušit do tvých hradeb, tvé věže rozmetá svou zbrojí. Pokryje tě prach, zvířený spoustou jeho koní, tvé hradby se budou otřásat rachotem jeho jízdy, kol a vozů, až vstoupí do tvých bran, jako se vstupuje do poraženého města. Kopyta jeho koní zdusají všechny tvé ulice, tvůj lid povraždí mečem, posvátné sloupy tvé moci klesnou na zem.

  26:14 Učiním tě holou skálou, budeš místem, kde se suší sítě, nikdy už nebudeš vystavěn, neboť já Hospodin jsem promluvil, je výrok Panovníka Hospodina."

  26:19 Toto praví Panovník Hospodin: "Učiním z tebe město ležící v troskách, stejné jako města dávno neobydlená, přivedu na tebe propastnou tůň, přikryje tě obrovské vodstvo.

  26:21 Dám tě za odstrašující příklad, zanikneš. Budou tě hledat, ale nikdy, navěky, tě nenajdou, je výrok Panovníka Hospodina."

  Vojsko Nebúkadnesara obléhalo Týr v letech 585 až 573 př. n. l. Kniha Ezechielova mohla být sepsána asi v létech 593 až 560 př. n. l.[6]

  Prorok tedy mohl psát své proroctví v době, kdy již probíhal pokus o dobytí Týru. Ve výsledku bojů se však proroctví zmýlilo. Město na břehu Středozemního moře se babylónskému králi ovládnout a zničit nepodařilo. Týr si podrobil až Alexandr, částečně je pobořil ale nezničil.[3] Město bylo rychle obnoveno.[7]

  Přístavní město mělo zaniknout navěky (Eze 26:14, 21; 27:36; 28:36). Jiholibanonský Týr však není zničen ani přikryt obrovským vodstvem, stojí do dnešních dnů. Část města je zařazena mezi chráněné památky UNESCO (obr. vlevo). V roce 1998 zde žilo 18 tisíc obyvatel.[4]

  Ezechiel 29 - Dobytí Egypta

  Proroctví Ezechielovo se nenaplnilo, Nebúkadnesar město Týr nedobyl. Autor veršů o zkáze Týru doplnil knihu o další proroctví. Odvolává původní proroctví a píše jiné:

  Ezechiel 29:17-21 CEP
  Ve dvacátém sedmém roce, prvního dne prvního měsíce, stalo se ke mně slovo Hospodinovo: "Lidský synu, Nebúkadnesar, král babylónský, uložil svému vojsku těžkou otrockou službu proti Týru. Každá hlava je odřená a každé rameno rozedřené. Avšak mzdu za tu otrockou službu, kterou proti Týru konal, nemá ani on ani jeho vojsko.
  Proto praví Panovník Hospodin toto: Hle, dávám Nebúkadnesarovi, králi babylónskému, egyptskou zemi, aby odnesl její majetek, aby ukořistil, co se ukořistit dá, aby uloupil, co se uloupit dá; to bude mzdou pro jeho vojsko. Jako výdělek za jeho službu mu dám egyptskou zemi, protože to učinil pro mne, je výrok Panovníka Hospodina. V onen den způsobím, že vyraší roh domu izraelského a tobě dám otevřeně promluvit mezi nimi. I poznají, že já jsem Hospodin."

  Yahweh podle textu Eze 29:17 změnil proroctví v roce 571 př. n. l.[5] Tedy v době, kdy se chýlilo obléhání města k neúspěšnému konci. Navíc, verše Eze 29 mohly vzniknout i později a být antedatovány. Ať už text vznikl v roce 571 či později, je v něm přiznán neúspěch babylónského vojevůdce. Zároveň je vysloveno další proroctví - Nebúkadnesar obsadí Egypt jako určitou náhradu za neúspěšné obléhání Týru.

  Ezechiel 29:8-12
  Proto praví Panovník Hospodin toto: "Hle, uvedu na tebe meč a vymýtím z tebe lidi i dobytek. Egyptská země bude zpustošena a obrácena v trosky. I poznají, že já jsem Hospodin. To proto, že farao řekl: "Ta řeka je má, já jsem si ji udělal".
  Chystám se na tebe i na tvé toky. Obrátím egyptskou zemi v naprosté trosky, v zpustošený kraj od Migdólu po Sevénu a až k pomezí kúšskému. Neprojde jí lidská noha, neprojde jí ani noha zvířete, po čtyřicet let nebude obývána. Obrátím egyptskou zemi v zpustošený kraj, stane se jednou ze zpustošených zemí a její města budou patřit mezi města v troskách, budou zpustošena po čtyřicet let. Egypťany rozptýlím mezi pronárody a rozpráším je po zemích."
   

  Ezechiel 30:10-12

  Toto praví Panovník Hospodin: "Učiním přítrž egyptskému hlučícímu davu skrze Nebúkadnesara, krále babylónského. On a jeho lid s ním, kruté pronárody, budou přivedeni, aby přinesli zemi zkázu. Vytasí na Egypt své meče a naplní zemi skolenými. Proměním nilská ramena v suchou zemi, vydám tu zemi do rukou zlovolníkům, rukou cizáků zpustoším zemi se vším, co je na ní; já Hospodin jsem promluvil."

  Ani toto proroctví se však nenaplnilo. Babylónský král Nebúkadnesar napadnul Egypt v roce 588 a 568 př. n. l. Neúspěšně. Babylonská vojska Egypt nezničila, Nil nevyschl, nikdy nedošlo ke čtyřicetiletému zpustošení země, k hromadnému exilu a návratu Egypťanů.[3]

  V knize jsou i další předpovědi, které lze považovat za mylné či značně nepřesné.[8] [9]

  V proroctvích Ezechiela ale můžeme nalézt i předpovědi, které se zřejmě vyplnily nebo se dokonce plní až v dnešní době. O tom někdy příště.

   


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
  [2] Koppová Johanna. 1991. Izraelští proroci (Israels Propheten - Gottes Zeugen heute. . Edice Biblistika.2001. ISBN 80-7192-507-1
  [3] False prophecy. False prophets in Jeremiah, Ezekiel, and Isaiah in the Bible
  www.awitness.org/lostmess/fprophet.html
  [4] Microsoft corp. Microsoft Encarta Premium Suite 2003. Heslo Tyre
  [5] NAB Notes (Eze 29:17)
  The first day of the first month in the twenty-seventh year: April 26, 571 B.C. This is the latest date attached to any prophecy in Ezekiel.
  [6] www.inthelight.org/bible/biblewhen.htm
  [7] The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001 www.bartleby.com/65/ty/Tyre.html
  [8] Till Farrell. Prophecies: Imaginary and Unfulfilled.
  www.infidels.org/library/modern/farell_till/prophecy.html
  [9] False prophecies, Broken promises, and Misquotes in the Bible
  www.skepticsannotatedbible.com/proph/long.html

  Vytvořeno: 05. 01. 2006


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 05. 01. 2006 | Aktualizováno: 26. 10. 2009 | 33721 přečtení | Počet komentářů: 210 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.