Putujte s námi proti proudu k zapomenutým zdrojům,
seznamte se s poselstvím našich předků pro tuto dobu!
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání, historie,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Mýty a fakta o Sinai :
  "Mýty a fakta-Potvrzuje archeologie bibli? - kde vlastně šli Izrael ... " (Nezvěstná hora Sinaj)
 • Re: foustka?:
  "Máte pravdu, díky za upozornění! Hned opravím." (Václav Havel - český Faust)
 • foustka?:
  ""Představitelem ďábla - svůdce je zde pajdavý provokatér Fous ... " (Václav Havel - český Faust)
 • Re: LXX:
  "...chtělo." (Panna nebo mladá žena?)
 • radiokarbonová analýza:
  "Ta radiokarbonová analýza často blbne. Vychází z předpokladu, že ... " (Jericho)
 • Médo-peršané:
  "Zdarec, prorocké knihy prorockou řečí vyprávějí prorocká vidění ... " (Daniel III - Daniel 7)
 • Postavy

  Nephilim, Nefilové. Obři nebo synové andělů?

  Hebrejská Bible-Postavy -- Nefilové I - Nephilim, Nefilové. Obři nebo synové andělů?

      

  Nephilim, Nefilové

  Obři nebo synové andělů?

   

  BKR[1]  Genesis 6:4
       Obrové /Nephilim/ pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.

  V Hebrejské Bibli vystupují tajemné bytosti - Nephilim, Nefilové. Jsou považováni za obry, lidské zrůdy, padlé anděly, mýtické hrdiny, křížence bohů či andělů s lidmi nebo dokonce za mimozemšťany. Existovali  Nefilové ve skutečnosti a kdo to byl?

  Pojem "Nephilim" nalezneme na dvou místech Bible, v 1. a 4. knize Mojžíšově:
  Genesis 6,4 (PDF)
  Numeri 13:33 (PDF)

       Výraz  se přepisuje do latinky jako Nephiyl, Nephil, Nephilim, Nefilim, Nefilové apod.


  Obr. Verš Genesis 6:4 - hebrejský text, jeho přepis a několik překladů.


  Obr. Verš Numeri 13:33 - hebrejský text, jeho přepis a několik překladů.

  Porovnáním vidíme, že pojem Nefilim se buď nepřekládá nebo je nahrazován slovem obři či zrůdy.

  Dle křesťanské věrouky byli Nefilové potomky padlých andělů a  žen, tedy kříženci andělů s lidmi, bohatýři mohutného vzrůstu a velké síly.    
  Obr. Andělé sestupují k dcerám lidským. John Flaxman (kresba 1821–26).[5]

  Mnohdy se uvádí, že velká část Nefilů byla zničena potopou. Někteří však potopu přežili. Jejich potomkem byl i Anak, o jehož klanu Anákovců se píše v Numeri 13:33. Odtud prý pocházejí tvůrci některých megalitických staveb. A také hrdinové a polobozi řeckých mýtů.[8]

  Výklad ke Starému zákonu[2]str.51 tvrdí, že Nefilové jsou pouhé zrůdy které vešly do bájí a pověstí jako polobohové, hrdinové či zakladatelé rodů:

       „Zrůdy vznikaly na zemi..." Hebrejsky se tyto zrůdy označují nefílím (ve SZ jen ještě Nu 13,33). Není vyloučeno, že tento nejasný výraz souvisí s kořenem n-p-l (= padati), od něhož se odvozuje i označení jiných případů nenormálního narození (potracený plod, Jb 3,16   Ž 58,9   Kaz 6,3). Ironicky je řečeno, že těmito zrůdami jsou „ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní". Naráží se tu zřejmě na polobožské bytosti, héroje pohanských bájí a pověstí. Téměř každý národ měl a má svá vyprávění o slavné minulosti. Jsou to ve skutečnosti zbytky mýtů a legend, z nichž zbyly jen pověsti o recích, hrdinech, polobozích, božských praotcích a zakladatelích rodu. Germáni měli své Niebelungy, řecké báje se rozlétly do celého kulturního světa. Izrael žil uprostřed národů, které čerpaly z bohaté tradice a náboženské minulosti. Měly své obry, legendární bytosti, a svůj rod odvozovaly od samotného božstva. Boží lid se děsil těchto reků minulosti. Ohromovala jej kultura a sláva pronárodů. Třásl se před božstvy plodnosti, když slyšel o styku lidí s božstvem. Právě do tohoto ovzduší úzkosti a pocitu nicotnosti vnáší tento oddíl světlo a přináší potěšení, když svědčí, že to nejsou bohové, ani polobožské bytosti, ale zrůdy. Tím je nad nimi vyhlášen odsudek. Jejich proslulost není nic jiného než pýcha, a ta předchází pád. Vyvrcholením Božího stvořitelského díla je člověk a žádný nadčlověk.
   Nejen ,bohatýři dávnověku' jsou zrůdy. Doložka v textu, „ba ještě i potom", má zřejmě upozornit, že jde o nebezpečí stále aktuální, objevující se v nových podobách vždy  znovu. Vždy znovu se chce člověk dostat na Boží úroveň. Věk synů Božích (už ne ,božských') nepřijde touto cestou. Ta končí v potopě. Věk Božích synů přijde cestou Kristovou. Těm, kteří přijali Krista, dal Bůh moc být Božími syny (J 1,12   Ř 8,14). 

  Jak je zřejmé, jde zde spíše o věroučný náboženský traktát, než seriózní vysvětlení pojmu "Nefilové". Posuďte sami, jak hodnověrné je tvrzení, že Nefilové byli jen zrůdy a slova o nich jako o "bohatýrech" či "mužích pověstných" jsou pouhou ironií autorů knih Mojžíšových. Jednalo by se asi o jediná místa v knihách Genesis a Numeri, kde byla použito ironie. Naopak, oba biblické verše popisují Nefily s respektem. Jsou to bytosti mocné, pověstné a lidé vůči nim jsou nepatrní jako luční kobylky.

  Pokusů o možné překlady pojmu "Nephilim" (viz Gn 6,4) je mnoho:

  1. Padati, spadlí, shození dolů
  2. Padlí, odpadlíci, odloučení
  3. Padlí ve smyslu spojitosti se zemřelými a smrtí
  4. Mocní, silní, hrdinové
  5. Nelidští, násilní, tyrani
  6. Předčasně narození (potracení)
  7. Nevhodně narození
  8. Obrové, obři
  9. Ti, kteří zapříčinili pád
   

  Slovo Nefilové ( נפלים resp. נפילים ) je tvořeno slovním základem N-P-L resp. N-F-L (נפל ), který může znamenat:
  nápal - pád, padat, být shozen či spuštěn dolů, selhat, neuspět
  népel - předčasně narozený, potrat

  Někteří badatelé tvrdí, že slovo nepochází z hebrejštiny ale aramejštiny. Zde podstatné jméno nafil(a) znamená obr. Odtud překlady ve smyslu giants - obrové.

  Původní základ slova a jeho smysl je však stále nejistý.

  Slovo Nefilové snad mohlo být odvozeno od významu "obři" či "padlí" nebo "spadlí". Není to ale jisté.
  Vzhledem k nejednoznačnosti bývá výraz v moderních překladech ponecháván ve formě přepisu (Nephilim, Nefilim, Nefilové).

  V Hebrejské Bibli je pojmu Nefilové použito pouze ve dvou verších, což je pro jednoznačné vysvětlení významu málo. Světlo na Nefily by snad mohl vrhnout jiný biblický pojem - synové boží. Právě v souvislosti s nimi jsou Nefilové ve verši Gn 6:4 zmiňováni. Viz Synové boží.[9]

   

  Mimobiblické zdroje

  Řada odborníků se domnívá, že verše Gn 6:1-4 jsou cizí a do knihy Genesis byly převzaty z jiných zdrojů. Odpověď, kdo byli Nefilové, bychom tedy měli hledat právě v těchto původních starověkých textech.
  Nejstarším mimobiblickým textem, který přímo zmiňuje Nefily, je kniha Henochova. Tento starozákonní apokryf však vznikl až desítky či stovky let po sepsání Genesis. V 1. knize Henochově jsou popisovány osudy patriarchy Henocha, o kterém se lze dočíst i v Bibli (Gn 5:18-24). Sbírka pochází z 1. stol. př. n. l. a dochovala se ve dvou odlišných verzích - etiopské a staroslověnské. Tehdy byly sepsány příběhy o Henochovi vyprávěné již stovky let. Nejstarší dochovaný text je aramejský ale dochovaly se pouhé zlomky (svitky od Mrtvého moře). Z něj byly pořízeny řecké překlady (existují rovněž jen zlomky) a z těchto překladů pak vznikly texty etiopské a staroslověnské. Dle dochovaných nejstarších celků je dílo rozděleno na 1. a 2. Henocha.[3]

  1. Henoch (Enoch)

  Henoch ("Zasvěcený") je v biblických textech považován za znalce božích tajemství a jednoho z mála lidí, kteří byli vzati ještě před svou smrtí na nebesa. Jeho fascinující příběh je popsán v knihách 1. Henoch (etiopský) a 2. Henoch (staroslověnský).

  Český překlad je k dispozici v díle Kniha tajemství a moudrosti I [3]. Anglický překlad lze nalézt např. na stránkách www.bible200.org

  Nás bude zajímat, že v knize 1. Henoch jsou rozepsány okolnosti popisované v Genesis 6 a zmíněni jsou i Nefilové. V příběhu dojde ke smilstvu nebeských Strážců (Watchers) s lidskými ženami. Strážcové jsou za prohřešek potrestáni. Tato část sbírky je označována jako Kniha strážců a mohla být napsána ve 3. století př. n. l. či ještě dříve.

  V Knize strážců je rozpracován biblický oddíl Genesis 6, kde se hovoří o božích dětech, které se ženily s lidskými dcerami a ty jim plodily mocné potomky.

  Zajímavý je příběh o narození Noeho. Lámechovi se narodil syn - Noe. Lámech se však domnívá, že dítě patří k Nefilům, že jej zplodil s jeho ženou syn nebes - Strážce.

  Autoři knihy 1. Henoch považovali Nefily za bytosti narozené spojením nebeských bytostí (Strážců, Pozorovatelů)
  a lidských žen.

  O tom, kdo byli "Strážcové" budeme psát v některém z dalších článků. Problém je, že text Knihy strážců byl sepsán asi až někdy ve 3. stol. př. n. l.[7] Tedy několik stovek let po napsání Genesis a Numeri.  Lze jen stěží odhadnout, z jak starých tradic autoři Henocha čerpali. Někteří badatelé tvrdí, že příběh pochází z prastaré knihy Noemovy, která se nám nedochovala. Jiní toto zpochybňují. To samozřejmě o něco snižuje význam textu v našem pátrání po původním významu Nefilů.

  Pokračování - Nefilové v knihách Z. Sitchina

   


  [1] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613.  /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2]  Česká biblická společnost. 1968-1991. Výklady ke Starému zákonu, I.zákon Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronium. Praha. 1991
  [3] ThDr. Zdeněk Soušek, Mgr. Jiří Farský, PhDr. Zoe Hauptová, CSc., ThDr. Jan Heller, ThDr. Radivoj Jakovljevič, PhDr. Václav Konzal, ThDr. Jiří Mrázek, ThDr. Petr Pokomý, DrSc., PhDr. Zdeněk Poláček, CSc., PhDr. Stanislav Segert. Knihy tajemství a moudrosti I, mimobiblické židovské spisy: pseudoepigrafy. Vyšehrad 1991.
  [4] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks
  [5] Hendel Ronald S.  When the Sons of God Cavorted with the Daughters of Men. Bible Review. 1987
  [6] Michael S. Heiser www.facadenovel.com/nephilim.pdf
  [7] COLLINS, John J. The apocalyptic imagination: an introduction to Jewish apocalyptic literature. 2nd ed. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1998. ISBN 0-8028-4371-9.
  [8] The Bible Study Site [online]. [cit. 2006-06-10]. Dostupné z: http://www.biblestudy.org/
  [9] Synové boží. Mýty a skutečnost [online]. 2006 [cit. 2006-06-10]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2006070003
      

       
  Vytvořeno: 10.06.2006


  [Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 10. 06. 2006 | Aktualizováno: 26. 01. 2017 | 59841 přečtení | Počet komentářů: 254 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.