Putujte s námi proti proudu k zapomenutým zdrojům,
seznamte se s poselstvím našich předků pro tuto dobu!
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání, historie,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Re: Dala jsem hodnoceni 5 protoze...:
  "Pche ja som urobil uplne to iste... az po vzapatnom precitani toht ... " (Původ čísel 60 a 360)
 • Kdo jsem?:
  "Ahoj. Nikde nemohu dohledat co jsem vlastně za bytost. Moje schopn ... " (Mýtické nadpřirozené bytosti)
 • Re: ??:
  "Nikoliv úvaha. V dalších pokračováních se chystám uvést řadu faktů ... " (Václav Havel - český Faust)
 • ??:
  "Naštěstí je to jen vaše ..úvaha ..., mylná ..." (Václav Havel - český Faust)
 • Re: vdaka:
  "Dobrý den a děkuji za poděkování. Jen bych rozlišoval mezi křesťan ... " (Duše do nebe)
 • Re: Citace z Matouše:
  "Dobrý den, děkuji vám za upozornění. Překlep jsem opravil. S pozdr ... " (Jan Křtitel)
 • Postavy

  Nefilové, boží synové a strážci?

  Hebrejská Bible-Postavy -- Nefilové II - Nefilové, boží synové a strážci?

      

  Nephilim II

  Nefilové, boží synové a strážci?

  BKR[8]  Genesis 6:1-7
       Stalo se pak, když se počali množiti lidé na zemi, a dcery se jim zrodily, Že vidouce synové Boží dcery lidské, any krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali. Pročež řekl Hospodin: Nebude se nesnaditi duch můj s člověkem na věky, proto že také tělo jest, a bude dnů jeho sto a dvadceti let.
  Obrové
  /Nephilim/ pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.
  Ale když viděl Hospodin, an se rozmnožuje zlost lidská na zemi, a že by všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všecken čas, Litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi, a bolest měl v srdci svém. Tedy řekl Hospodin: Vyhladím z země člověka, kteréhož jsem stvořil, od člověka až do hovada, až do zeměplazu, až i do ptactva nebeského; nebo líto mi, že jsem je učinil.

  Pokus o vysvětlení původu Nefilů (obrů?) nalézáme i v knihách Zecharii Sitchina, autora spekulativní literatury.

  Potomci Strážců seslaných z nebe?

  Sitchin, "12. planeta"[5]str.7
       ...když jsem se jako mladý student seznamoval s texty Genesis v hebrejském originále, směle jsem se pouštěl do sporů o výkladu bible. Jednoho dne jsme v VI. kapitole četli o tom, že když se Bůh rozhodl zničit lidstvo potopou, byli na Zemi "synové Boží", kteří si brali za ženy "dcery lidské". V hebrejském originále se jmenovali nefilim; pan učitel nám vysvětlil, že to znamená "obři", ale já s tím nesouhlasil. Cožpak to neznamená doslova "ti, kdož byli sesláni dolů", kteří sestoupili na Zemi? tázal jsem se. Učitel mě pokáral a doporučil mi, abych přijal tradiční výklad.
  ... Není tedy na čase přijmout slovo nefilim z týchž starověkých záznamů ve významu "návštěvníci Země z nebes"?
   

  Již ve svém úvodu knihy Zecharia Sitchin trochu mate čtenáře. V 6. kapitole Genesis nejsou "synové Boží" jednoznačně ztotožněni s "nefilim". Píše se zde, že synové Boží si brali lidské dcery. Lidské ženy rodily ze spojení se syny Božími. Obrové /Nephilim/ pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, ... Není však vůbec jasné, zda Nephilim byli synové Boží (ti, kteří měli sex s ženami), nebo to byli děti které se z těchto spojení rodily, nebo to byl někdo úplně jiný:

  synové Boží = nefilim ?
  synové Boží + lidské ženy = nefilim?
  nefilim ?

  V předchozím článku jsme si ukázali, že překlad pojmu Nefilim či Nephilim slovem Obři může ale také nemusí být správný. Původní význam pojmu je nejistý. Z. Sitchin upozorňuje na apokryfní dílo 1. kniha Henochova, kde lze také nalézt zmínku o Nefilech:
   

  Sitchin, "Kosmický kód"[4]str.176
       Učenci se shodují, že 1. kniha Henochova obsahuje nepochybně doslovné pasáže z mnohem staršího manuskriptu zvaného Kniha Noemova, o němž se kromě Henochových knih zmiňují i další prameny. Je docela možné, že to byl zdroj oněch tuze záhadných osmi veršů v 6. kapitole Genesis. Tyto verše, jež předcházejí biblickou verzi potopy a jejího hrdiny Noema, popisují, jak se nefilové, "synové elóhím" („synové božští") ženili s dcerami Adamovými, což přimělo Hospodina k rozhodnutí, že smete lidstvo s povrchu země. Tato kniha vypravuje příběh se všemi detaily, nefilové jsou uvedeni jmenovitě, je vysvětlena podstata božského hněvu. Vrací se nejspíše k sumerské době a k sumerským pramenům a obsahuje některé podrobnosti, jež jsou jinak známy pouze z mezopotámského textu o Atrachasísovi.
   

  V 1. knize Henochově je opravdu zmínka o nefilech. Nefilové tam jsou popisováni jako  bytosti narozené spojením nebeských bytostí (Strážců, Pozorovatelů) a lidských žen. Smysl pojmu tedy může ukazovat na potomky tajuplných Strážců, tedy někoho, kdo pochází "shora", z nebe.

   

  Nefilové = Anunnaki?

  Sitchin dále tvrdí, že ve druhé biblické zmínce o nefilech (Numeri 13:33) jsou považováni za syny Anaka a odtud je spojitost se sumerským pojmem Anunnaki, označujícím prý ty, kteří sestoupili z nebe (mimozemšťany):

  Sitchin, "Setkávání s bohy"[1]str.102
       Biblický termín Nefilim, synové Elohim, kteří byli pak na Zemi, je podobný sumerskému pojmu Anunnaki ("Ti, kteří z Nebe sestoupili na Zemi"); samotná Bible (Num. 13:33) říká, že Nefilim byli "synové Anaka" (hebrejský překlad Anunnaki)...

  Biblický verš Numeri 13:33 (viz. Num13,33) je překládán dvěmi rozdílnými způsoby:

  a) Např. v TNK je část verše překládána ve smyslu
  " viděli jsme tam Nefily -- Anak(ové) jsou částí Nephilů...".
  Tedy ve smyslu, že Anakové jsou potomky Nefilů.

  TNK[6] Numbers 13:33
       we saw the Nephilim there -- the Anakites are part of the Nephilim -- and we looked like grasshoppers to ourselves, and so we must have looked to them.


  b) Např.v NAU[7] nacházíme následující překlad

  NAU Numbers 13:33
       There also we saw the Nephilim (the sons of Anak are part of the Nephilim); and we became like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight.

  Tedy " viděli jsme tam Nefily (synové Anak(ů) jsou částí Nephilů)..."

  Podobně zní i český překlad:

  BKR Numeri 13:34
       Také jsme tam viděli obry, syny Enakovy, kteříž jsou větší než jiní obrové, ješto se nám zdálo, že jsme proti nim jako kobylky,a takoví jsme se i jim zdáli.

  Z druhého překladu může opravdu plynout, že Nefilové (obři) mohli být považováni za potomky Anaků. Kdo ale byli ti "Anakové"? Je zde skutečně spojitost se sumerskými Anunnaki?

   

  Nefilové = Strážci ?

  Zecharia Sitchin dále uvádí, že na některých svitcích 1. knihy Henochovy je přímo uveden pojem Nefilim tam, kde je v překladu slovo Strážce. Nefilové tedy museli být právě oněmi záhadnými Strážci.

  Sitchin, "Setkávání s bohy"[1], str.116 :
       II. sloupec fragmentárního svitku, který byl přeložen T.H. Masterem (The Dead Sea Scriptures) a H. Dupot-Sommerem (The Essene Writings from Qumran), začíná Lámechovou výpovědí o okamžiku, kdy poprvé uviděl malého Noé:
         V srdci jsem myslel, že počato bylo jedním ze Strážců, jedním ze Svatých... 
  A mé srdce se proměnilo kvůli tomu dítěti.
  Pak jsem já, Lámech, nemeškal a pristoupil jsem
  k Bat-Enoš, mé ženě, a pravil jí: 
  Chci tě zavázat prísahou k Nejvyššímu, 
  Pánu Svrchovanému, Králi všech světů, vládci Synů nebe, 
  že řekneš mi pravdu, zda... 
    Zkoumáme-li původní hebrejsko-aramejský text svitku, shledáváme, že tam, kde moderní překladatelé použili výraz pozorovatelé, původní text (obr. 20) mluví vlastně o Nefilim. 
   

  Sitchin, "Schody k nebesům"[2] , str.188 :
       Nás pak zvláště zajímá fragment svitku, který se zabývá neobyčejným zrozením Noemovým a ze kterého můžeme zjistit původní hebrejské znění termínu, který byl překládán jako "Pozorovatelé" nebo "Obři" a to i překladech moderních vědců (např. v publikacích T.H. Gastera Texty od Mrtvého moře nebo H. Duponta-Sommera Essenské texty z Kumránu). Podle nich sloupec II. tohoto zlomku začíná následovně:
        Hle, pomyslel jsem ve svém srdci, že početí je dílem jednoho z Pozorovatelů, jednoho ze Svatých a že (dítě ve skutečností patří) k Obrům. 
  A mé srdce se ve mně díky tomuto dítěti změnilo. 
  Pak jsem já, Lámech, pospíšil k Bath-Enoš (své) ženě a pravil k ní: 
  (Chci, abys přísahala) při nejsvětějším, při Nejvyšším pánu všech světů, vládci Synů nebes, že mi sdělíš jen pravdu, zda... 
    Když se však podíváme na hebrejský originál (obr. 57), vidíme, že tam není napsáno "Pozorovatelé", ale Nefilim - což je termín použitý i v 6. kapitole Knihy Genesis.
  A tak se všechny dávné texty a pověsti vzájemně potvrzují. Ve dnech před Potopou na Zemi pobývali Nefilové - Mocní, Lidé z raket. 

  Zecharia Sitchin tvrdí, že původní pojem "Nefilim" z fragmentu svitku od Mrtvého moře je překládán výrazem "Watchers" tedy "Pozorovatelé" či "Strážci". Odtud ztotožňuje biblické Nefily s apokryfními Strážci.

  Michael S. Heiser[3] [9]ale upozornil na Sitchinův omyl. Podívejme se na zmíněnou pasáž - viz obr. vlevo. Zecharia Sitchin zaměnil dvě slova.   
  Obr. Verš z knihy Henochovy.[9]

  Vyskytuje se zde skutečně slovo
  nephilim2_.gif (1172 bytes) , přepsáno do latinky nephilim3_.gif (983 bytes), tedy Nefilové, Nephilin.

  O dva řádky výše je však uveden pojem
  nephilim4_.gif (1126 bytes), přepsáno do latinky nephilim5_.gif (933 bytes), znamenající Strážci, Pozorovatelé, Watchers.

  Zmíněnou pasáž z fragmentu svitku jsme pro kontrolu podrobili laickému doslovnému překladu. Jak je patrné z naší přílohy, Nefilové  NEJSOU v Sitchinem citovaných dílech překládáni jako Watchers, Strážci, Pozorovatelé, ale jako "Obři" či "Nephilin". Tedy klasicky, ve schodě s mnoha překlady Bible.

  Ze Sitchinem uváděného fragmentu nelze ztotožnit Nefily s "Watcher's - Strážci - Pozorovateli" popisovanými v apokryfní 1. knize Henochově.

  Zajímavá je však paralela mezi Nefily a Anaky. Sitchinova myšlenka, že Anakové jsou sumerští Anunnakové a že tedy můžeme propojit Nefily s pradávnými Anunnaky, bohy seslanými dolů na zemi, si zaslouží pozornost. Vrátíme s etaké podrobněji k obsahu 1. knihy Henochovy.

  Pokračování - Morfologie slova

   


  [1] Sitchin, Zecharia. 1995. Setkávání s bohy. Dobra. 2002
  [2]  Sitchin, Zecharia. 1980. Kroniky země, Kniha II: Schody k nebesům. Praha. 2001
  [3] Michael S. Heiser www.facadenovel.com/nephilim.pdf
  [4] Sitchin, Zecharia. 1998. Kosmický kód. Praha. 2001
  [5] Sitchin, Zecharia. ?. Kroniky země, Kniha I: Dvanáctá planeta. Praha. 1999
  [6] The Jewish Publication Society. 1985. JPS Tanakh, a new translation (into contemporary English) of The Holy Scriptures according to the traditional Hebrew text (Masoretic).  /TNK/
  [7] The Lockman Foundation. 1960-1995. The New American Standard Bible. English Bible translation 1977, New American Standard Bible 1995 Update. V elektronické formě Sw Bibleworks. /NAU/
  [8] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613.  /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
  [9] The Nephilim. Sitchin is wrong.com [online]. Michael S Heiser, 2012 [cit. 2017-01-25]. Dostupné z: http://sitchiniswrong.com/nephilim/nephilim.htm
      

   
  Vytvořeno: 20.06.2006


  Související články:
  Nephilim, Nefilové. Obři nebo synové andělů? (10.06.2006)
  Morfologie slova Nephilim (22.06.2006)
  Nefilové a mýty (21.07.2006)
  [Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 8] 1 2 3 4 5
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 20. 06. 2006 | Aktualizováno: 26. 01. 2017 | 29823 přečtení | Počet komentářů: 76 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.