Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Naděje ze země od východu

  Mýty a skutečnost - proroctví

      

  Mýty a skutečnost - proroctví

   Naděje ze země od východu

  Za vlády Andreje Babiše a přizvukování opozičních stran Pirátů, ODS, TOP 09 jsme se v roce 2021 stali oficiálně jedinou nepřátelskou zemí vůči Ruské federaci. Přitom právě v Rusku může být naděje pro náš lid, naši kulturu a zemi v těžkých časech, které právě přicházejí. Alespoň tak rozumíme řadě proroctví a předpovědí, které zde postupně uvedeme.

  Nenávist k Rusku jako politický program

  V roce 2021 jsme v České republice dosáhli primátu a stali se jedinou zemí, která je označena za otevřeně nepřátelskou vůči Ruské federaci. Vládě Andreje Babiše s podporou sluníčkářů se podařilo dovršit proces započatý popřevratovým prezidentem Václavem Havlem.[a] Tehdy plnil zadání černé šlechty a pod fasádou humanity a konání dobra začal systematicky ničit naše mnohaleté přátelství s východními zeměmi a zejména s Ruskem. Současná vláda proces téměř dovršila a rozbila na mezinárodní politické úrovni vše, co mohla.
  Stále častěji je zastíráno, že to byla zejména ruská vojska, která nás zachránila před německou nacistickou genocidou v době II. světové války. Za éry Sovětského svazu pak došlo i k řadě negativních událostí, ale vždy jsme byli považováni za výkladní skříň socialistického tábora s mnoha výhodami, a nikdy ne za ruskou kolonii. V období rozpadu Sovětského svazu usilovalo Rusko o pokojný proces a odmítalo zasahovat do vnitřních politických záležitostí post-sovětských států.  To byl rozdíl oproti politice západních zemí, které stále cíleně jednají v koloniálním paradigmatu pod maskou šíření demokracie ve světě.
  Západní civilizace rychle degraduje a spěje ke svému zhroucení. Vše směřuje k rozkladu společnosti, absolutní závislosti lidí na vládnoucím režimu s rozsáhlými zónami chaosu a násilí. V průběhu posledních tisíců let máme doklady o zhroucení mnoha říší. Důvodem byly zpravidla vnitřní rozpory, které vedly k oslabení a následnému zániku. Invaze vnějších nepřátel pak byla jen důsledkem vnitřního rozkladu společnosti.
  Rusko je neustále vykreslováno propagandou jako náš úhlavní nepřítel. Skrývají se tak naše vnitřní problémy. Je zcela zjevné, že Rusko má dostatek vlastního území a lidských i přírodních zdrojů pro svůj rozvoj. Zaujímá první místo v exportu energií a obilí. Nepotřebuje dobývat cizí území. Je to naopak západ, který vyčerpává své zdroje a potřebuje nová území, levnou pracovní sílu a odbytiště pro svou nadvýrobu.

   Dnes v době hysterického volání, že patříme na západ, jsme se již stali kolonií západu, zdrojem levné pracovní síly a odbytištěm nekvalitních produktů. Neklaňme se ani západu, ani východu! Patříme právě sem, do středu Evropy, a je v našem zájmu i naší morální povinností nevyvolávat spory s okolními zeměmi. Mnozí lidé byli v roce 2015 svědky nebeského znamení, které podle vizionářů potvrzuje Rusko jako vůdčí silu v boji proti zlu v naší době, v této apokalypse. Pokud neobnovíme přátelské vztahy s Ruskem, bude to pro nás brzy znamenat opravdu zásadní problémy spojené s přežitím. Alespoň tak rozumíme předpovědím a proroctvím, které se mohou týkat i blízké budoucnosti naší země mezi východem a západem Evropy.

   

  Proroctví ze sbírky PQM

       Až otevírati se začne lůno země,
  a obři z hlubin vypuštěni,
  Satanovou krví tříděno je lidské plémě,
  a mnozí pohlceni.
  Zemětřesení veliká, oheň a zkáza na pochodu,
  kde pomoc pro starý svět, kde vládnou stvůry,
  očerňujíc pomoc shůry a hrdé země východu?

  Země širá s lidem východu
  lidstvu bude poslední šancí.
  Zlovolní ubírat jim budou výhodu
  by pronásledováni byli jako psanci.
  Dlouhou cestou vládce míru
  nebesa přáti jim budou,
  ať neztrácejí víru.
  [7]

      

   

  Apokalypsa - Zjevení Janovo  

  Křesťanská Bible je zakončena knihou Zjevení Janovo (zkráceně Zjevení či Apokalypsa). Hned v prvých verších je uvedeno, že Jan, služebník Ježíše Krista,  zde předává předpověď toho, co se má brzo stát. Od sepsání Janovy apokalypsy uplynulo téměř dva tisíce let a konec naší civilizace naštěstí dosud nenastal. V posledních létech se ale událo mnohé, co by bylo možné spojit s událostmi zjevenými v poslední knize Bible. Psali jsme o tom v článcích Armagedon - poslední bitva[1]Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon.[2]

  Janova Apokalypsa popisuje různá znamení a pohromy, které budou provázet Boží soud nad člověkem v posledních dnech před konečnou bitvou. Postupně bude rozlomeno sedm pečetí, otevírajících dveře různým těžkostem a katastrofám. Zazní sedm nebeských polnic a bude vylito sedm nádob pohrom. Po vylití sedmé nádoby na ovzduší nastane poslední bitva:

  Bible, kniha Zjevení 16:12-17 (NKB)[3] 
  Šestý anděl pak vylil svůj koflík na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.
  Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou [to] duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.
  "Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba." A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armageddon.
  Sedmý anděl pak vylil svůj koflík na ovzduší a z nebeského chrámu vyšel od trůnu mocný hlas: "Stalo se!"

  Šestý anděl připravil vysušením Eufratu cestu králům od východu slunce. Z úst draka (ďábla), šelmy a falešného proroka, vyšli nečistí duchové démonů podobní žabám, aby shromáždili mnohé krále země a celého světa k poslední bitvě. Z veršů plyne, že na straně boží budou stát králové od východu slunce, kterým andělé připraví cestu. O tom, že ochrana a naděje přicházejí z východu, hovoří i další verše Zjevení (Zj 7:2). K jiným králům země a celého světa pak promlouvali nečistí duchové, aby je shromáždili na straně ďábla.
  Všemohoucí Bůh všechny shromáždil na místě zvaném Armageddon. Z Janova zjevení pouze víme, že Armagedon má nějakou spojitost s řekou Eufrat, která bude andělem vysušena, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Eufrat protéká Sýrií a právě zde se až donedávna odehrávaly kruté boje mezi islamisty pod černým praporem, podporovanými západními zeměmi, a domácí Syrskou armádou podporovanou Ruskem a Iránem.
  Je Sýrie oním místem, kde se má rozpoutat konečná bitva velikého dne Všemohoucího Boha? Sýrie byla kolébkou křesťanství. Ze Sýrie pocházelo sedm katolických papežů a možná i sám autor Apokalypsy. Donedávna byla tato sekulární země ukázkou pokojného soužití mnoha náboženství, včetně křesťanského, židovského a muslimského. Sýrie byla bohatou zemí s vysokou vzdělanostní a kulturní úrovní. Ale pak zde byla zvenčí vyvolána barevná revoluce. Sýrie se stala terčem útoku mnoha nepřejících sil. Od roku 2011 zde zahynulo 300 000 lidí. Válka si jen v roce 2015 vyžádala 55 000 obětí včetně 2500 dětí. Miliony lidí ztratily střechu nad hlavou a život spasili útěkem. Vítězný postup Islámského státu v Sýrii zastavila až ruská vojenská síla. Do Sýrie již několik let proudily ozbrojené skupiny islamistických bojovníků z celého světa, které začaly postupně obsazovat Sýrii, decimovat obyvatele a vytlačovat syrskou armádu. Boj Syřanů byl hrdinný, ale převaha nepřátel z mnoha koutů světa drtivá. Sýrie byla před zhroucením a teprve ruská pomoc odvrátila katastrofu. Rusko zamezilo i přímému raketovému úderu amerického vojska na Sýrii.

  V poslední bitvě budou na straně zla shromážděni mnozí králové země a celého světa. Svoláni za pomoci nečistých duchů démonů podobných žabám. Nejedná se zde o symbolický popis současné štvavé propagandy podobné kvákání žab? Snad nikdy nebyli lidé tak zahlceni lživými zprávami a dezinformacemi, jako právě nyní. Propagandisté v médiích hlavního proudu vytvářejí falešný obraz reality a jejich očerňování Ruska již přesáhlo meze střízlivého uvažování. Slovy apokalypsy jsou sdělovací prostředky ovládnuty nečistými duchy podobnými žabám s cílem shromáždit v poslední bitvě co nejvíce lidí na stranu zla. 

  Uplynulo 10 let od začátku zahraniční invaze do Sýrie. Vše vypadá na vítězství Sýrie a jejich spojence Ruska nad vojsky pod černou zástavou, skrytě i veřejně podporovanými Tureckem, Izraelem a západními zeměmi v čele s USA. Možná někoho napadne, že pokud to měl být nějaký biblický armagedon, nedopadlo to zatím pro náš západní svět až tak hrozně. Ukázaly se sice naplno pokrytectví a faleš západního světa, bylo zabito několik set tisíc lidí, ale většinou těch v daleké Sýrii. O střechu nad hlavou tam přišlo několik milionů lidí, ale pohodu v západních zemích to nijak nenarušilo a dokonce stále nad Sýrií drží silné hospodářské sankce ztěžující obnovu země.
  Západ byl v této válce poražen a nyní je již schopen jen  podporovat teroristy zabíjející vesničany, ničící ze zálohy infrastrukturu Sýrie a vypalující obilné lány. Idlíb stále okupují islamisté, ale ti se začínají pobíjet mezi sebou. Oddíly podporované USA se už drží jen za Eufratem, aby zde mohli kořistit na ropných polích, a Izrael občas vypouští rakety na syrské vojenské i civilní cíle. Málokterá z nich však dosáhne cíle díky syrské obraně a pomoci Ruska. Ovšem dle některých dalších proroctví je tento relativní klid jen dočasný a Sýrie ale i okolní země se mohou rychle proměnit v krvavé bojiště, kdy konflikt silně zasáhne i západní země.

  Přírodní dary zemi východu

  V blízké budoucnosti lze očekávat silné zvýšení sopečné činnosti a intenzity zemětřesení. S tím jsou spojeny vlny tsunami přelévající se přes zalidněné pobřežní oblasti a erupce sopek ničících široké okolí. Výbuchy supervulkánů  mohou působit katastrofy globálních rozměrů. Nejvíce evidovaných supervulkánů se nachází na území Severní Ameriky. Podle některých proroctví dojde k zániku větší části Severní Ameriky, ale zatopen má být například i ostrov Velké Británie. Prolomen prý bude i  střední pás Afrického kontinentu, který zaplní nové moře.

  Obr. Výřez okolí Ruské země - Zlomy a sopky na hranicích tektonických desek.[4]   

  Ruská země může být výše uvedených ničivých sil z větší části ušetřena. Zemětřesení a vulkanická aktivita bývá koncentrována zejména na hranicích tektonických desek. Hranice obkružují Rusko, ale neprotínají jej. Výraznější sopečná aktivita je zaznamenávána pouze v okolí Bajkalského jezera a pak podél Kamčatky na východě země, kde probíhá zlom ohraničující tichomořské pobřeží. 

  Ruská federace je rozlohou největším státem světa. V Rusku se rozkládá pětina světových lesů. Zemí protékají mohutné řeky do tří světových oceánů a Kaspického moře. Jezero Bajkal s hloubkou před 1,5 km představuje největší zásobárnu sladké vody na světě. Právě nedostatek sladké vody se stane, dle řady proroctví, vážným problémem určujícím osudy mnoha zemí.[5]   
  Obr. Jezero Bajkal - skála Šamanka.[6]   

  Na tak rozsáhlém území je několik rozdílných klimatických oblastí a čtyři podnebné pásy - polární, subpolární, mírný a subtropický. Celá Sibiř a Dálný východ (tvořící přes polovinu rozlohy Ruska) se nacházejí v pásmu věčné zmrzlé půdy, permafrost. Celosvětové oteplování přináší problémy s rozmrzáním permafrostu, v delším výhledu však může přinést Rusku spíše výhody. Obrovská území Sibiře jsou zatím téměř liduprázdná, připravena v budoucnosti poskytnout mnohým útočiště a obživu. 

  Rusko má největší zásoby přírodních zdrojů ze všech zemí světa – nerostných surovin, ropy, zemního plynu, dřeva i pitné vody. Z energetického hlediska je Rusko zcela soběstačným státem. Rusko je soběstačné ve výrobě potravin a je největším světovým vývozcem obilí.[5] 

  Větší polovina ruských pracujících dosáhla vysokoškolského vzdělání, což je nejvyšší počet na světě. Rusko má velice bohatou kulturu zejména v oblasti literatury, hudby a výtvarného umění. Rusové tvoří 80 % obyvatelstva a jsou známi svou houževnatostí, fyzickou i psychickou odolností, otevřeností, víra v Boha, úctou k národu a rodné zemi.   Velkou nadějí pro Rusko je situace s očkováním proti Covidu. V Rusku se zatím neočkuje západními vakcínami, které se stanou z dlouhodobého hlediska pro lidstvo velkým problémem.

  Edgar Cayce - Spící prorok

  Edgar Cayce (1877 - 1945) byl asi nejznámějším americkým jasnovidcem a léčitelem. Říkalo se mu  Spící prorok, protože své vize a proroctví sděloval v transu, připomínajícím spánek. Citujme vize Spícího proroka, týkající se Ruska:[8]

       Z Ruska přichází naděje světa. Ale ne ve smyslu toho, co je někdy nazýváno komunismus nebo bolševismus. Ne. Ale svoboda, svoboda! Každý člověk bude žít pro svého bližního. Tento princip se zde narodil. Bude trvat léta, než vykrystalizuje. Přesto z Ruska opět vzejde naděje světa.

  S vývojem ruského náboženství přijde větší naděje světa. Pak ten jedinec či skupina, jenž je v bližším vztahu (k Rusku), může lépe postupovat v provádění postupných změn a konečném ustavení podmínek, pokud jde o světový pořádek.

  Právě tak nastane v Rusku nové zrození, z něhož vzejde nové porozumění. Itálie - prodávající sama sebe za porci polévky. Německo - ve své moci poskvrněno dominancí nad svými bratry, pijavice vesmíru, které jde jen o svou vlastní výživu.

  Německo se má hodně co učit od Boha.

      

  Zde, při zmínce o Německu, je vhodné uvést jednu radu. Pokud se Německo zbaví své touhy po ovládání východních národů a uzavře partnerství s Ruskem, může to být záchranou pro velkou část Evropy. 

  Nostradamus

  Michel de Nostredame zvaný Nostradamus (1503 - 1566) je snad neproslulejším jasnovidcem západní Evropy. V souvislosti s pomocí Ruska Evropě lze zmínit dopis proroka Nostradama francouzskému králi Jindřichu II. Text byl publikován v roce 1568 v předmluvě posledních tří centurií. Uvádíme výňatek:[12]

  V dopise Nostradamus předpovídá pronásledování křesťanů v oblastech, kde se hovoří románsky (tedy zejména západní Evropa). Nakonec však třetí král ze severu (Aquilon) postaví silné vojsko a vše uvede do pořádku. Za zemi na severu (Aquilon) bývá považováno Rusko. Nynější prezident Vladimir Putin je celkově třetím prezidentem Ruské federace (dalšími prezidenty byli Boris Jelcin a Dmitrij Medveděv).

  Knihovna palmových listů

  V Indii se údajně nachází dvanáct knihoven palmových listů, ve kterých jsou zapsány osudy miliónů lidí. Každý z listů, napsaných před staletími sanskrtem nebo starotamilštinou, udává osudy jednotlivců ale i zemí a národů.

  Thomas Ritter ve své knize Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů tvrdí, že získal rukopis předpovídající osud Evropy. V rukopise jsou předpovědi týkající se i vývoje Evropy a západní civilizace od 2. poloviny 20. století. Knihu vydal T. Ritter v roce 2006 a český překlad vyšel o rok později.[b]
  Citujeme předpověď událostí týkajících se zejména západní Evropy, zmíněno je však i Rusko:[10]

       V evropských metropolích dojde k bouřím, jejichž terčem se stanou převážně cizinci, kteří se zde v minulosti usadili. Zvlášť krvavé boje propuknou v Paříži a Římě, ale také v Madridu, Londýně a v Praze. V Římě vezmou lidé útokem i sídlo hlavy katolické církve. Papeži se zprvu podaří uprchnout, později ale padne do rukou povstalců, kteří na něj nastraží léčku. Nejméně postiženými zeměmi budou Rusko, Čína a Indie, protože jejich hospodářské systémy se budou navzájem podporovat.     

   

  Popisované události zasadil Thomas Ritter do období po roce 2017.
  Hospodářské spojenectví Ruska, Číny a Indie se potvrdilo v uskupení BRIC a nyní BRIC(S), kde jsou sdruženy Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika. Iniciátorem byla Ruská federace, která v roce 2006 svolala  jednání ministrů zahraničí čtyř států (Brazílie, Ruska, Indie a Číny)Historicky první summit BRIC se uskutečnil v roce 2009 v Rusku. I přes napětí mezi Čínou a Indií se skupině daří vystupovat navenek jednotně a začínají se stále silněji angažovat i v mezinárodně-politické oblasti.
    
  Obr. Představitelé států BRIC na 1. vrcholné schůzce (2009) – zleva Manmóhan Singh, Dmitrij Medveděv, Chu Ťin-tchao a Luiz I. Lula da Silva.[11]   

  Budoucnost

  BRICS se stane nejúspěšnějším a nejsilnějším hospodářským uskupením. Rusko bude ideově stát v čele a udávat směr. Skutečným přítelem Ruska však nebude Čína ale stane se jím Indie.

   

   


  [a] Prezident Václav Havel poskytoval všemožnou podporu teroristům z Čečenska. Skrytě vystupoval proti Vladimiru Putinovi (např. se snažil překazit návštěvu ruského prezidenta v roce 2006). V roce 2011 hodlala německá organizace Werkstatt Deutschland udělit cenu Kvadriga Vladimiru Putinovi (jako tehdejšímu premiérovi Ruské federace). Po výhrůžkách Václava Havla, že se v takovém případě vzdá své „Kvadrigy“, kterou dříve získal, se organizátoři rozhodli cenu Putinovi neudělit.
  Václav Havel zvyšoval napětí v mezistátních vztazích s Ruskem například prosazováním americké radarové základny protiraketové obrany (rakety měly být zaměřeny na Rusko). Většina lidí se naštěstí postavila proti tomuto plánu.
  Václav Havel podporoval politiku NATO namířenou vůči Ruské federaci, včetně vojenských operací. Zasadil se za bombardování Jugoslávie v roce 1999. Útok byl považován za formu ponížení Ruska, protože Jugoslávie a zejména Srbsko mělo letité přátelské vztahy s Ruskem. Bombardování trvalo 79 dní a bylo zaměřeno i na ryze nevojenské cíle (kolona uprchlíků, osobní vlak, autobus, několik soukromých objektů, čínské velvyslanectví, nemocnice v Bělehradě atd.) včetně rozsáhlé infrastruktury, mostů, průmyslových objektů, elektráren a telekomunikačních zařízení. NATO používalo grafitové a kazetové bomby i střely z obohaceného uranu. Když byl později vrchní velitel vojsk NATO americký generál Wesley Clark dotázán, kolik bylo zničeno cílů, odpověděl krátce a stručně: "Dostatek." Prezident Václav Havel navrhoval vyznamenat generála Clarka nejvyšším státním vyznamenáním - Řádem Bílého lva ale premiér Zeman toto neumožnil.
  [b] Rukopis palmových listů má pocházet ze zrušené soukromé sbírky (Ánanndh Rámeš z městečka Kadambod-hi). Ritter se o ní dozvěděl roku 1998 a v roce 2001 odkoupil text prorockého charakteru psaný starotamilsky. Rukopis byl kdysi součástí vícesvazkového díla o věšteckém umění (yothir véda). Svazek pojednával o budoucnosti národů a celých kontinentů. Podle radiokarbonové analýzy měl být rukopis napsán někdy v 16. století.

  Některé předpovědi se již vyplnily (trvání úřadu papeže Benedikta XVI, afroislámská migrace do Evropy, nepokoje v mnoha evropských státech a dokonce zde nalezneme varování před pandemií). V textu se však např. uvádí, že: "Nepokoje v Německu a Evropě potrvají do podzimu roku 2016. Pak budou ukončeny zásahem ruských a čínských vojsk, o který požádají evropští vládci." To se evidentně nestalo, i když dle jiných proroctví skutečně žlutá rasa Evropu na krátký čas obsadí (zřejmě ale spíše v roli osvoboditelů před islamismem).
  Je možné, že došlo k chybnému posunu časového zařazení některých událostí. Velkým problémem byl dle autora překlad textu ze starotamilštiny a výklad obsahu, který jsou schopni zajistit jen školení vykladači. Ovšem nelze vyloučit, že celá kniha je jen fabulací a rukopis nikdy neexistoval.


  [1]

  Armagedon - poslední bitva. Mýty a skutečnost. Suspectus.com Proroctvi.com [online]. 2015 [cit. 2021-10-4]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015120002

  [2] Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon: Mýty a skutečnost - Armageddon II. Mýty a skutečnost. [online]. 2015 [cit. 2015-12-20]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015110002
  [3] Flek, Hoffman. Nová Bible Kralická: Nový Zákon našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Sdružení pro Novou Bibli Kralickou./NKB/ www.nbk.cz . V elektronické formě SW BibleWorks.
  [4] Přispěvatelé Wikipedie, Tektonická deska [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 29. 08. 2021, 12:54 UTC, [citováno 8. 10. 2021] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tektonick%C3%A1_deska&oldid=20428283 >
  [5] Přispěvatelé Wikipedie, Rusko [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 17. 08. 2021, 06:53 UTC, [citováno 8. 10. 2021] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rusko&oldid=20393740 >
  [6] Участники сайта Википедия, 'Россия', Википедия, свободная энциклопедия, 03 октября 2021 09:10 UTC, < https://ru.wikipedia.org/?curid=9&oldid=117010420 > [посещено 08 октября 2021]
  [7] Proroctví pro rok 2020. Mýty a skutečnost. Suspectus.com Proroctvi.com [online]. 2020 [cit. 2021-10-8]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2020010002
  [8] STEARN, Jess. Edgar Cayce-spící prorok. Turnov: Arica, 1992. ISBN 80-900-1345-7.
  [9] Praha v proroctvích. Mýty a skutečnost. Suspectus.com Proroctvi.com [online]. 2018 [cit. 2021-10-9]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2018010003
  [10] RITTER, Thomas. Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů. Liberec: Dialog, 2007. Tajemství (Dialog). ISBN 80-86761-56-8.
  [11] Přispěvatelé Wikipedie, BRICS [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 15. 05. 2021, 04:55 UTC, [citováno 9. 10. 2021] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=BRICS&oldid=19876670 >
  [12] The Compleat Works of Nostradamus. Arcanaeum. 2003. Volně ke stažení na inernetu.
      


  Vydáno: 4. 10. 2021


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: clovicek | Vydáno: 04. 10. 2021 | Aktualizováno: 10. 10. 2021 | 2399 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.