Putujte s námi proti proudu k zapomenutým zdrojům,
seznamte se s poselstvím našich předků pro tuto dobu!
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání, historie,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
  • qzz:
    "qzz0518 michael kors outlet ray ban sunglasses montbla nc pens ... " (Obsazení Kanaánu)
  • qzz:
    "qzz0518 michael kors outlet ray ban sunglasses montbla nc pens ... " (Proroctví z Fatimy - Tři tajemství)
  • qzz:
    "qzz0518 michael kors outlet ray ban sunglasses montbla nc pens ... " (Ztracené Písmo)
  • qzz:
    "qzz0518 michael kors outlet ray ban sunglasses montbla nc pens ... " (Václav Havel - český Faust)
  • qzz:
    "qzz0518 michael kors outlet ray ban sunglasses montbla nc pens ... " (První rady a varování - Pohřbívání)
  • qzz:
    "qzz0518 michael kors outlet ray ban sunglasses montbla nc pens ... " (Souhvězdí Draka II.)
  • Ježíš

    Ježíšův rodokmen podle Lukáše

    Nový Zákon - Ježíš -- Ježíšův rodokmen podle Lukáše

        

    Ježíš Nazaretský

    Ježíšův rodokmen podle Lukáše

    Evangelisté se snažili svými texty ukázat, že Ježíš z Nazaretu je očekávaným spasitelem. Mesiáš měl pocházet z rodu Davida. Nejprve se podívejme na Ježíšův životopis, zaznamenaný v Lukášově evangeliu.

    Lukášovo evangelium

    Lukáš nepatřil do generace Ježíšových učedníků, nebyl očitým svědkem Ježíšova působení. Evangelium psal asi v 80. létech 1. stol. Byl vzdělaný, žil v Řecku či Sýrii, neznal zeměpis Palestiny. Čerpal z řeckých překladů židovského Písma, zřejmě byl sympatizantem židovského učení a později konvertoval ke křesťanství. Evangelium sepsal na základě Markova evangelia, sbírky Ježíšových výroků (pramen Q) a dalších ústních i sepsaných tradic.[1]

    Lukáš uvádí následující Ježíšův rodokmen:

    CEP[2] Lukáš 3:23-38

      Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli,
    Mathat, Levi, Melchi, Janai, Josef,
    Matathias, Amos, Nahum, Esli, Nagai,
    Mahat, Matathias, Semei, Josech, Joda,
    Johanan, Resa, Zorobabel, Salathiel, Neri,
    Melchi, Addi, Kosan, Elamadam, Er,
    Jesus, Eliezer, Jorim, Mathat, Levi,
    Simeon, Juda, Josef, Jonam, Eliakim,
    Melea, Menna, Mattath, Natham, David,
    Isaj, Obéd, Boaz, Sala, Naason,
    Amínadab, Admin, Arni, Chesróm, Fares, Juda,
    Jákob, Izák, Abraham, Tare, Nachor,
    Seruch, Ragau, Falek, Heber, Sala,
    Kainan, Arfaxad, Sem, Noé, Lámech,
    Matusalem, Henoch, Jared, Maleleel, Kainan,
    Enóš, Šét a Adam, který byl od Boha.

    Slovy "...jak se mělo za to..." sám evangelista vytváří dojem, že jím uváděný rodokmen není zcela přesný. Dnes většina odborníků považuje rodokmen za dílo teologické, nikoliv historické. Rodokmen měl teologický cíl a byl sestaven tak, aby podpořil u čtenářů jejich víru v Ježíšovu pokrevní davidovskou linii, nutnou podmínku mesiášství.
    Rodokmen sestupuje až k prvnímu člověku - Adamovi  a dokonce k Bohu, aby tak ukázal boží plán spásy celého lidstva.[1]

    Vznik rodokmenu

    Ukažme si, jak zřejmě Lukáš při tvorbě Ježíšova rodokmenu postupoval.[4] 

    Lukáš z 1. knihy Henochovy vyčetl, že konečný soud přijde v sedmdesáté generaci po Henochovi:

    Obr. Anděl odvádí Henocha do nebe. [7] 

    1. Henoch 10:11-12[3]

         Míkaelovi pak Pán pravil: „Jdi a oznam Semjazovi a jeho druhům, kteří se tělesně spojili se ženami, že se potřísnili vší jejich nečistou.

    A až se všichni jejich synové navzájem pobijí a až spatří zkázu svých milovaných, svaž je pod příkrovem země na sedmdesát pokolení až do dne konečného soudu, kdy nad nimi bude dokonána odvěká spravedlnost.

    Evangelista tedy musel vytvořit takový rodokmen, ve kterém je Ježíš sedmdesátým potomkem praotce Henocha.

    Sedmička znamenala v židovské kultuře symbol celistvosti. Do rodokmenu bylo vhodné zakomponovat i toto číslo.

    Vlastní rodokmen pak evangelista začal vytvářet kombinací genealogií nalezených v židovském Písmu: [4]

    Podle Genesis 5:3-32 sepsal Lukáš genealogii od Adama po Sema. Do rodokmenu zahrnul Lukáš samotného Boha. Adam byl pak prvou generací a Henoch sedmou. Po Henochovi mělo následovat k mesiáši dalších 70 pokolení. Celkem tedy v Ježíšově rodokmenu muselo figurovat 77 postav.

    Genesis 11:10-26 ukázala cestu od Sema k Abrahámovi. Ten, jako další velevýznamný praotec, měl splňovat evangelistův princip násobku sedmi generací. Snad proto vložil Lukáš do rodokmenu postavu Kainana. Vložil jej na 13. pozici a posunul tak Abraháma na čestné 21. místo. Lukáš tak dal přednost svému sedmičkovému konceptu před Písmem. V Genesis 11:12-13 je totiž Sala syn Arfaxadův. Lukáš mezi ně vsunul Kainana a ze Saly udělal Arfaxadova vnuka.

    S využitím dalších veršů Genesis (Gen 25:19-26, 35:23, 46:12) došel Lukáš od Abraháma k Chesrómovi. A podle knihy Rút sepsal rodokmen od Chesróma  k Davidovi. Izraelský král David se musel opět ocitnout na sedmičkové pozici. Snad proto vložil evangelista mezi Arniho a Amínadaba postavu Admina. To však odporuje knize Rút. Zřejmě proto některé verze Lukášova evangelia postavu Admina vynechaly. V Písmu nenalezneme ani Arniho. Není jasné, zda Arni měl znamenat biblického Arama (Rama).

    V takto vytvořené genealogii se v téměř každé sedmé generaci vyskytli významní předkové: Enoch (7), Abrahám (3 x 7), David (5 x 7).

    Dalším mezníkem v seznamu se stal Zerubábel (Zorobabel), jeden z židovských vůdců při jejich návratu z babylonského exilu. Zerubábel sehrál významnou úlohu ve vývoji víry v mesiáše. Zerubábelův otec Salatiel byl podle Matoušova evangelia (Mat 1:6) potomkem krále Šalomouna. Lukáš však Zerubábela označil za potomka Natana, jiného Davidova syna. Na významné pozice umístil Lukáš postavy Josefa (7 x 7) a Ježíše. Do seznamu zařadil také patriarchy Judu, Simeona, Leviho a Mathata.

    Zbývalo vyplnit mezeru mezi Zerubábelem a Ježíšovým otcem Josefem. Synem Zerubála je podle evangelisty jakýsi Resa. V Hebrejské Bibli (1. Letopisů 3:19-20) nalézáme zmínku o několika synech, o Resovi však nikde není zmínky. Podle některých odborníků byla chyba v podkladu, ze kterého Lukáš vytvářel rodokmen. Původní text mohl znít "... panovník Johanan, syn Zerubábelův..." odkazujíc na Chananjáše (1. Letopisů 3:19). Aramejský výraz pro vladaře réšá byl zaměněn za pojmenování osoby. Z Chananjáše tak vznikl Resa a Johanan. To je však jen spekulace.[6]
    Každopádně od Zerubábela se jakékoliv návaznost Ježíšova rodokmenu na Písmo ztrácí. Nakonec se objevuje v soupisu Josef a konečně v 77. generaci Ježíš, tedy v 70. generaci po Henochovi, jak vyžaduje proroctví.

    Tabulku podle článku "The 77 generations"[4]  jsme opravili podle ESV[5] a doplnili o česká jména:

     
    LUKÁŠ
    LUKÁŠOVY ZDROJE
     
    77
    Jesus
    Ježíš    
    76
    Joseph
    Josef    
    75
    Heli
    Heli    
    74
    Matthat
    Mathat    
    73
    Levi
    Levi    
    72
    Melchi
    Melchi    
    71
    Jannai
    Janai    
    70
    Joseph
    Josef    
    69
    Mattathias
    Matathias    
    68
    Amos
    Amos    
    67
    Nahum
    Nahum    
    66
    Esli
    Esli    
    65
    Naggai
    Nagai    
    64
    Maath
    Mahat    
    63
    Mattathias
    Matathias    
    62
    Semein
    Semei    
    61
    Josech
    Josech    
    60
    Joda
    Joda    
    59
    Joanan
    Johanan    
    58
    Rhesa
    Resa
     
     
    57
    Zerubbabel
    Zorobabel
    Zerubbabel
    53 
    56
    Shealtiel
    Salathiel
    Shealtiel
    52
    55
    Neri
    Neri
     Mattaniah/Zedekiah
    50
    54
    Melchi
    Melchi
     Jehoiachin
    51
    53
    Addi
    Addi
    Eliakim/Jehoiakim
    50
    52
    Cosam
    Kosan
    Jehoahaz
    50
    51
    Elmadam
    Elamadam
     Josiah
    49
    50
    Er
    Er
     Amon
    48
    49
    Joshua
    Jesus
     Manasseh
    47
    48
    Eliezer
    Eliezer
     Hezekiah
    46
    47
    Jorim
    Jorim
     Ahaz
    45
    46
    Matthat
    Mathat
     Jotham
    44
    45
    Levi
    Levi
     Azariah/Uzziah
    43
    44
    Simeon
    Simeon
     Amaziah
    42
    43
    Judah
    Juda
     Joash
    41
    42
    Joseph
    Josef
    Ahaziah 
    40
    41
    Jonan
    Jonan
     Jehoram
    39
    40
    Eliakim
    Eliakim
     Jehosaphat
    38
    39
    Melea
    Melea
     Asa
    37
    38
    Menna
    Menna
     Abijah
    36
    37
    Mattatha
    Mattath
     Rehoboam
    35
    36
    Nathan
    Nathan
    Salomon
    34
    35
    David
    David
    David
    33
    34
    Jesse
    Isaj
    Jesse
    32
    33
    Obed
    Obéd
    Obed
    31
    32
    Boaz
    Boaz
    Boaz
    30
    31
    Sala
    Sala
    Salmon
    29
    30
    Nahshon
    Naason
    Nahshon
    28
    29
    Amminadab
    Amínadab
    Amminadab
    27
    28
    Admin
    Admin    
    27
    Arni
    Arni
    Aram ?
    26
    26
    Hezron
    Chesróm
    Hezron
    25
    25
    Perez
    Fares
    Perez
    24
    24
    Judah
    Juda
    Judah
    23
    23
    Jacob
    Jákob
    Jacob
    22
    22
    Isaac
    Izák
    Isaac
    21
    21
    Abraham
    Abraham
    Abraham
    20
    20
    Terah
    Tare
    Terah
    19
    19
    Nahor
    Nachor
    Nahor
    17
    18
    Serug
    Seruch
    Serug
    17
    17
    Reu
    Ragau
    Reu
    16
    16
    Peleg
    Falek
    Peleg
    15
    15
    Eber
    Heber
    Eber
    14
    14
    Shelah
    Sala
    Shelah
    13
    13
    Cainan
    Kainan    
    12
    Arphaxad
    Arfaxad
    Arphaxad
    12
    11
    Shem
    Sem
    Shem
    11
    10
    Noah
    Noé
    Noah
    10
    9
    Lamech
    Lámech
    Lamech
    9
    8
    Methuselah
    Matusalem
    Methuselah
    8
    7
    Enoch
    Henoch
    Enoch
    7
    6
    Jared
    Jared
    Jared
    6
    5
    Mahalaleel
    Maleleel
    Mahalalel
    5
    4
    Cainan
    Kainan
    Kenan
    4
    3
    Enos
    Enóš
    Enosh
    3
    2
    Seth
    Šét
    Seth
    2
    1
    Adam
    Adam
    Adam
    1
     
    God
    Bůh
    God

    Lukáš psal Ježíšův rodokmen z důvodů věroučných a nikoliv historických. Údaje o generacích mezi Adamem a Zerubábelem čerpal z Písma. Několik údajů však pozměnil tak, aby rodokmen vyhovoval jeho systému, ve kterém se střídají významné postavy v cyklu sedmi generací a Ježíš je sedmdesátou generací po Henochovi.

    Rodokmen nám vypovídá mnohé o náboženském smýšlení lidí 1. století n. l.. Neříká však téměř nic o skutečném Ježíšově původu.

    ... pokračování příště ...


    [1] Evangelium podle sv. Lukáše. www.ktf.cuni.cz/~broz/distancni/lukas.html
    [2] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
    [3] Knihy tajemství a moudrosti.
    [4] Jona Lendering . The 77 generations. www.livius.org/men-mh/messiah/messiah_15b.html
    [5] ENGLISH STANDARD VERSION (ESV).  Crossway Books/Good News Publishers, Wheaton,  A new scholarly evangelical translation in the tradition of the ERV, ASV, RSV, NASB.
    [6] Smith, Ben. The genealogy of Jesus. www.textexcavation.com/genealogyjesus.html
    [7] www.etf.cuni.cz/galerie/avu/t13001-x.html
        

    Vytvořeno: 18. 03. 2007


    Související články:
    Ježíšův rodokmen podle Matouše (13.09.2008)
    [Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5
    | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 18. 03. 2007 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 22421 přečtení | Počet komentářů: 105 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

    Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

    Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.