Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Bohové

  Dt 32:8-9 - Elyon a Yahweh

  Hebrejská Bible - Bohové -- Dt 32:8-9 - Elyon a Yahweh

      

  Hebrejská Bible

  Dt 32:8-9 - Elyon a Yahweh

  Řada textů Hebrejské Bible prošla opakovanými redakčními úpravami. Přesto se v nich dochovaly doklady o postupném vývoji lidské víry v boha od polyteismu přes henoteismus až k monoteismu.

  Jedním z příkladů toho, jak redaktoři upravili biblický text ve snaze potvrdit monoteistickou věrouku, je verš 32:8-29 knihy Deuteronomium. Původní text dokládá fázi vývoje náboženství, ve které Izraelité již uctívali Yahweho, za nejvyššího boha však stále považovali El(a). Pozdějšími úpravami byl ale původní smysl verše Dt 32:8-9 změněn.

   

  Synové Izraele ?

  CEP[1] Dt 32:8-9
       Když Nejvyšší přiděloval pronárodům dědictví, když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice kdejakého lidu podle počtu synů Izraele.
  Hospodinovým podílem je jeho lid, vyměřeným dílem jeho dědictví je Jákob.

  V českých překladech CEP či BKR[2] čteme, že Nejvyšší rozsazoval lidi a stanovil hranice národů podle počtů synů Izraele. Jak tomu máme rozumět? Podle biblického sdělení zřejmě neexistovaly na počátku hranice mezi národy, vždyť člověk byl teprve rozsazován a nebyly tedy ustanoveny ani národy včetně Izraelitů. Podle závěru verše se však rozsazování a ustanovování hranic odvíjelo podle počtu synů Izraele. Konec verše Dt 32:8 popírá svůj začátek.

   

  Poslové či andělé boží ?

  V některých dalších překladech však čteme něco jiného a trochu smysluplnějšího. Hranice lidí a národů byla ustanovena nikoliv podle počtu synů Izraele, ale "... podle počtu poslů/andělů božích."

  Překlady popisující stanovení národů a hranic "... podle počtu poslů/andělů božích" vycházejí z řecké Septuaginty (LXX). Ani poslové či andělé boží v LXX však nebyli některými biblisty považováni za původní znění. Podle nich se jednalo o pozdější pokus vyhnout se zmínce o nižších bozích.[8]

  Synové boží či bohové ?

  Novější překlady uvádějí místo synů Izraele či poslů božích přímo syny boží (např. NAB[3] ) či dokonce samotné bohy (např. NRS[5]).

  NAB Deuteronomium 32:8-9
       When the Most High assigned the nations their heritage,
  when he parceled out the descendants of Adam,
  He set up the boundaries of the peoples after the number of the sons of God;
  While the LORD'S own portion was Jacob, His hereditary share was Israel.

  Když Nejvyšší přiděloval národům jejich dědictví,
  když rozsazoval Adamovo potomstvo,
  stanovil hranice lidu podle počtu synů Boha.
  Hospodinovým podílem byl Jákob, jeho dědickým podílem byl Izrael.

  gods.gif (3514 bytes)

   

  Rozdíly v překladech

  Různé překlady veršů Dt 32:8-9 se v podstatném sdělení liší. Hranice bůh ustavil podle:
  a) počtu synů Izraele (překlady BKR, CEP, KJV, NKI, TNK, YLT, NAU, NIV a další)
  b) počtu poslů/andělů božích (LXE)
  c) počtu božích synů či poslů (ESV, NAB, NJB, NLT, RSV aj.)
  d) počtu bohů (např. NRS)

  Porovnání překladů uvádíme v příloze Deuteronomium 32:8

  Proč takové rozdíly? CEP i BKR převzaly syny Izraele z hebrejských masoretských textů (MT). Překlady popisující stanovení národů a hranic "... podle počtu andělů božích" vycházejí z jiné textové tradice, z rodiny biblických textů řecké Septuaginty (LXX). Překladatelé považovali čtení Septuaginty v tomto verši za originálnější, než byla masoretská textová tradice (MT).
  Připomeňme, že existuje několik biblických linií či textových rodin, které se vzájemně trochu liší (viz Rodiny textů, textové tradice a skupiny).

  Synové Izraele, andělé boží nebo synové boží? Nové překlady veršů Dt 32:8-9 dokládají, že se odborníci začali stále více přiklánět k poslední verzi. Zvláště když byl nalezen fragment Deuteronomia psaný aramejsky. Ten na konci verše uváděl právě syny boží.

   

  DSS - synové boží/bohů

  Teprve nález Kumránských svitků pomohl záhadu definitivně vyřešit. Nejstarší dochované biblické texty potvrdily u veršů Dt 32:8-9 čtení blízké tradici LXX.

  Mezi svitky od Mrtvého moře (Dead Sea Scrolls) byl nalezen důležitý útržek:

  Zlomek 4QDeutj s verši Dt 32:8 je psán starým herodiánským písmem používaným mezi koncem 1. stol. př. n. l. a počátkem 1. stol. n. l. Jedná se o nejstarší dochovaný hebrejský text Deuteronomia 32:8.
  Konec verše uvádí syny boží nikoliv syny Izraele.[4]

  Další zlomek 4QDeutq uvádí  buď בני אלהים (bene elohim) nebo בני אל (bene elim).[7]

    


  Fragment Dt 32:8 s textem בני־אלהים (bné elohím) [4]

  Dnes je již jasné, že během pozdějších přepisů masoretských textů  došlo k úpravě konce verše. Někdo se snažil očistit a opravit text v souladu s monoteistickou věroukou. Písař nahradil původní "syny boží" neutrálními "syny Izraele". 


  Elyon a Yahweh

  Nejasnost některých překladů však netkví pouze v tom, podle koho ustanovil Nejvyšší bůh hranice národům.

  Český ekumenický překlad uvádí ve verši Dt 32:8-9 pojmy Nejvyšší a Hospodin, které se dle monoteistické věrouky automaticky považují za označení nejvyššího boha Yahweho. Tím však vyvstává další nesmyslnost veršů:
  Bůh (Nejvyšší) rozděloval lidstvo do národů podle synů Boha. Bohu (Hospodinu) pak vyměřil národ Izraelitů. To opět nedává příliš velký smysl.

       Když Nejvyšší (Yahweh ?) přiděloval národům jejich dědictví,
  když rozsazoval Adamovo potomstvo,
  stanovil hranice lidu podle počtu synů božích.
  Hospodinovým (Yahweh) podílem byl Jákob, jeho dědickým podílem byl Izrael.


  Mylné chápání veršů začíná u překladů jmen vystupujících bohů. Ano, ve verši je zřejmě zmínka o dvou bozích. Omylem jsou slučováni do postavy jediného boha. Nesoulad verše  32:8 a 32:9 však zmizí, pokud dosadíme jména bohů odpovídající původnímu hebrejskému textu:

  WTT, BHT Dt 32:8-9


  Dt 32:8-9
       Když Elyon přiděloval národům jejich dědictví,
  když rozsazoval Adamovo potomstvo,
  stanovil hranice lidu podle počtu synů Izraele
  (synů božích).
  Yahweho podílem byl Jákob, jeho dědickým podílem byl Izrael.


  V Deuteronomiu 32:8-9 se nám dochoval záznam ukazující hierarchii bohů:
  El (Elyon) >> Yahweh >> ostatní bohové

  Verše ukazují pořadí, v jakém bohové dostávali od vládnoucího Elyona (El) své národy. Yahweh obdržel národ Izraelitů.[9]

  El (Elyon), nejvyšší bůh kanaánského náboženství, rozděloval lidstvo do národů podle počtu nižších bohů. Každému národu určil správce - boha resp. božího syna. Jákobovu lidu (Izraelitům) určil Elyon boha Yahweho. Dělení národů podle bohů potvrzuje i tabulka národů v Genesis 10-11.

  Epigrafické a archeologické nálezy dokládají, že každý národ měl svého boha. Amónci (Ammon) uctívali Milkoma (Milcom),  Moábci (Moab) Chemoše (Chemosh), Edóm boha Qoše (Qos) a Izraelité Yahweho.[10] Nejvyšším bohem však zůstával El. Tomu odpovídá i původ jména národa Izrael.

  Více k tématu viz Henoteismus v Bibli, Synové boží.

   


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. Použita elektronická forma  SW BibleWorks.
  [2]  Bible Kralická: Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613 /BKR/ Použita elektronická forma  SW BibleWorks.
  [3] The New American Bible. Confraternity of Christian Doctrine1970-1991. /NAB/
  [4] Hendel Ronald S.  When the Sons of God Cavorted with the Daughters of Men. Bible Review. 1987
  [5] The New Revised Standard Version NRSV (NRS) of the Bible. Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the United States of America. 1989
  [6] Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society).1966 - 1990. Hebrew Old Testament (4th ed) - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Edited by K. Elliger and W. Rudoph of the Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Fourth Corrected Edition. V elektronické formě SW BibleWorks. /BHS/
  [7] Tov Emmanuel. Textual Criticism of the Hebrew Bible. Minneapolis. Fortres Press 1992. str.269
  [8] Wevers John. Notes in the Greek Text of Deuteronomy. Society of Biblical Literature. 1995
  str.513
  [9] Smith Mark. The Early History of God: Other Deities in Ancient Israel. San Francisco. Harper Collins. 1987 (rev 2001). str.7-8
  [10] McCarter Kyle P. Aspect of Monotheism is One: The Religious Reforms of Hezekiah and Josiah.  Washington. Biblical Archaeology Society. 1996
      

  Vytvořeno: 15.08.2006


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 15. 08. 2006 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 24768 přečtení | Počet komentářů: 76 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.