Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Chrám - nezůstane kámen na kameni

  Konec věku (III)

  Konec věku (III.)

  Chrám - nezůstane kámen na kameni

   

  Ježíš Kristus po své poslední návštěvě jeruzalémského chrámu řekl, že z velké stavby, kterou jeho učedníci tak obdivovali, nezůstane kámen na kameni. Toto varování lze chápat jako úvod k následující Olivetské promluvě, ve které Ježíš vysvětluje učedníkům události a znamení, které budou ohlašovat příchod konce věku.

  Bible (CEP[1]) Matouš 24:1-14
       Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby. On však jim řekl: "Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno."
  Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!"
   

  Bible (CEP) Marek 13:1-13
       A když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pohleď, Mistře, jaké to kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno."
  Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci!"
   

  Bible (CEP) Lukáš 21:5-19
       Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl: "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno."
  Otázali se ho: "Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?" 

   

  Zkáza jeruzalémského Chrámu

  Chrámová hora s jeruzalémským Chrámem byla náboženským centrem izraelského lidu od 10. stol. př. n. l. V době, kdy Ježíš pronesl slova o rozmetání chrámu, byl jeruzalémský svatostánek největší a nejhonosnější stavbou v širokém okolí. Mohutnou a velkolepou stavbu ze zelenkavého a bílého mramoru nechal na Chrámové hoře vybudovat židovský král Herodes roku 19 př. n. l. Jednalo se vlastně o přestavbu předchozího, menšího chrámu, který zde stál zhruba od roku 518 př. n. l.
  Ježíš tedy hovoří o rozmetání nejdůležitějšího stavebního komplexu v zemi, který slouží náboženským obřadům již přes 500 let! A podle legend je tato svatyně pokračováním ještě staršího Chrámu, postaveného králem Šalomounem někdy v 10. století př. n. l.
  Ježíš předpovídá rozmetání chrámu v době, kdy zde trůní nad Jeruzalémem jako nejhonosnější stavba, neustále vylepšovaná a rozšiřovaná; místo, kde je soustředěn náboženský i veřejný život země. Chrám symbolizoval a zajišťoval řád a stabilitu společnosti. Velesvatyně byla považována za místo Božího trůnu.
      
  Obr. Model Herodova Chrámu.[2]

  Pro Ježíšovy posluchače to muselo být něco nepředstavitelného. Ze stavby, kterou všichni v zemi chrání nejvíce, střediska života Judské provincie, prý nezůstane kámen na kameni!
  A skutečně, za 40 let zde opravdu nezůstal kámen na kameni. Chrám byl roku 70 n. l. vyrabován a vypálen římským vojskem. Již nikdy nebyl obnoven. Z celého chrámového komplexu se dochovala jen západní zeď vnějších hradeb - Zeď nářků.

  Zničení Chrámu znamenalo, že toto místo opustila Boží přítomnost. Zničena nebyla jen stavba z kamene ale stavba celé společnosti.

  Otázka hodnověrnosti

  Skeptikové mohou uvažovat o tom, zda proroctví o zboření Chrámu nevzniklo až po skutečných událostech, tedy po roce 70. Ježíšovu Olivetskou promluvu nalezneme ve třech novozákonních textech: evangeliu Matouše, Marka a Lukáše. Za nejstarší je považováno evangelium Markovo. Bylo sepsáno kolem r. 65 - 70 n. l.[3] Je tedy vysoce pravděpodobné, že proroctví bylo sepsáno ještě před zničením Herodova Chrámu.

  Zboření druhého nebo třetího Chrámu?

  Židé věří, že jejich Mesiáš někdy v budoucnu Chrám znovu postaví. Jednalo by se v pořadí o třetí Chrám.[a] Odtud pramení i víra některých křesťanů, že Ježíš hovořil až o zničení tohoto "třetího" a doposud nepostaveného chrámu, někdy v daleké budoucnosti.
  Podle židovské tradice byl první jeruzalémský Chrám zbudován králem Šalomounem (970-931 př. n. l.). Jeho existenci zatím nedokládají žádné archeologické nálezy. Ať už postavil Chrám kdokoliv, byl rozbořen babylonským vojskem roku 587/6 př. n. l. Významná část judských elit byla deportována do babylonského exilu. Druhý Chrám byl vystavěn  navrátilci z babylonského zajetí. Samostatný Judský stát však již nikdy nebyl obnoven. Stavební komplex později prošel kompletní rekonstrukcí a úpravami za vlády židovského krále Heroda.[b] Tento monumentální, jeruzalémský chrám navštívil Ježíš. Z kontextu jeho slov plyne, že hovořil o rozmetání právě této stavby, Herodova Chrámu. Nikoliv o postavení a následném zboření nějakého třetího Chrámu. To, že ke zboření Chrámu dojde poměrně brzy po Ježíšově varování, dokládají i tato jeho slova:

  Bible (CEP) Marek 13:28-33
       Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko.
  Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.
  Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane.
  Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
  O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.
  Mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.

  Nepomine toto pokolení

  U výše uvedených veršů se na chvíli zastavme. Ježíš v Olivetské promluvě hovoří o událostech (věcech) a znameních, která ohlásí blížící se konec věku. V evangeliích je na několika místech použito dvou speciálních výrazů:

  πάντα ταῦτα (panta tauta)  - toto všechno, tyto všechny věci
  σημεῖον (sēmeion) - znamení

  Verš "Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane." (Marek 13:30) lze chápat tak, že "toto všecko" - panta tauta, tedy události či událost předznamenávající konec světa, nastane ještě v rámci pokolení té doby.

  Evangelia používají řecký pojem γενεὰ - GENEA, který lze překládat jako pokolení, generace, rodina či rasa.

  Někteří vykladači Bible tvrdí, že Ježíš Kristus předpověděl konec světa ještě během generace svých současníků, ale žádný konec světa nenastal. Mýlil se tedy buď Ježíš, nebo evangelisté Marek, Matouš a Lukáš.
  Ježíš Kristus však žádný konec světa pro tehdejší generace či pokolení nepředpověděl. Pokud Olivetskou promluvu pochopíme jako upozornění na řadu událostí a znamení, které nastanou postupně s tím, že k prvé události (zničení Chrámu) dojde ještě za generace Ježíše Krista, pak vše dává smysl a odpovídá skutečným událostem.

  Herodův Chrám byl zničen v roce 70 n. l., tedy 37 až 40 let po Ježíšově ukřižování. V té době ještě mohli žít někteří z Ježíšových současníků. Chrámové stavby v Jeruzalémě byly skutečně zcela zničeny, nezůstal z nich kámen na kameni. Tak je tomu doposud.

   

  Řetěz událostí a znamení

  Ježíš Kristus předpověděl na Olivetské hoře řadu událostí a znamení, které budou předzvěstí konce věku. Prvou událostí mělo být rozmetání jeruzalémského Chrámu, ke kterému opravdu došlo před necelými dvěma tisíci lety. Znamená to, že pokud konec světa dosud nenastal, je vše v pořádku a na celou věc lze zapomenout? Nebo řetězec všech těch věcí PANTA TAUTA a  znamení SEMEION stále pokračuje a konec věku se opravdu blíží?

  Ježíš Kristus nám nezanechal žádné časové údaje o tom, jak dlouho po zboření Herodova Chrámu bude ještě pokračovat řetěz dalších událostí a znamení příchodu konce. Sám přesný příchod konce neznal, jak potvrzují jeho slova: "O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec." (Marek 13:32)

  Můžeme si být jisti, že k prvé události v řetězci ohlašujícím konec věku již došlo. O těch dalších všech věcech a znameních budeme psát.

   Předchozí - Panta Tauta - Toto všechno
  Následující  - Konec věku (IV.) Budou vás pronásledovat


  [a] Na Chrámové hoře, v místech chrámu, dnes stojí dvě islámské svatyně al-Aksá a Skalní dóm. Znamenalo by to zřejmě nejprve jejich zničení.
  [b] Herodes Veliký (37 až 4 př. n. l.) zvětšil rozlohu Chrámové hory - rozšířil ji na jih, západ a sever. Umělá plošina na vrcholu Chrámové hory tak měla tvar mírně nepravidelného obdélníku o rozměrech 490 m x 295 m.
  Chrámový okrsek ze sedmi hierarchicky odstupňovaných zón - velesvatyně, chrámové síně, chrámové předsíně, kněžského nádvoří s vnějším oltářem pro zápalnou oběť, nádvoří izraelských mužů, nádvoří izraelských žen a nádvoří pohanů.
  Velesvatyně, chrámová síň a předsíň se promítly do půdorysu tří oddílů hebrejské Bible - Zákona (Tora), Proroků (Neviim) a Spisů (Ketuvim) - TNK.[4]

  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jeruzalémský chrám [online]. c2018 [citováno 19. 01. 2019]. Dostupný z WWW: < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeruzal%C3%A9msk%C3%BD_chr%C3%A1m&oldid=16718328 >
  [3] Nový zákon - vznik. Mýty a skutečnost [online]. 2008 [cit. 2019-01-19]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=novy-zakon-vznik&cisloclanku=2008090002
  [4] Bělka, Luboš. Konec světa. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6951-0.


  Vytvořeno: 19. 1. 2019 


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 19. 01. 2019 | Aktualizováno: 21. 01. 2019 | 6296 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.