Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Prvotní mýty

  Plochá a kulatá Země

  Prvotní mýty

      

  Mýty prvotního času

  Plochá a kulatá Země

  Lidé odpradávna věděli, že země je plochá. Dnes víme, že Země je kulatá. Podle jedné z legend může být Země plochá i kulatá zároveň.

   

  Plochá Země

  Vědění všech starověkých kultur se shodovalo v tom, že Země po svém stvoření byla plochá, placatá - ve tvaru obdélníku či kulatého disku.

  Nejstarší nám známá civilizace Sumeru (4000–2000 př. n. l.) považovala Zemi za desku plovoucí na moři. Země měla tvar obdélníkového pole se čtyřmi rohy, nebo kruhu vytyčeného čtyřmi body světových stran. Nad zemí se klenula nebeská báň a nad ní se rozprostíral nebeský oceán nebe, kde sídlili bohové.[1] [2]

  Ve starém Egyptě byl svět popisován jako disk či bárka plovoucí v praoceánu. Lidský svět byl bublinou v propastných vodách Nun (Nehybné vodstvo), odkud se vynořila země v zárodečném posvátném pahorku (Benben).[3]

  V plochou Zemi věřili v Asii, Indii i Americe. Starověké védy (1500–500 př. n. l.) znají plochý svět. Čínská mytologie znázorňovala svět jako čtverec s Čínou uprostřed, zasazený v okrouhlých oblacích a krytý oblohou jako polokoulí. Hinduismus popisoval svět jako okvětí obklopující posvátnou horu.

    
  Obr. Nun („Nehybné vodstvo“).[3]

  Z představy plochého světa rozděleného podle světových stran vycházely i civilizace předkolumbovské Ameriky. Podle mayských mýtů byla Země plochá placka se čtyřmi rohy, přičemž v každém rohu, který reprezentoval jeden ze zemských směrů, se nacházel jinak zbarvený jaguár zvaný bacab. A severská mytologie interpretovala svět obydlený lidmi jako disk, kterým prorůstá posvátný strom či sloup - osa spojující všechny úrovně vesmíru.[4] [5]

  Ve starověkém Řecku zobrazovali svět jako desku obklopenou oceánem. Homérský příběh z 8. století př. n. l. sděluje: „Okeanos, zosobněná vodní plocha obklopující kruhový povrch Země, je zrodem veškerého života a možná i všech bohů." Symbolem lidského světa byl Achilleův kruhový štít. Středem kruhového světa byl pro Řeky omfalos v Delfách. Filosof Anaximenés psal: „Země je plochá, vznáší se na vzduchu a podobně též Slunce, Měsíc i všechna ostatní tělesa nebeská, jež jsou ohnivá, vznášejí se na vzduchu pro svoji plochost.“[5]

  Až do středověku se předávaly znalosti o existenci dalších zemí a kultur ležících za hranicemi našeho plochého, kruhového světa.  Měla zde být umístěna i legendární země Góg a Magóg. Podle islámské tradice jsou lidé země Góg a Magóg (Yajuj and Majuj) od naší kruhové země odděleny zdí, která bude v posledním věku odstraněna.[15] [16]


  Obr. Isidore mappamundi, cca. 1130 n. l., známá též jako Mnichovská mapa (Munich map), Bayerische Staatsbibliotek, Munich. Vlevo na okraji je dvojzemě Góg a Magóg. [15]

   

  Izraelité, z jejichž tradic pochází biblický Starý zákon, viděli Zemi jako disk plovoucí na vodě.[4]
  Hebrejská Bible předpokládá, že Země je plochá, ohraničená, nehybná a nad ní se klene nebeská klenba. Při stvoření byly odděleny vody pod klenbou od vod nad klenbou. Vody pod nebeskou klenbou se shromáždily, aby se ukázala souš:[a] [14]

  Bible, Genesis 1:1-10, CEP[6]
       
  Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
  Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
  I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
  Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
  Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
  I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
  Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.
  Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.
  I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.
  Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.
   
       

  Země má své okraje a nad ní se klene pevná obloha:

  Bible, Jób 37, výňatky, CEP
       
  Mé srdce se z toho chvěje, chtělo by vyskočit ze svého místa.
  Naslouchejte bedlivě burácení jeho hlasu, rachotu, který mu vychází z úst.
  Nechá jej dunět pod celým nebem a jeho světlo září až k okrajům země.

  Dopřej tomu sluchu, Jóbe, postůj, zda pochopíš Boží divy.
  Víš snad, co jimi Bůh míní, když ozáří oblak svým bleskem?
  Víš něco o tom, jak plují oblaka, a vůbec něco o divech Vševědoucího?
  Ty, jemuž horkem žhne šat, když země znehybní pod jižním větrem,
  dovedl bys jako on vzklenout oblohu pro mraky, pevnou jak lité zrcadlo?
   

       

  Země je pevná, stojí nehnutě:

  Bible, kazatel 1:4-5, výňatky, B21 s doplněním[c]
       
  Jedno pokolení odchází a jiné přichází, země však nehnutě trvá/stojí navěky.
  Slunce vychází a znovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud vyjít má.
   
       

  Podle tradice žili lidé v prvotních dobách na zemi šťastně a čas pro ně neexistoval. Tato doba byla označována zlatým věkem lidstva, zasazeným do mýtické ploché Země. Vždyť i  biblická rajská zahrada zřejmě ležela na ploché a nikoliv kulaté Zemi. Zde byl člověk varován, aby nejedl plody ze stromu poznání dobrého a zlého, jinak propadne smrti. Prvotní lidé neuposlechli Hospodina, ale našeptávání hadího reptiliána, a byli z rajské zahrady vykázáni.[7] [8] [9]

  Bible - Genesis 3:13-19, CEP
       
  Proto řekl Hospodin Bůh ženě: "Cos to učinila?" Žena odpověděla: "Had mě podvedl a já jsem jedla."
  I řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu."
  Ženě řekl: "Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout."
  Adamovi řekl: "Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš."
   
       

  Obrazně chápáno, jakmile se člověk přestal řídit zákony Stvořitele a podle rady našeptávače okusil plod ze stromu vědění, byl vyhnán ze zahrady v Edenu. Tehdy začal věřit tomu, že již nežije na rajské ploché zemi, ale na zemi kulaté, kde bude muset zažívat bolest a trápení, a v potu tváře hledat obživu. Člověk poslechnul v rajské zahradě radu hada - našeptávače a odsoudil se žít ve falešném světě země - koule.


  Obr. 1587 Planisphere Urbano Monti.
  Urbano Monti byl italský geograf a kartograf (1544 – 1613)
  [13]

  V polární projekci svět obkružuje pás Antarktidy s několika průplavy do dalších světů.


   

  Kulatá Země

  V rámci evropské kultury přišli s myšlenkou sférického tvaru Země jako první v 6. a 5. století př. n. l. pythagorejší filosofové. V helénistickém období pak Aristoteles uvedl mezi důkazy zatmění Měsíce (při němž Země vrhá kruhový stín) či posouvání hvězdného nebe při cestování na větší vzdálenosti. Tehdy byl i poprvé měřen poloměr Země. Klaudios Ptolemaios vycházel z kulatosti zemského povrchu při sestavování map i geocentrického systému.[5] 

  V mnoha kulturách byla nauka o ploché zemi nahrazena teorií kulaté Země až před několika staletími. Např. v Číně se představy ploché země udržely až do 17. století.

  I přes nespočet údajně exaktních důkazů o kulatosti Země se najdou lidé, kteří nevěří v kulatou zemi. Sdružují se například ve společnosti Flat Earth Society (Společnost ploché Země). Takových lidí "plochozemců" je kupodivu řada, i když jsou majoritou  považováni za blázny či snílky. Jakoby se mnozí lidé, i přes nespočet důkazů a tlak i posměch většinové společnosti, stále drželi zkušenosti či poselství prapředků. A nyní, jakoby lidí připouštějících plochost Země přibývalo. Dochází ke stále intenzivnějším střetům, patrným zvláště na sociálních sítích. Jakoby propukala až fanatická nenávist majority k těm, kteří přestávají věřit mnohému, co je do jejich hlav vtloukáno ze všech stran.

  A co když nyní dochází k obrodě myšlenky ploché Země právě proto, že nastává konec našeho věku (jak je předpovídáno vizionáři)? Nesouvisí to s příchodem apokalypsy neboli zjevení pravdy? Nemá to spojitost s transformací?

  A co když je vše úplně jinak a existuje kulatá i plochá Země současně?

   

  Plochá i kulatá země současně

  Prastará legenda vypráví zvláštní příběh o zrodu země. Bůh stvořil zemi nad hlubinou, pod nebeskými vodami. Země měla tvar dvou želvích krunýřů. Nad nezměrnou rovinou země sklenul průhlednou klenbu, aby oddělila vody zemské od vod nebeských. Pod klenbu umístil Slunce a další nebeská světla.

  Země se zdálky nebeské klenby jevila jako včelí plást s mnoha komůrkami. Jedna z nich byla určena pro lidstvo. První lidé neznali noc, nemoci ani čas. Žili v hojnosti plodů, v míru se vším živoucím, v harmonii se zpěvem země i nebes. Byl to zlatý věk lidstva.

  Lidstvo se rozrůstalo a lidé se začali víc a více různit. Jedni byli mírní, klidní a rozvážní, jiní draví, divocí i lehkovážní. Jedni se spokojili s málem, druzí toužili mít vše. Mnozí lidé se vydali cestou zla a více než o svou duši dbali o své pozemské statky. Ztráceli lásku a lidskost a s tím i mnohé boží dary. Sami sebe tak ochudili o jeden světový rozměr a svět se jim uzavřel do koule. V kouli vnitřní byl život vnitřní, nebesa zde byla dole. Na kouli vnější byl život vnější s nebesy nahoře. Země tak byla zároveň plochá i kulatá a mezi světy na zemi byly čtyři průchozí brány.

  Svůdce a našeptávač, nepřítel lidstva, pokračoval ve svém díle. Podařilo se mu část lidstva uzavřít země-koulí, ale to zdaleka nestačilo. Vždyť i zde lidem zůstávala výsada hledět nahoru na nebesa a cítit blízkost k Bohu. Žárlil a začal jim našeptávat polopravdy, klamat je. Mnozí zlovolní mu dopřávali sluchu. Přestávali žít stále více a více v souladu se zákony života, klíčila v nich zlovolnost a dravost. Toužili všemu vládnout a kořistit. Lidé začali zabíjet zvěř pro svou kratochvíli. Krev vsákla do země. Lidé uvěřili, že nebesa i země vyžaduji oběti a krev, a za to jim země a vše živé bude sloužit. Země se začala živit krví. Silný zabíjel slabého. Člověk poprvé zabil člověka, násilně byla prolita lidská krev. Země se začala živit krví. Nastala tma. Země koule se začala kymácet a otáčet se. Střídaly se povodně, ohně, zemětřesení, led a vyprahlá pustina. Na oblohu byl umístěn Měsíc. Přeživším lidem bylo vnuknuto plynutí a měření času, nestali se pánem času, jak jim bylo slíbeno, ale otroky času. Délka lidského života byla o mnoho zkrácena.

      
  Obr. Babylonská mapa světa- Imago Mundi. Nejstarší mapa světa na babylonské hliněné desce (8. až 7. stol. př. n. l.).[5] 

   Kruh země obepíná prstenec "hořké řeky" - moře. Vně je několik trojúhelníkových oblastí - dalších světů.

  Našeptávač utvrzoval člověka v tom, že jejich svět je jediným, a jeho pomocníci začali střežit prostupy do ostatních zemských světů. Srdce lidí začal svírat myšlenkou, že svět nechrání žádná klenba, a je vystaven jen prázdnotě a nicotě. Život lidí tak byl spoután lží. I zde ale byli lidé či celá společenství, kteří si uchovali lidství, lásku a podařilo se jim přesídlit zpět do domovské ploché země.

  Podle jiné tradice vznikla země koule v myslích lidí vnuknutím velkého svůdce a našeptávače. Země byla založením a podstatou plochá, ale později se v lidských myslích stala kulatou. Myšlenka kulaté země měla lidstvo postupně svázat a zotročit. Bůh usadil lidstvo na nezměrnou, pevnou a nehybnou plochu, nad kterou sklenul bezpečnou nebeskou klenbu. Satan ve vzpouře ke Stvořiteli vnukl lidem myšlenku země kulaté, ohraničené, vržené do nicoty. Myšlenka země jako koule měla odvést člověka od víry ve skutečného Boha jako stvořitele země a přivést lidstvo k otroctví bestie, obepínající glóbus svými pařáty.  Svět se měl pro člověka zmenšit tak, aby bylo lidstvo lépe ovládáno.[b]      
  Obr. Ilustrační obrázek - zeměkoule svázaná řetězy.[11] 

   

  Současné vědecké poznání připouští myšlenku vícerozměrných světů. Naše smysly jsou uzpůsobeny třírozměrnému světu (3D), který je doplněn časem jako dalším rozměrem. V takovém světě jsme zvyklí žít. Jak by mohl vypadat čtyřrozměrný svět (4D)?

  V dvourozměrném světě lze kouli zobrazit jako kruh, či lépe mnoho kruhů s postupně se měnícím průměrem. Kouli si tak mohou fiktivní obyvatelé 2D světa představit jako téměř nekonečný počet na sebe navazujících kružnic či kruhů, tvořících ve 3D jedno těleso - kouli. A my, obyvatelé 3D světa, žijící na kouli, bychom si mohli (silně zjednodušeně) zemi ve 4D (mající např. tvaru mýtických želvích krunýřů položených proti sobě) představit jako téměř nekonečný počet globů. Na jednom takovém globu žijeme, ovšem pokud se v naší mysli otevře zámek bránící vnímat další rozměr, rázem se ocitneme ve zcela novém světě a poté zcela jasně spatříme, proč může být země plochá i kulatá zároveň.      
  Obr. Ilustrační obrázek - 4D koule, sestavená z koulí.[17] 

  Povrch Země je mnohem větší, než je nám po několik generací vštěpováno. Země není odlehlým ostrůvkem v nesmírné, smrtící prázdnotě. Země je důležitou součástí díla Stvořitele a lidé zde nejsou sami. Podle vizionářů je uvědomění si existence ploché země součástí probuzení člověka. Proto  svůdce nechce nic takového připustit. Až si lidé uvědomí, že země není jen kulatá a že je šelma odpradávna udržuje v klamu, pak spadnou jejich okovy a šelma ztratí nad lidmi svou moc. Lidé si uvědomí, že byli stvořeni jako živé, svobodné bytosti.

   

   Pokračování - Nebeská klenba


  [a] Existují však i názory, že biblické zmínky o ohraničenosti Země či o tom, že Země je kruhová nebo čtvercová se čtyřmi rohy, jsou myšleny pouze jako symbolika. Např. Jb 26,10; Iz 40,22.
  [b] Glóbus (lat. globus, koule). Globální - týkající se celého světa. Globalizace - britský sociolog Roland Robertson definoval roku 1992 globalizaci jako „stlačování světa a stále sílící vědomí světa jako jednoho celku“. Globalizace umožňuje vládu korporátního kapitálu, kdy většinu světového trhu ovládají velké korporace řízené mocí usilující o totální nadvládu nad lidstvem.[11] 
  [c] Bible, Kazatel 1:4: CEP nepřesně překládá "Pokolení odchází, pokolení přichází, ale země stále trvá." B21 je přesnější. V původním textu je použito slovo עֹמָֽדֶת , kde kořen slova znamená v základním významu stát (bez pohybu, nehybně):


  [1] Země a nebe. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 03/2006n. l. [cit. 2023-11-17]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2006030001
  [2] BLACK, Jeremy a GREEN, Anthony. Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie: ilustrovaný slovník. Ilustroval Tessa RICKARDS. Historie (Volvox Globator). Praha: Volvox Globator, 1999. ISBN 80-7207-266-8.
  [3] Přispěvatelé Wikipedie, Nun [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 20. 07. 2021, 08:35 UTC, [citováno 17. 11. 2023] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nun&oldid=20213894>
  [4] Wikipedia contributors, 'Flat Earth', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 13 November 2023, 19:53 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Flat_Earth&oldid=1184975081 > [accessed 17 November 2023]
  [5] Přispěvatelé Wikipedie, Plochá Země [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2023, Datum poslední revize 24. 10. 2023, 10:57 UTC, [citováno 17. 11. 2023] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ploch%C3%A1_Zem%C4%9B&oldid=23313680>
  [6] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [7] Kde byla biblická zahrada? Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 10/2007n. l. [cit. 2023-11-17]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007100004
  [8] V ten den propadneš smrti? Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 11/2008n. l. [cit. 2023-11-17]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2008110002
  [9] Strážci - Reptiliáni? Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 08/2020n. l. [cit. 2023-11-17]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2020080002
  [10] Wikipedia contributors, 'Babylonian Map of the World', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 11 October 2023, 20:29 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Babylonian_Map_of_the_World&oldid=1179693481 > [accessed 15 December 2023]
  [11] R. Robertson, Globalization: social theory and global culture. London: Sage 1992. ISBN 0-8039-8187-2.
  [12] HINDRANCES TO DISCIPLESHIP: THE WORLD. C.S. LEWIS INSTITUTE. Discipleship, Sin, Spiritual Life, Worldview [online]. [cit. 2024-01-06]. Dostupné z: https://www.cslewisinstitute.org/resources/hindrances-to-discipleship-the-world/
  [13] Wikipedia contributors. (2023, December 31). Urbano Monti. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 21:17, January 6, 2024, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbano_Monti&oldid=1192857529
  [14] Nebeská klenba. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2023 [cit. 2024-01-07]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nebeska-klenba&cisloclanku=2023120001
  [15] Excerpt from Gog and Magog on mappaemundi and Early Printed World Maps: Orientalizing Ethnography in the Apocalyptic Tradition. Myoldmaps.com [online]. [cit. 2024-01-28]. Dostupné z: https://www.myoldmaps.com/early-medieval-monographs/529-gog-and-magog-on-mappae.pdf
  [16] Wikipedia contributors, 'Gog and Magog', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 25 January 2024, 00:36 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gog_and_Magog&oldid=1198761297 > [accessed 28 January 2024]
  [17] Čtyřrozměrná koule geometricky. TICHÁNEK, Bohumír. GEOMETRICKÉ MODELY ČASOPROSTORU. Využití čtyřrozměrného prostoru [online]. [cit. 2024-02-11]. Dostupné z: https://www.tichanek.cz/gp14/4D-koule-gp14.html

   

      


  Vydáno: 17. 11. 2023

   


  | Autor: Pavel M | Vydáno: 17. 11. 2023 | Aktualizováno: 11. 02. 2024 | 1258 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.