Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Posvátná krev a DNA      

  Mýty a skutečnost

  Posvátná krev a DNA

   

  Posvátná, božská krev

  Nejstarším dochovaným popisem vzniku člověka i světa je Enúma eliš - Epos o stvoření světa.  Pochází z počátku 2. tisíciletí př. n. l. středo-babylonského období a čerpá z ještě starších, sumerských a akkadských pramenů. V kosmogonickém mýtu
  se nejvyšší vládnoucí bůh rozhoduje stvořit člověka:

  Epos o stvoření, VI:5-7[2]

  „Seberu krev, udělám kosti
  a stvořím lidskou bytost, nechť její jméno je člověk!
  Člověka stvořím, bytost lidskou.
   

  Již v nejstarší tradici je zdůrazněna důležitost krve, která byla obětována božskými bytostmi ke stvoření člověka. Ve staré Mezopotámii, kolébce naší civilizace, zřejmě věřili, že božská, posvátná krev (akk. damu) poskytuje člověku intelekt, inteligenci (temu) či duši.[1]  

  První člověk je v Bibli označen jako adam. V hebrejském pojmu adam je zakódováno spojení s krví (hebrejsky dam):

  דָּם  - dam - krev

  אָדָם  - adam - muž, člověk, Adam

  Podle Bible krev určuje podstatu člověka a identitu národa, krev spojuje člověka se Stvořitelem i lidským společenstvím. Pokud člověk znečistí svou krev, ztrácí boží pomoc a ochranu.[3]

  Podle křesťanského Nového zákona krev nese pečeť smlouvy s Bohem. V krvi se předává část božské identity. Symbolickým přijetím krve Syna člověka je dán život věčný:[3]

  Bible, Nový zákon, Jan 6:54-57, CEP[4]
     
  Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
  Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
  Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
  Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.
   
     

   

  Božský klenot, šišinka a DNA

  V mýtech a duchovních textech se dochoval důraz nejen na kvalitu a čistotu lidské krve, ale také na něco, co bylo označováno za božský šperk či démant. Pro zdárný vývoj lidstva bylo zásadním udržet čistotu božského šperku.

  K nejstarším příběhům o hrůzách válek a lidském neštěstí patří Epos o Errovi. Rozsáhlý veršovaný příběh pochází ze staré Mezopotámie, z doby před třemi tisíci lety. Nejvyšší bůh Marduk, dárce světla, plánuje vyčistit  záhadný božský šperk. Povrch šperku tehdy ztemněl a Marduk přikázal, aby jeho pomocníci klenoty vyčistili. Vše se snažil utajit před Errou - bohem chaosu, nemocí a smrti:[3]

  Bůh války Erra, II. tabulka, verše 16-21[2]
     
  „Když nyní zvedl se kníže Marduk, o vystoupení řemeslníků neřekl,
  jejich podobu, kterou mezi lidmi jsem vytvořil, Errovi neprozradil.
  K čemu ani bůh nepřistoupí, oni přistupují.
  Těm řemeslníkům dal mysl širokou, upevnil základ jejich,
  rozum jim dal a jejich rukám dal překypovat silou.
  Díky nim se klenoty leskly, takže zde bylo více možností, než dříve.“
   
     

  Klenoty se podařilo vyčistit, opět se leskly, takže zde bylo více možností, než dříve. Byly to nové možnosti pro lidstvo? Božské klenoty jsou v sumerském eposu svázány s osudy lidstva a spravedliví lidé musí božský šperk chránit.
  Situace s čištěním klenotů využil nepřítel lidstva Erra a ujal se dočasně vlády. Nastala decimace lidstva s pomocí sedmera démonů, z nichž jejich vůdce měl hadí hlavu. Spravedliví byli zabíjeni a zlovolní se ujímali vlády. Lidé byli sužování deštěm a zlými větry, byla prolévána krev dětí a i voda byla znečištěna krví. Nastalo drancování měst při vpádu cizích hord, propukly boje. Pouto mezi mnohými lidmi a bohy bylo rozvolněno. Jen někteří lidé přežili, aby mohli znovu pozvednout lidskou společnost.

  Nebyla tajemným božským klenotem šišinka mozková, která dle tradice zajišťuje spojení duše s tělem a komunikaci s vyššími sférami?[3]


  Obr. Překreslený Novoasyrský kamenný reliéf (883-859 př. n. l.). Posvátný stylizovaný strom je obklopen okřídlenými bytostmi (apkallu), držícími vědro a šišku.
  [5]

  Šiška mohla symbolizovat šišinku, podvěsek mozkový a spletitost posvátného stromu ukazovat na strukturu DNA.[6]

  Dle duchovních tradic mnoha světových kultur je šišinka propojena s tzv. třetím okem a vytváří propojení mezi hmotným tělem a duší. Zakrňování šišinky mozkové vede k degradaci lidstva, odloučení od Stvořitele.[6]

     Na řadě skulptur staré Mezopotámie drží bohové a jejich pomocníci šišku a vědro s posvátnou vodou. Šiška svým tvarem připomíná šišinku mozkovou, epifýzu. Společně s tajemnou šiškou bývá často zobrazován posvátný strom se zvláštně propletenými větvemi či dva svinutí hadi. Nápadně se podobají dvojité šroubovici DNA.[6]


  Obr. Domovní znamení.

  Epos o Errovi lze chápat jako příběh o boji dvou sil. Jedna se snaží povznést člověka, vyčistit božský klenot - šišinku mozkovou. Tak, aby člověk byl schopen využívat božské dary právě prostřednictvím třetího oka.
  Druhá síla, nepřátelská, se naopak snaží vše zmařit a lidstvo zdecimovat, zpřetrhat pouto člověka ke Stvořiteli. Proto bývají snahy všemožně poškodit lidskou krev a zašpinit božský klenot - narušit funkci šišinky, schopnost třetího oka.
  Proběhl takový souboj o v historii člověka opakovaně? Věda o historii ukazuje, že vývoj člověka nebyl lineární. Střídala se období prudkého rozvoje lidského intelektu s obdobími stagnace, degradace a někdy byl člověk téměř vyhuben.[a] [9]

  Šišinka, krev, DNA a duše  

  Šišinka mozková je citlivá na dostatek zdravé, čisté krve. Jinak rychle ztrácí svou funkci.  A vše je zakódováno v DNA. Její úpravou, změnou, člověk může ztratit svou lidskost, přijít o boží dary a dokonce přijít o svou duši.

  Mnohdy se má za to, že duše je nesmrtelná. Tělo může zemřít, ale duše je věčná. Některé tradice však upozorňují na to, že i duše může za jistých okolností být nejen ukradena, ale i nenávratně zničena. Spojením s fyzickým tělem prostřednictvím šišinky mozkové se duše stává zranitelnou. Pokud je určitým způsobem upravena krev, může dojít skrze šišinku ke zničení duše. V této souvislosti varují některá proroctví před nebezpečím satanovy krve.
  Byly již mnohé snahy vpravit tento zničující lektvar do lidských těl. Dělo se tak přes infikovanou vodu i potravu. I díky zázračným očistným vlastnostem vody se zničit lidstvo resp. jejich duše nepodařilo. Avšak některá proroctví varují, že v době konce věku bude snaha vpravit satanovu krev přímo do krve lidské a tak dokončit černé dílo a překazit snahu o další povznesení lidstva. Svou existenci a duši si zachrání jen ti, kdo odolají a nepošpiní svou krev.

  Uveďme citace z několika podobných proroctví:

  Zjevení 2021-08 (z muslimské tradice)[7]
     
  I budou plodiny plné jedů,
  v obilném klase bude lež.
  Osmnáctihlavá saň zatne drápy do lidské rasy,
  a budou se klonovat děti Satanovy.
  ... děti Boží propadnou Satanovi,
  a veškeré jídlo bude potáhnuto zlobou,
  i voda se člověku promění ve zlo,
  neb člověk přijímá satanovu krev,
  a poznamenán bude navěky.

  I začnou hořet chrámy, kostely,
  strhávati se budou kříže,
  i věrní Alláhovi se od něj odvrátí.
  Ale všichni zrození Božím jménem
  se jednoho dne stanivší před Bohem,
  ... i tíž, kdož duši svou ztratí...
  i bude vykonána spravedlnost Boží.

  I přijde den, kdy se promění v černo-černou noc,
  a noc ozářena bude nelidským umělým světlem.
  Zadují větry mnohé, skály se dají do pochodu,
  a země deštěm mrskati bude,
  a v oku milostném shoří temnota.

  I vysvitne opět Slunce a ti jež zamítli satanovu krev
  zpívati budou opět.
  I probudí se z dřímot krása a jásot země,
  a vše opakovati se bude...

  ... a když člověk ne svou vůlí přijati bude nucen zlo,
  to vzápětí vypuzeno bude, byť on byl dobrý.
   

     
   

  PQM[8]
     
  Až do těl vpraven,
  z krve zmučených klíč,
  až z brouků prach je tráven,
  maže klíč, tak člověk pokladu je zbaven,
  tím otevřena zkáza duše,
  ach běda, lidskost nenávratně bude pryč,
  kdo stavěl k proroctví se hluše.

  ...

  Nastane opět přechodu čas,
  i země změní svůj zpěv,
  k posile dobra v nás.
  Odpůrci trávit budou lidskou krev,
  jídlo a pak i vodu,
  jen lidé spravedliví, chráníc šperku čistotu,
  najdou s novým časem shodu.
   

     
   

  Další výběr z proroctví:
     
  Hra v kostky v první rundě, zrádců klam,
  osten jedu pro klid duše nabízen je vám.
  V druhém kole krev je trávena,
  povolných těl ochrana je ničena.
  Kdo napotřetí k jehlici se skloní,
  jeho duše ztracena,
  již není návratu, svět slzy roní.
   
     

   

  Rozhodnutí je na každém z nás

  Řada proroctví, pokud je chápeme správně, varuje před událostmi, ke kterým právě nyní dochází. Znamení doby ukazují na příchod apokalypsy tj. odhalení, kdy bude mnohé zjeveno těm, kdo o to usilují. Vizionáři a jasnozřiví popisují přicházející dobu transformace, kdy spravedliví budou povýšeni a zlovolní zatraceni. [11] [12]

  V mýtech a legendách je popisován odvěký boj protichůdných sil. Jedna přináší lidstvu šanci povznesení, síla opačná pak ponížení. Nastala opět doba, kdy lidé obdrží šanci stát se lepšími?

  Křesťanskou Bibli uzavírá kniha Zjevení Janovo. Dvanáctá kapitola popisuje veliké znamení na nebi, ke kterému došlo v roce 2017.[13]
  Třináctá kapitola Zjevení, výstižně popisuje naši dobu, kdy šelma: "...nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,  aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména" (Zjevení 13:16-17). Povinná digitální identita lidí je již za dveřmi spolu s plánovaným zrušením plateb v hotovosti. V této aktuální kapitole čteme, že potřikráte lidé kleknou před šelmou, ti lidé, jejichž jména nejsou zapsána v knize života. Je zde spojitost s varováním před třemi dávkami genových vakcín, z nichž druhá ničí tělo a třetí i duši? Znamená to, že ti, kteří nepokleknou před šelmou a uchovají si tak čistou krev, čistou DNA i čistotu klenotu mozku, budou mít šanci projít transformací?

  Janovo zjevení varuje, že ti, kteří skloní hlavu před bestií, stanou se jejími otroky. Těch druhých bude zřejmě mnoho:

  Bible, Zjevení (Janova apokalypsa), výběr z kap. 13, CEP
     
  A celá země v obdivu šla za tou šelmou; klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: "Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?"
  Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;
  budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.
  Kdo má uši, slyš!
  Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.
   
     

  Boží lid teď musí osvědčit trpělivost a víru...

   

   


  [a] Moderní lidé prodělali od svého vzniku do současnosti několik revolučních událostí, které měly zásadní vliv na vývoj lidské kultury a chování. V období před 45 000 lety hovoříme v Evropě o lidské revoluci, která přinesla vznik uměleckého cítění u člověka (známé jsou malby v jeskyni Lascaux), ale také jeho všeobecný intelektuální rozvoj včetně konání nejrůznějších rituálů a vytvoření efektivnějších metod lovu. Obecně hovoříme o tzv. sapientaci.
  Známá je např. neolitická revoluce, začínající před 10 tisíci lety v oblasti úrodného půlměsíce, odkud se posléze šířila do dalších oblastí. Jde o přechod od lovecko-sběračského stylu života k usedlému zemědělství. Je spojena s domestikací prvních zvířat a zušlechťováním planých rostlin. Proces tzv. neolitizace nezasáhl některé národy, například jihoafrické Sany.[10]

  [1] Stvoření člověka a posvátná krev. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2022, 27.09.2022 [cit. 2023-09-30]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=stvoreni-cloveka-a-posvatna-krev&cisloclanku=2022090001
  [2] Hruška, Matouš, Prosecký, Součková. Mýty staré Mezopotámie: Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Odeon. Praha 1977
  Atrachasís - překlad Jiří Prosecký
  [3] Božský šperk. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2022, 22. 07. 2022 [cit. 2023-10-01]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=bozsky-sperk&cisloclanku=2022070001
  [4] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [5] The British Museum. Kamenný reliéf z paláce v Nimrudu (vládce Ashurnasirpal II.). Položka ME 124583. www.britishmuseum.org
  [6] Třetí oko. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2009, 28. 10. 2009 [cit. 2023-10-02]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2009100001
  [7] Zjevení 2021-08. Mýty a skutečnost. Suspectus. com. Proroctvi.com [online]. 2021 [cit. 2023-10-29]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=zjeveni-2021-08&cisloclanku=2021080002
  [8] Další proroctví pro rok 2023. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2022 [cit. 2023-10-29]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2022120003
  [9] Zániky civilizací. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2007 [cit. 2023-10-29]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=zaniky-civilizaci&cisloclanku=2007040005
  [10] Přispěvatelé Wikipedie, Člověk moudrý [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2023, Datum poslední revize 17. 10. 2023, 16:55 UTC, [citováno 29. 10. 2023] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Clov%C4%9Bk_moudr%C3%BD&oldid=23277584>
  [11] Události a znamení konce. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2018 [cit. 2023-12-07]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=udalosti-a-znameni-konce&cisloclanku=2018120002
  [12] Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II). Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2022 [cit. 2023-12-07]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2022120002
  [13] Spravedlivý. Mýty a skutečnost, Suspectus.com [online]. 2022 [cit. 2023-12-11]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2022030001

   

      


  Vydáno: 29. 10. 2023


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel M | Vydáno: 29. 10. 2023 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 1974 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.