Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství

  Proroctví z Fatimy (II.) - Tři tajemství

  Mýty a skutečnost - Proroctví z Fátimy (II.)

  Proroctví z Fátimy - Tři tajemství

   

  V roce 1917 se u portugalského městečka Fátima odehrály podivuhodné události. Třem dětem se zde začala zjevovat světelná bytost - Paní z Fátimy[j]. Paní zprostředkovala Lucii, Jacintě a Františkovi několik zjevení a předala skrze ně lidem několik rad, varování a proroctví. Zcela jedinečné události ve Fátimě byly zakončeny Velkým slunečním zázrakem, jemuž přihlíželo několik tisíc účastníků.  
  Obr. Lidé přihlížejí Velkému slunečnímu zázraku.[4]

  To, co se událo ve Fátimě, nemá v moderních dějinách obdoby. Fátimská zjevení a poselství jsou považována nade všechna ostatní, od sepsání posledních biblických textů až po současnost. Proroctví z Fátimy jsou stavěna přímo vedle proroctví biblických a je jim dávána podstatně větší autorita, než dalším zjevením veřejným či osobním.[a]
  V onom roce 1917 paní z Fátimy potvrdila zjevení a proroctví předem ohlášeným slunečním zázrakem před sedmdesáti tisíci lidmi. Zázrak sledovali lidé i 40 km daleko od Fátimy. V předchozím článku Proroctví z Fatimy - chronologie je popsán stručný sled událostí.

  K nejdiskutovanějším proroctvím patří tzv. Tři fatimská tajemství. V průběhu 20. století se proroctví obsažená v prvém a druhém tajemství skutečně vyplnila. Stručně shrňme oficiální popis událostí.

  Oficiální verze

  13. 7. 1917  - Tři děti se již po několikáté setkávají s Paní z  Fátimy, je jim sděleno Poselství z Fatimy. Později dvě děti umírají a třetí (Lucia) odchází do kláštera. Teprve v r. 1941 sestra Lucia ve svých vzpomínkách uvádí popis událostí ze dne 13. 7.  Poselství rozděluje na tři části - Tři tajemství fatimská a sděluje prvá dvě tajemství.
  R. 1942 nechává papež Pius XII. zveřejnit obsah fatimského poselství (prvá dvě tajemství). Lidé se dozvídají o prvním tajemství - vidění pekla a druhém tajemství - požadavku uctívání Neposkvrněného Srdce Panny Marie:[1]

  ... Tedy: tajemství spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci nyní odhalit.

  První bylo tedy vidění pekla. Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach. Démony bylo možné rozpoznat podle hrozných a odporných zvířecích tvarů – úděsných a neznámých, ale průhledných a černých. Toto vidění trvalo chvilku. Děkujeme naší dobré nebeské Matce, která nám na začátku (v prvním zjevení) slíbila, že nás přivede do nebe; myslím, že jinak bychom byli zemřeli děsem a hrůzou. Pak jsem pozvedli oči k Madoně, která nám dobrotivě a smutně řekla: – Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků. Aby byly zachráněny, chce Bůh zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají to, co vám řeknu, mnohé duše se zachrání a navrátí se jim pokoj. Válka se schyluje ke konci; nepřestanou-li však urážet Boha, začne během pontifikátu Pia XI. jiná, ještě horší. Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení, které vám Bůh dává, že se chystá potrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hlad a pronásledování církve i Svatého otce. Aby se jí zabránilo, budu žádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné přijímání o prvních sobotách. Budou-li přijaty moje požadavky, Rusko se obrátí a bude mír; když se tak nestane, rozšíří své bludy po světě a bude podněcovat války a pronásledování církve. Dobří lidé budou mučeni, Svatý otec bude muset hodně trpět, mnohé národy budou zničeny. Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru.

  První a druhá část ,tajemství’... se týká především úděsného vidění pekla, úcty k Neposkvrněnému Srdci P. Marie, druhé světové války a pak předpovědí nesmírných škod, které Rusko způsobí lidstvu svým odpadem od křesťanské víry a přilnutím ke komunistickému totalitarismu.[1] 

  V prvých dnech roku 1944 zapisuje sestra Lucia třetí tajemství. Text ukládá do obálky a předává svému zpovědníkovi.
  R. 1965 čte papež třetí tajemství. Pavel VI. četl obsah obálky... a vrátil ji do archivu Svatého stolce s rozhodnutím nezveřejnit text.[1]
  R. 1981 dochází k pokusu o atentát na Jana Pavla II. Jan Pavel II. si vyžádal obálku s třetí částí ,tajemství’ po atentátu 13. května 1981.[1]
  R. 2000 nechává Jan Pavel II. zveřejnit třetí část fatimského tajemství tak, jak je zapsala sestra Lucie:[1] 

  Píši z poslušnosti vůči tobě, můj Bože, který mi to přikazuješ skrze nejdůstojnějšího pana biskupa z Leiria a skrze tvou a mou nejsvětější Matku.

  Po dvou částech, které jsem již vyložila, jsme uviděli po levici Naší Paní, trochu výše, anděla s ohnivým mečem v levé ruce; jiskřil a vyšlehovaly z něho plameny, které, jako by měly zapálit svět; avšak vyhasínaly jakmile se dotkly záře, která vycházela z pravé ruky Naší Paní směrem k němu: anděl ukázal pravou rukou na zem a silným hlasem řekl: Pokání! Pokání! Pokání! V oslnivém světle, kterým je Bůh, jsme viděli „podobně, jako když se lidé vidí v zrcadle, kolem kterého procházejí“, bíle oblečeného biskupa „vytušili jsme, že je to Svatý otec“. Další různí biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice vystupovali na strmou horu, na jejímž vrcholku byl velký kříž z hrubých kmenů, jako z korkového dubu s kůrou; dříve než sem Svatý otec dospěl, procházel velkým polorozbořeným městem, rozechvělý, s kolísavým krokem, zkroušený bolestí a trýzní se modlil za duše mrtvol, které na cestě potkával; když došel na vrchol hory a padl na kolena u paty velkého kříže, byl zabit skupinou vojáků, kteří na něho vystřelili několik ran z pušek, několik šípů; stejně tak zemřeli jeden za druhým ostatní biskupové i kněží, řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, muži i ženy různých tříd a postavení. Pod dvěma rameny kříže stáli dva andělé, každý s křišťálovou nádobou v ruce, zachycovali krev mučedníků a zalévali jí duše, které se přibližovaly k Bohu.

  Ve třetím tajemství je tedy popisována vize, ve které paní z Fátimy zadržuje trestající plameny andělova meče.  Anděl vyzývá k pokání. Je zde biskup v bílém, snad Svatý otec. Věřící vystupují na horu k dřevěnému kříži. Svatý otec je zde zabit vojáky a poté i všichni ostatní.
  Anděl s ohnivým mečem je zřejmě archanděl Gabriel. Zemi a lidstvo před jeho spravedlivým trestem dosud chrání Paní, která posílá zář ze své ruky a uhasíná plameny andělova meče (překlad není přesný - záře nevychází z její ruky směrem k andělovi ale směrem k plamenům jeho meče).
  Zvláštně nejasná je postava bíle oblečeného biskupa a svatého otce. Jak poznala Lucia, že muž v bílém je biskup? A pokud se jedná o stejnou postavu, proč je nejprve označována za biskupa a vzápětí za svatého otce? Není zcela jasné, zda je biskup v bílém oním Svatým otcem (papežem) zabitým později na hoře pod křížem. Někdo vidí v biskupovi v bílém postavu Benedikta XVI., který pod nátlakem rezignoval na papežskou funkci. Podle jiného výkladu zjevení je svatým otcem zabitým pod křížem Antikrist, který se snažil na konci apokalypsy dostat ke kříži, byl však zastaven šípy z nebes. 

  Kardinálové T. Bertone a A. Sodano[h] identifikovali vizi třetího fatimského tajemství s atentátem na Jana Pavla II.   Sodano k třetímu tajemství uvedl: ... chápání tohoto textu nemůže mít jiný charakter než symbolický. Fatimské zjevení ... líčí nesmírné utrpení svědků víry posledního století druhého tisíciletí. ... ,bíle oblečený biskup’, který se modlí za všechny věřící, je papež. Také on, když s námahou kráčí ke kříži mezi mrtvolami umučených neplatí (biskupů, kněží, řeholníků, řeholnic a četných laiků), padá jako mrtvý k zemi, zasažen výstřely... I když události, ke kterým se vztahuje třetí část fatimského ,tajemství’, už – jak se zdá – patří minulosti, má volání Panny Marie po obrácení a pokání pronesené na začátku dvacátého století i dnes svou aktuálnost a naléhavost...

  Fatimské tajemství tedy patří minulosti, týkalo se 20. století a bylo završeno nezdařeným atentátem na papeže. Máme 21. století, vše bylo již zveřejněno a fatimské události můžeme považovat za uzavřené, pohádky je konec.
  Jenže ne všichni chtějí věřit pohádkám...

  Základní nesrovnalosti

  Ti, kteří se vážněji zajímají o třetí proroctví, si brzy po jeho zveřejnění v r. 2000 všimli řady nesrovnalostí:

  Atentát na papeže?

  Vize třetího tajemství (smrt Svatého otce) má velice málo společného s atentátem na Jana Pavla II.
  Kardinál Sodano, ve své snaze spojit pokus o atentát na Jana Pavla II. s třetím proroctvím, např. sdělil, že tajemství hovoří o bíle oblečeném biskupovi, který padá jako mrtvý k zemi, zasažen výstřely...[b] Jenže v tajemství je jednoznačně psáno, že biskup byl zabit skupinou vojáků. Téměř nic z třetího tajemství neodpovídá atentátu na papeže z 13. 05. 1981.

  Sama sestra Lucie píše rok po atentátu (12. 5. 1982): ...Třetí částí tajemství je symbolické zjevení... A konstatujeme-li, že se toto proroctví ještě zcela nenaplnilo, vidíme, že k němu postupně rychlými kroky směřujeme, pokud neopustíme cestu hříchu, nenávisti, pomsty, nespravedlnosti vznikající porušováním lidských práv, cestu nemravnosti, násilí atd. Potvrzuje tedy, že proroctví se dosud nenaplnilo.

  Jan Pavel II. připisoval svou záchranu ochraně Panny z Fatimy, nikdy však netvrdil, že byl pokus o atentát předpovězen ve třetím tajemství. Vatikán a ani sestra Lucia nikdy oficiálně neidentifikovali ve třetím tajemství atentát na Jana Pavla II. Pouze někteří kardinálové vzbudili tento dojem.[3] Vše vypadá, jakoby se někteří lidé snažili využít okolností kolem nezdařeného atentátu, spojit jej násilně se třetím tajemstvím a pak prohlásit, že vše z proroctví se již událo a celé Fatimské tajemství může být uzavřeno. Cíl je zřejmý - umlčet snahy o zveřejnění celého proroctví z Fátimy.

  Podle A. Socciho [3] byl atentát předpovězen nikoliv ve Fátimě, ale již dříve v La Salettě (1846).[i] Třetí tajemství ve své vizi biskupa umírajícího jako mučedník, se může týkat někoho, kdo bude v úřadu po Janu Pavlu II.

  Pokud by skutečně  třetí tajemství varovalo pouze před atentátem na Jana Pavla II., proč bylo zveřejněno až po 18 letech po pokusu o atentát? Měl Vatikán právo zadržovat i po roce 1960 třetí tajemství?

  Komu bylo tajemství určeno?

  Často se předpokládá, že třetí fatimské tajemství bylo určeno k rukám papeže, který jediný měl právo rozhodnout o jeho zveřejnění. Sestra Lucia však tajemství předala  biskupovi Leira a patriarchovi Lisabonu. Nabídla biskupovi přečtení tajemství, ten odmítl. Zavázala jej alespoň slibem, aby svět seznámil s tajemstvím při její smrti nebo v r. 1960. Tajemství tedy bylo určeno všem lidem, nikoliv jen Vatikánu či papeži a podle přání paní z Fatimy mělo být zveřejněno nejpozději roku 1960![k]

  Před uplynutí lhůty ke zveřejnění třetího tajemství si jeho znění vyžádalo Svaté officium (v r. 1957) spolu s ostatními texty Lucie. Proč převzal tajemství Vatikán a proč jej odmítl po roce 1960 zveřejnit?
  První dvě tajemství, přes svou politickou výbušnost, byly (byť neoficiálně) publikovány během 2. světové války (v r. 1942). Proč bylo třetí tajemství tak dlouho utajováno, když jeho publikovaný obsah k takovému postupu nezavdává pražádný důvod? Proč Vatikán odmítal až do roku 2000 zveřejnit třetí tajemství, pokud sestává pouze z uvedené vize sestry Lucie? Není zde nic hrozivějšího, než bylo uvedeno v prvém a druhém tajemství, kde zaznělo varování před revolucí v Rusku, světovou válkou, pronásledováním církve i vyhlazováním národů. V r. 2000 zveřejněné proroctví není proroctvím ale popisem vize, která není nijak výjimečná aby si vyžadovala takové utajení. Týkal se snad zákaz jiného textu, skutečného proroctví, které dodnes nebylo zveřejněno?

  Obsah třetího tajemství

  Mnohé, co o třetím tajemství sdělil již dříve Vatikán, vůbec neodpovídá tomu, co bylo v roce 2000 publikováno a samozřejmě ani atentátu na papeže. Již dříve bylo naznačováno, že třetí tajemství obsahuje proroctví o velké krizi víry v katolické církvi. Připomeňme některá prohlášení o tajemství z Fátimy:

  Jezuita Joseph Schweigl z pověření papeže Pia XII. se vyptává sestry Lucie na třetí tajemství (1952). Později odpovídá na dotaz otce Michela:[3] Nemohu odhalit nic z toho, co jsem se dověděl ve Fatimě ohledně třetího tajemství, ale mohu říci, že má dvě části: jedna se týká papeže. Druhá, logicky – přestože nesmím nic říci – musí být pokračování vět: V Portugalsku se vždy zachová dogma víry (…).

  Sestra Lucia (1957) varuje a naznačuje obsah třetího tajemství: ... nebeský trest se blíží …Nemohu uvádět další detaily, protože jsou pod tajemstvím. Podle vůle Nejsvětější Panny náleží pouze papeži a biskupovi Fatimy, aby je znali, ale oni tím nechtějí být ovlivněni. Je to třetí část poselství Naší Paní... mnohé národy zmizí z povrchu země... Rusko bude zvoleným nástrojem Božím k potrestání celého světa, pokud dříve nedosáhneme obrácení tohoto nešťastného národa... ďábel je připraven začít rozhodující boj proti Svaté Panně. A ďábel ví, co nejvíc uráží Boha a co mu v krátkém čase zajistí největší počet duší. Takže ďábel dělá vše pro to, aby získal nejlepší z duší zasvěcených Bohu, protože ví, že tímto způsobem duše věřících, ponechané bez vedení, snáze padnou do jeho rukou. To, co nejvíce uráží zvláště Neposkvrněné Srdce Panny Marie, je zkáza duší kněží a řeholníků. Ďábel ví, že každý řeholník či kněz, který se zpronevěří svému vznešenému povolání, strhne s sebou do pekla mnoho duší...  neočekávejme nějaký apel k pokání od Svatého otce, od našeho biskupa či od řeholních kongregací. Ne! Náš Pán velmi často využil těchto prostředků a svět si jich vůbec nevšímal. A právě proto je nyní nezbytné, aby každý z nás začal s duchovní obnovou sebe sama. Každý z nás má povinnost zachránit nejen sám sebe, ale také všechny duše, které Bůh poslal na naši cestu. Otče, Nejsvětější Panna ... řekla, že ďábel je připraven začít rozhodující boj proti Panně. A rozhodující boj je konečný střet, z něhož jedna strana vyjde vítězná a druhá poražená. ...Bůh se rozhodl dát světu poslední dva prostředky proti zlu, a to je růženec a úcta k Mariinu Neposkvrněnému Srdci. 

  Ratzinger (1984): ... jde o radikální výzvu k obrácení, o vážnost doby, o nebezpečí, která tísní víru, život křesťanů a tím i celý svět. A pak jde také o důležitost posledních věcí. Když to tedy – alespoň prozatím – není publikováno, pak proto, aby se tím zabránilo zaměňování religiózního proroctví s chtivostí senzací. Avšak obsah tohoto třetího tajemství odpovídá tomu, co je ohlášeno v Písmu a co bylo potvrzeno i ostatními mariánskými zjeveními včetně již známých poselství v samotné Fatimě. Obrácení a pokání jsou zásadními podmínkami spásy.

  Fatimský biskup Alberto Cosme do Amaral (1984):
  Tajemství z Fatimy ... Jeho obsah se týká naší víry. 

  Kardinál Oddi hovořil se sestrou Lucií (1985) a odtud vyvodil, že třetí tajemství předpovídá něco vážného, čeho se církev dopustí nedobrovolně, a že díky chybným interpretacím nyní prožívá těžké chvíle. V r. 1990 doplnil o třetím tajemství, že ...podle mne je zde víceméně napsáno, že v r. 1960 papež svolá koncil, z něhož navzdory očekáváním nepřímo vzejde mnoho těžkostí pro církev.[3]
  Kardinál Oddi o třetím tajemství také řekl:[2]
  Nemá to nic společného s Gorbačovem. Svatá Panna nás varuje před apostazí v Církvi.

  Otec Joacquin Alonso, který ve Fatimě působil 16 let jako oficiální archivář a vedl se setrou Lucií mnoho rozhovorů:[2] [3]
  Je proto nanejvýš pravděpodobné, že text konkrétně zmiňuje krizi víry uvnitř Církve i zanedbávání povinností samotných pastýřů [a] vnitřní boje v lůně Církve, jakož i závažné zanedbávání pastýřských povinností nejvyšších míst v hierarchii... V období předcházejícím slavnému vítězství Neposkvrněného Srdce Mariina dojde k hrozným událostem. To je obsahem třetí části tajemství. O jaké události se jedná? Pokud ‚v Portugalsku zůstane dogma víry navždy zachováno‘, pak z toho jasně vyplývá, že v ostatních částech Církve budou pravdy víry zatemněny či dokonce zcela zmizí.

  Fatimský biskup Alberto Cosme do Amaral (1984):[c]
  Tajemství z Fatimy nemluví ani o atomových bombách, ani o raketách SS-20. Jeho obsah se týká naší víry. Klást tajemství na roveň ohlašování katastrof nebo jaderného holocaustu znamená překrucovat smysl poselství.

  Jan Pavel II. v r.1994 vzpomíná na atentát: Když mne na náměstí Sv. Petra zasáhl projektil atentátníka, nevěnoval jsem zpočátku pozornost skutečnosti, že k tomu došlo právě o výročí dne, kdy se Panna Maria zjevila třem dětem v portugalské Fatimě a sdělila jim slova, která jako by se s koncem století blížila svému naplnění. Papež zde tedy sděluje, že třetí tajemství sestává ze slov Paní z Fatimy (a nikoliv jen vize biskupa v bílém) a že svými slovy sdělila proroctví, které se teprve blíží naplnění.[3]

  Kardinál Mario Luigi Ciappi, papežův teolog (1995):[d]
  Ve třetím tajemství je mezi jiným předpovězeno, že na konci dojde v církvi k velké apostázi. V r. 2002 je publikováno další jeho starší vyjádření, že je ve třetím tajemství předpovězena mimo jiné velká apostaze v církvi, která počne od jejího vrcholu.

  Sestra Lucia napsala 12. 5. 1982:[1]  Třetí část tajemství se vztahuje ke slovům Naší Paní: Jestliže ne, (Rusko) rozšíří své bludy do světa a podnítí války a pronásledování církve. Dobří lidé budou mučeni a Svatý otec bude muset mnoho trpět, mnohé národy budou zničeny (13. 7. 1917). Třetí částí tajemství je symbolické zjevení, které se vztahuje na tuto část poselství...
  Třetí část tajemství se tedy musí týkat i Ruska.
  V dopise Lucia rovněž píše papeži: Třetí část tajemství, kterou chcete znát, je symbolickým zjevením.[3] O jaké části tajemství Lucia v roce 1982 píše? Vždyť Jan Pavel II. měl již celé třetí tajemství znát!?

  Z výše uvedených příkladů plyne, že zveřejněná vize sestry Lucie nemůže být tím třetím tajemstvím, o kterém se v náznacích zmiňovala řada církevních otců, biskupů, kardinálů i papežů.

  Kolik částí tajemství a různých proroctví z Fátimy vlastně existuje?

  Chybějící komentář Paní z Fátimy

  V rámci prvého a druhého tajemství měly tři děti nejprve vidění. Poté jim Paní z Fátimy vysvětlila důvod a smysl tohoto vidění, jak později popsala sestra Lucia:

  ... První bylo tedy vidění pekla. Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí...
  Pak jsme pozvedli oči k Madoně, která nám dobrotivě a smutně řekla: – Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků. Aby byly zachráněny, chce Bůh zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají to, co vám řeknu, mnohé duše se zachrání a navrátí se jim pokoj. Válka se schyluje ke konci; nepřestanou-li však urážet Boha, začne během pontifikátu Pia XI. jiná, ještě horší...

  V rámci třetího tajemství Lucia popisuje vidění anděla s plamenným mečem a smrt věřících v čele s biskupem v bílém, který předtím prošel polorozbořeným městem. Chybí zde však jakékoliv vysvětlení, proč zde stojí trestající anděl s plamenným mečem, proč bylo město rozbořeno, proč leží všude kolem mrtví a proč je nakonec usmrcen i biskup/papež se svým doprovodem. Není jasné, proč takový trest přichází a zda se mu můžeme nějak vyhnout. Očekávali bychom, že i zde Paní z Fátimy vysvětlila Lucii toto zjevení. Žádné vysvětlení vize však v publikovaném třetím tajemství nenacházíme.

  Lucia k fatimskému tajemství poskytla rozhovor otci Jongenovi:[e]
  P. Jongen chtěl také vědět, zda jsou „při pořizování zápisu tajemství slova Matky Boží zachycena pouze podle smyslu nebo doslovně?“ Lucia odpověděla: „Zapsala jsem tajemství slovo za slovem.“ Nato P. Jongen: „Jste si jista, že vám všechno zůstalo přesně v paměti?“ Lucia: „Ale ano! Zapsala jsem slova přesně v tom pořadí, jak byla vyřčena.“

  Ke třetímu tajemství však nebyla zveřejněna žádná slova přesně v tom pořadí, jak byla vyřčena. Je zde jen popis vize (zjevení) sestry Lucie. Nejsou vysvětlující slova Paní z Fatimy stále utajována?

  V roce 1952 se jezuita J. Schweigl (z pověření papeže Pia XII.) ptal sestry Lucie na třetí tajemství. Později sdělil, že tajemství sestává ze dvou částí. Prvá část se týká papeže, druhá je pokračováním již zveřejněných slov V Portugalsku se po všechen čas uchová dogma víry...

  Kde lze tuto větu o Portugalsku nalézt? Skrytu pod čarou! Vatikán zveřejnil všechna tři fatimská tajemství poprvé 26. 6. 2000 prostřednictvím Kongregace pro nauku víry. V díle Fatimské poselství[1] se tak mohla veřejnost konečně seznámit se třemi tajemstvími. A zde, u prvé a druhé části poselství, je v poznámce pod čarou uvedeno:[b]  V citované ,čtvrté vzpomínce’ sestra Lucie připojuje: „V Portugalsku se po všechen čas uchová dogma víry, atd.“ Publikována je i originální věta psaná sestrou Lucií:

  Možná právě za těmito slovy, místo etc. , původně následoval komentář k třetímu fatimskému tajemství, který pro veřejnost stále tajemstvím zůstává. Otázkou zůstává, proč Vatikán zveřejnil proroctví ze třetí vzpomínky (pouze s výše uvedenou neúplnou poznámkou) a  neuvedl kompletnější proroctví z poslední, čtvrté vzpomínky Lucie, které končí slovy:[ch] [3]

  ... Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru. V Portugalsku se po všechen čas uchová dogma víry etc. Toto nesdělujte nikomu. Františkovi to můžete říci.

  J. Ratzinger ve svém komentáři ke zveřejnění fatimském tajemství v r. 2000 píše: Nedošlo k odhalení žádného velkého tajemství; opona nad budoucností se neotevřela...Tak, jak jsou jednotlivé události představeny, už minulosti patří. Kdo očekával vzrušující apokalyptická zjevení o konci světa nebo o směru dějin, zůstal nutně zklamán...[1]
  Neskrývá v těchto slovech budoucí papež Benedikt XVI. nápovědu? To, že skutečné tajemství, tedy slova Paní z Fatimy vztahující se k třetímu tajemství, nebylo v r. 2000 odhaleno?

  Třetí tajemství nenavazuje na předchozí

  Podle oficiální verze tedy za slovy prvého a druhého tajemství pokračuje popis vize anděla s mečem a zabití svatého otce (tajemství třetí a poslední):

  Prvé a druhé tajemství
  ... Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru. V Portugalsku se po všechen čas uchová dogma víry etc. Toto nesdělujte nikomu. Františkovi to můžete říci.

  Třetí tajemství
  Píši z poslušnosti vůči tobě, můj Bože, který mi to přikazuješ skrze nejdůstojnějšího pana biskupa z Leiria a skrze tvou a mou nejsvětější Matku.
  Po dvou částech, které jsem již vyložila, jsme uviděli po levici Naší Paní, trochu výše, anděla s ohnivým mečem v levé ruce; jiskřil a vyšlehovaly z něho plameny, které, jako by měly zapálit svět...

  Stále však něco chybí a nesouhlasí. Text třetího tajemství nenavazuje na text prvých dvou tajemství.  Pasáž se slovy Paní z Fatimy přechází přímo ke slovům sestry Lucie, popisu vize anděla s mečem - bez jakékoliv návaznosti. Texty původně zřejmě spojovala další slova Paní, která však byla zamlčena a místo nich se zde objevuje jen skromné a tajemné etc. (atd.).

  Janova Apokalypsa, evangelia

  Sestra Lucia při dotazu na obsah třetího tajemství odpověděla:  Stojí to v evangeliu a v Apokalypse. Přečtěte si to! V Janově Apokalypse (Zjevení) určila kapitoly VIII. a XIII. Také kardinál Ratzinger potvrdil v r. 1984 spojitost třetího tajemství s biblickým Zjevením.

  Osmá kapitola Janovy Apokalypsy (Zjevení) se týká pohrom, které postihnou zemi. Třináctá kapitola popisuje působení draka a šelmy, které se všichni klaněli. Mnozí zde vidí předpověď nebezpečí Antikristovy globální nadvlády nad světem. I v evangeliích nalezneme proroctví po posledních dnech a příchodu Antikrista (viz Antikrist, člověk hříchu).

  Ve zveřejněné vizi však lze jen stěží hledat uvedené paralely. Chybí tedy nějaký další text? Byla snad zatajena slova Paní z Fatimy, která varují před příchodem Antikrista a začátkem apokalypsy?

  25 nebo 62 řádků ?

  Třetí tajemství zveřejněné 26. 6. 2000 bylo napsáno sestrou Lucií na čtyřech listech papíru a sestávalo z 62 řádků. Text psala Lucia zvlášť na samostatné listy, aby je mohla vložit do obálky, odděleně od prvých dvou tajemství.

  Biskup J. Venancio z Leiria v r. 1983 prozradil, že byl v březnu 1957 pověřen předáním obálky s textem nunciovi v Lisabonu. Prosil biskupa daSilvu, aby si tajemství konečně přečetl a nechal pořídit fotokopii dříve, než dopis předá dále. DaSilva to odmítl a tak si Venancio alespoň prohlédl obálku proti světlu. Viděl jediný list papíru, kde bylo napsáno 20 až 25 řádek.[f]
  Text byl odsazen od obou okrajů papíru tři čtvrtě centimetru širokým okrajem.

  To znamená, že v obálce byl jiný text, než ten zveřejněný 26. 6. 2000 jako třetí část tajemství.

   
  Obr. Třetí proroctví fatimské - 4. (poslední) strana rukopisu - Lúcia dos Santos.[1]

   

  Další nesrovnalosti

  Třetí tajemství bylo r. 1957 předáno Svatému officiu a uloženo ve vatikánském archivu. Zároveň však byla obálka s textem třetího tajemství prostřednictvím Kongregace pro nauku víry předána přímo papeži a uložena v jeho apartmá.

  Vatikánské dokumenty tvrdí, že Pavel VI. četl poprvé fatimské tajemství 27. 6. 1963 ale i 27. 3. 1965. Jan Pavel II. četl poprvé fatimské tajemství ihned po svém zvolení v r. 1978 ale i po pokusu o atentát v r. 1981. Četli tedy papežové dva různé texty?
  Obálka s třetím tajemstvím měla být uschována v archivu ale zároveň v papežově rezidenci. Existovaly tedy dvě obálky?

  Je doloženo, že Jan XXIII. přečetl fatimské tajemství a ihned mu porozuměl i když bylo psáno portugalsky. Jinde se však uvádí, že si papež musel povolat kněze Tavarese, protože v textu byly výrazy v portugalském dialektu. V oficiálním textu třetího tajemství však žádné místní ani hovorové výrazy nejsou.

  V úvodu oficiálního zveřejnění třetího tajemství píše sekretář Kongregace pro nauku víry T. Bertone: Jan Pavel II. si vyžádal obálku s třetí částí ,tajemství’ po atentátu 13. května 1981. Kardinál Franjo Seper, prefekt Kongregace, předal tehdejšímu substitutu státního sekretariátu Mons. Eduardu Martinez Somalovi 18. července 1981 dvě obálky: jednu bílou s původním textem sestry Lucie, psaným v portugalštině; druhou oranžovou s překladem ,tajemství’ do italštiny.
  Jak je známo, myslel Jan Pavel II. hned na zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci P. Marie a pro tuto příležitost sám připravil modlitbu, kterou definoval ,úkon odevzdání’. Úkon proběhl v bazilice Santa Maria Maggiore 7. června 1981...
  [1] [b]

  Text vzbuzuje dojem, že Jan Pavel II. si po pokusu o atentát (13. 5. 1981) vyžádal obálku s třetím tajemstvím. Ta mu byla předána 18. 7. a on poprvé četl tajemství. Pak začal myslet na zasvěcení světa, připravil modlitbu a úkon odevzdání pak proběhl 7. 6. (!) Jedná se o časový nesoulad vzniklý chybným popisem událostí nebo existuje více různých textů či částí třetího tajemství?

  Kardinál Ratzinger v r. 1984 sdělil o třetím tajemství: ... jde o radikální výzvu k obrácení, o vážnost doby, o nebezpečí, která tísní víru, život křesťanů a tím i celý svět... obsah tohoto třetího tajemství odpovídá tomu, co je ohlášeno v Písmu a co bylo potvrzeno i ostatními mariánskými zjeveními...
  V r. 2000 píše o právě zveřejněném třetím tajemstvím: Nedošlo k odhalení žádného velkého tajemství; opona nad budoucností se neotevřela...Tak, jak jsou jednotlivé události představeny, už minulosti patří. Kdo očekával vzrušující apokalyptická zjevení o konci světa nebo o směru dějin, zůstal nutně zklamán...
  Je zvláštní, že by k jednomu textu varujícímu údajně před atentátem na papeže, zaujal dvě tak odlišná stanoviska. Neinformuje nás o dvou odlišných textech?[3]

   

  Dva texty třetího fatimského tajemství

  Z výše uvedeného vyplývá, že zřejmě existují dva texty týkající se třetího fatimského tajemství.

  První text - 62 řádků - zjevení

  Tzv. Bertoneho obálka byla uchovávána ve vatikánském archivu. Text pochází asi ze sešitu sestry Lucie, je napsán na čtyřech listech papíru a obsahuje 62 řádků, bez výrazného odsazení od okrajů papíru. Text byl zveřejněn 26. 6. 2000. Obsahuje popis vize sestry Lucie, kde anděl s mečem vyzývá k pokání. Svatý otec vystupuje s ostatními biskupy a věřícími na horu s křížem a zde je zabit šípy a střelami.
  Text neobsahuje portugalský dialekt.
  Pavel VI. četl text poprvé 27. 3. 1965, Jan Pavel II. četl text poprvé 18. 7. 1981.

   

  Druhý text - 25 řádků - komentář, skutečné tajemství

  Tzv. Capovillova obálka byla uchovávána v papežském apartmá za úřadování Pia XII., Jana XXIII. i Pavla VI.  Text byl napsán sestrou Lucií na jednom listu papíru a obsahuje 25 řádků, s výrazným odsazení od okrajů papíru. Text dosud nebyl zveřejněn. Obsahuje snad komentář, ve kterém Paní z Fatimy vysvětluje vizi popsanou v prvém textu?
  Text obsahuje portugalský dialekt. Pavel VI. jej četl poprvé 27. 6. 1963.

  Podle řady svědectví a prohlášení bylo skutečné třetí tajemství zapsáno právě na tomto listu papíru. Např. kardinál Ottaviani r. 1967 prohlásil: "(Lucie) napsala na jediný list papíru to, co jí řekla Panna Maria, aby to pověděla Svatému otci." [3]

  Antonio Socci [2] [3] se domnívá, že ve Vatikánu došlo k rozporu ve věci zveřejnění fatimského tajemství. Jan Pavel II. a kardinál Ratzinger se v roce 2000 rozhodli třetí fatimské tajemství zveřejnit. Kardinál Sodano (vatikánský státní sekretář) byl proti. Došlo tedy ke kompromisu a zveřejněna byla jen prvá část tajemství s nevěrohodným naznačením, že se jedná o předpověď atentátu na Jana Pavla II.

  Otázkou zůstává, co obsahuje druhý text třetího tajemství z Fátimy a jak přesně byla všechna tři tajemství zachycena a předávána až do současnosti. A neexistují ještě další fatimská proroctví?

   

   Pokračování - Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství).


  [a] Osobní zjevení - zjevení a nadpřirozené zkušenosti u mystiků a světců, bez zapojení autorit církve. Všichni papežové od roku 1917 uznali události ve Fátimě.
  [b] Viz. Proroctví z Fatimy - chronologie, rok 2000.
  [c] Viz. Proroctví z Fatimy - chronologie, rok 1984.
  [d] Viz. Proroctví z Fatimy - chronologie, rok 1995.
  [e] Viz. Proroctví z Fatimy - chronologie, rok 1946.
  [f] Viz. Proroctví z Fatimy - chronologie, rok 1957.
  [g]

  Více podrobností lze nalézt např. v knize Antonio Socci - Čtvrté fatimské tajemství.

  [h] Tarcisio Pietro Evasio Bertone, kardinál a vatikánský diplomat.
  Angelo Sodano, kardinál.
  [ch] František měl schopnost pouze vidět zjevení ale neslyšel slova Paní z Fatimy. Společně měly tři děti vidění  - polorozbořené město a smrt mnoha lidí i svatého otce. Pouze děvčata pak mohla slyšet i slova Paní z Fatimy, kterými zřejmě vysvětlila jejich vidění. 
  [i] Ke zjevení prostřednictvím dětí došlo již před Fatimou  - v Rue du Bac (1830) a v La Salettě (1846). Tyto tři události mají společnou charakteristiku (sdělení důležitých varování prostřednictvím dětí) a mohou tvořit spojený řetězec událostí, prorocký cyklus.
  [j] Ta, která sdělovala dětem vize a proroctví, je nazývána jako Naše Paní z FatimyPaní přicházející z nebe, Královna posvátného růžence, Královna růžence, Paní růžence, Paní světla, Krásná paní či Královna nebe a země. Byla viděna rovněž při zjeveních v Rue Du Bac, La Salettě či Medžugorje. Podle svědectví to byla dívka s přenádhernýma modrýma očima ve věku 15 až 18 let. Dívka či mladá žena je vysoká 170 cm, štíhlá, tmavě kaštanových vlnitých vlasů s malým souměrným nosem. Je obklopena světlem, které z ní i vyzařuje.
  [k] Lucia od počátků prohlašovala, že to byla Paní z Fatimy, kdo určil datum 1960 pro zveřejnění tajemství. To, že tajemství mělo být zpočátku utajeno na pokyn Paní vyplývá i z textu prvního a druhého tajemství, kde Paní sdělila oběma dívkám tajemství a požádala je: ...Toto nesdělujte nikomu. Františkovi to můžete říci. Tedy Paní z Fatimy osobně 13. 6. 1917 zakázala v té době publikovat třetí část tajemství.
  Teprve od r. 2001 začala Lucia údajně tvrdit, že rok 1960 si určila ona sama.

  [1] RATZINGER, Josef. TARCISIO, Bertone. ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE. Fatimské poselství [online]. 2013 [cit. 2013-02-22]. Dostupné z: http://www.cirkev.cz/res/data/004/000496.pdf
  [2] ČTVRTÉ FATIMSKÉ TAJEMSTVÍ: John Vennari. TE DEUM. Te Deum [online]. Catholic Family News, leden 2007. 2007 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://www.tedeum.cz/1_2007/ctvrte_fatimske_tajemstvi_12007.htm
  [3] SOCCI, Antonio. The fourth secret of Fatima. Fitzwilliam: Loreto, 2009. ISBN 978-193-0278-776.
  SOCCI, Antonio. Svědectví sestry Lucie z Fatimy, Čtvrté fatimské tajemství. 2009
  [4] Miracle of the Sun. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013, 1 March 2013 at 23:54 [cit. 2013-04-19]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Miracle_of_the_Sun


  Vytvořeno: 1. 4. 2013 


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 01. 04. 2013 | Aktualizováno: 01. 08. 2015 | 81343 přečtení | Počet komentářů: 225 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.