Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Biblická proroctví

  Matouš a chybějící proroctví

  Bible - Proroctví -- Proroctví o Mesiáši VII - Matouš a chybějící proroctví

  Proroctví o Mesiáši VII

  Matouš a chybějící proroctví

  Autor Matoušova evangelia se často odvolává na Písmo a proroctví. Snaží se ukázat, že Ježíš Kristus je prorokovaným Mesiášem. Pokud však hledáme tato původní proroctví v Hebrejské Bibli, zjistíme že něco není v pořádku. Matouš své citace Písma výrazně upravuje nebo dokonce v Písmu vůbec nejsou.

   

  Ďábel cituje přesně

  Matouš popisuje, kterak byl Ježíš pokoušen ďáblem na poušti:

  CEP[1] Matouš 4:5-10
  Tu ho vezme ďábel na do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: 'Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen'!"
  Ježíš mu pravil: "Je také psáno: 'Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.'"

  Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět."
  Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno:
  'Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.'


  Evangelista ve svém příběhu popisuje paradoxní situaci. Ďábel i Ježíš citují Písmo. Ďábel ukazuje jasně na verše Žalmů:

  CEP Žalmy 91:11-12
  On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;

  Ježíš se však brání verši, které v Hebrejské Bibli nenalézáme. Významově nejbližším je verš Deuteronomia:

  CEP Deu 6:13
  Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, při jeho jménu přísahat.

  Pokud podle Matouše cituje Ježíš skutečně výše uvedený verš, pak to činí značně zkresleně. Místo příkazů bát se, sloužit Yahwemu a přísahat při něm, píše o klanění a uctívání. Navíc přidává slůvko "jediného"  které může původní smysl verše výrazně měnit.

   

  Práce v sobotu

  Matouš popisuje příběh, ve kterém je Ježíš nařčen z těžkého provinění - jeho učedníci "dělají, co se nesmí dělat v sobotu!"

  Ježíš se odvolává na Zákon:

  CEP Matouš 12:5
  A nečetli jste v Zákoně, že kněží službou v chrámu porušují sobotu, a přesto jsou bez viny?

  V Hebrejské Bibli (Starém zákoně) však takové nařízení nenalezneme. Mýlil se Ježíš, nebo Matouš? Nebo se Ježíš odvolává na text Hebrejské Bible, který se nám nedochoval?

   

  Podobenství

  CEP Matouš 13:34-35
  Toto vše mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích; bez podobenství k nim vůbec nemluvil, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka:
  'Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa.'

  Podle řady biblistů se Matouš odvolává na následující Žalm:

  CEP Žalmy 78:1-4
  Poučující. Pro Asafa.
  Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho, otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávnověké.
  Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal.

  Pokud tomu tak skutečně je, pak Matouš opět výrazně upravuje původní znění Písma. Navíc chybně pochopil smysl veršů. Nemá to být Bůh či Mesiáš, kdo otevře "svá ústa ku přísloví" a předloží "hádanky dávnověké". To žalmista píše sám o sobě, o svém dalším textu:

  Výklady ke Starému zákonu III.[3] str.419
  Slavnostní a naléhavou výzvou obrací se žalmista - zřejmě ve sboru spoluvyznavačů (srov. pl ve vv.3n!) - k shromážděnému lidu a oznamuje mu, co je záměrem a obsahem jeho písně. Chce lid učit, zasvěcovat do Božích věcí, podobně jako otec své syny...
  Podobně jako v Ž 49,5 (srov. vk) ohlašuje, že bude předkládat "přísloví" a !"hádanky". 

   

  Aby se naplnilo, co psali proroci

  Matouš popisuje smutné události na místě zvaném Getsemane. Ježíš je zajat ...

  CEP Matouš 26:51-56
  Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ježíš mu řekl: "Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů? Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být?"
  V té hodině řekl Ježíš zástupům: "Vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem sedával v chrámě a učil, a nezmocnili jste se mne. Toto všechno se však stalo, aby se splnilo, co psali proroci." A tu ho všichni učedníci opustili a utekli.

  Podle Ježíšových slov byly tyto události předpovězeny. V Hebrejské Bibli však taková proroctví nenalézáme. Je naše Bible neúplná?  Mýlil se snad Ježíš Kristus? Nebo se autor evangelia snažil podpořit víru v Mesiáše i za cenu dezinterpretací Písma či dokonce nepravd?

  Ten, kdo napsal Matoušovo evangelium, rozhodně nebyl apoštol Matouš, provázející Ježíše na jeho cestách. Evangelium vzniklo až kolem r. 80 n.l., s použitím a úpravami Markova evangelia. Podkladem byl také nám nedochovaný text označovaný jako Q (z německého Quelle - pramen). Autor Matoušova evangelia vybíral různá židovská proroctví a bez hlubší znalosti jejich původního smyslu vytvářel pseudobiografii Ježíše Nazaretského. Dopustil se při tom řady chyb. Již církevní autor Papias napsal, že Matouš "posbíral proroctví v hebrejském nářečí a každý je vysvětloval po svém, jak uměl nejlépe."[5]
  Je otázkou, zda se evangelista ve své víře dopustil jen neznalosti a náhodných omylů, nebo šlo o záměr, záměrnou dezinterpretaci hebrejských textů. Matoušovo evangelium tedy není biografií ale apologetickým traktátem který má ukázat (především Židům), že Ježíš byl oním mesiášem, jak ho předpověděli starozákonní proroci.


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks .
  [2] Bič, Balabán a další, Starozákonní překladatelská komise.Výklady ke Starému zákonu, díl IV. Karmelitánské nakladatelství 1988. 2.vydání
  ISBN 80-7192-274-9
  [3] Bič, Balabán a další, Starozákonní překladatelská komise.Výklady ke Starému zákonu, díl III. Karmelitánské nakladatelství 1988. 2.vydání
  ISBN 80-7192-240-4
  [4] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613. /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
  [5] Biblické Základy. Starozákonní proroctví o Ježíšovi. www.bbie.org/czech_text/07/0701.html 

  Aktualizováno: 11.01.05


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 11. 01. 2005 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 27279 přečtení | Počet komentářů: 84 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.