Tři zatmění apokalypsy

Autor: Pavel M <(at)>, Téma: Proroctví, Vydáno dne: 24. 10. 2022, Aktualizováno dne: 27. 10. 2022    

Apokalypsa

Tři zatmění apokalypsy

Podle Bible a řady proroctví jsou s posledními dny našeho věku spojeny konkrétní události a znamení. Patří mezi ně i zatmění Slunce a Měsíce.

Hebrejská Bible (Starý zákon)

Starozákonní prorok Jóel třikrát píše o dni Hospodinově, kdy slunce a měsíc se zachmuří, slunce se zastře tmou a měsíc krví:

Bible, Jóel 2:1-10, CEP[1]

Trubte na polnici na Sijónu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův. Je blízko den tmy a temnot, den oblaku a mrákoty. Jako úsvit na horách se rozprostírá lid četný a mocný, jakého nebylo od věků, aniž kdy bude po něm až do let posledního pokolení...
Před ním se roztřese země, zachvějí nebesa, slunce a měsíc se zachmuří a hvězdy ztratí svou zář.

Bible, Jóel 3:3-5,CEP

Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.

Bible, Jóel 4:1-15,CEP

Hle, v oněch dnech a v onom čase, kdy změním úděl Judy a Jeruzaléma,
shromáždím všechny pronárody, ...
Chopte se srpu, již dozrála žeň, pojďte, šlapejte, lis je už plný, kádě přetékají. Jejich zlovůle je velká.
Davy a davy jsou v Dolině rozhodnutí a den Hospodinův v Dolině rozhodnutí je blízko.
Slunce a měsíc se zachmuří a hvězdy ztratí svou zář.

I další biblický prorok Ámos píše o konci lidu Izraele, kdy Slunce zapadne v poledne a země za jasného dne bude zahalena tmou:

Bible, Ámos 8:1-9, CEP

Toto mi ukázal Panovník Hospodin: Hle, koš zralého ovoce.
A zeptal se: "Ámosi, co vidíš?" Odpověděl jsem: "Koš zralého ovoce." Hospodin mi řekl: "Izrael, můj lid, je zralý pro konec. Už mu nebudu dál promíjet." ...
Nebude se nad tím třást země a truchlit každý její obyvatel? Celá se vzedme jako Nil a zase ustoupí a opadne jako egyptská řeka.
V onen den způsobím, je výrok Panovníka Hospodina, že slunce zapadne v poledne, tmou zahalím zemi za jasného dne.

Podle knihy Kazatel se zatmí Slunce, světlo, Měsíc i hvězdy, až nastanou zlé dny:

Bible, Kazatel 12:1-4, CEP

Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: "Nemám v nich zalíbení"; než se zatmí slunce a světlo, měsíc, hvězdy, a vrátí se po dešti mraky.
V ten den se začnou třást strážcové domu a mužové zdatní se zkřiví a mlečky nechají práce a bude jich málo, a ty, kdo hledí z oken, obestře temnota, a zavrou se dveře do ulice a ztiší se hlas mlýnku a vstávat se bude za šveholu ptactva a všechny zpěvy budou znít přidušeně.

 

Nový zákon

V Markovu evangeliu se apoštolové ptají Ježíše,  jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci. V těch dnech zatmí se slunce, a měsíc ztratí svou záři.

Bible, Marek 13:4-4, CEP

"Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci!"
Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: 'Já jsem to' a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. ...

Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce, a měsíc ztratí svou záři, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí.

Rovněž evangelista Marek popisuje tuto rozmluvu Ježíše s apoštoly o době skonání věku:

Bible, Matouš 24:4-29, CEP

"Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!"
Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat 'já jsem Mesiáš' a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí. ...

Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.

I v závěrečné biblické knize, Janově Zjevení, lze nalézt zmínku o zatmění Slunce a Měsíce:

Bible, Zjevení 6:12-14, CEP

A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody, nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.

 

Korán

V Koránu, v súře 75, se píše o posledním soudu, který nastane, až měsíc se zatmí, až slunce s měsícem se spojí.

Korán, 75:5-12[12]

A naopak, člověk si spíše přeje jednat i dál hříšně
a ptá se: „Kdy vůbec ten den zmrtvýchvstání nastane?“
Až zrak se oslepí,
až měsíc se zatmí,
až slunce s měsícem se spojí,
tehdy člověk vykřikne: „Kam prchnout mám?“
Však pozor! Nebude žádný úkryt znám,
u Pána tvého v ten den bude shromaždiště jen!

 

Dramatické tetrády

Většinou se střídají zatmění úplná, částečná a polostínová, ale čas od času nastávají čtyři úplná zatmění Měsíce následovaná po sobě. Tomuto jevu se říká tetráda. V některých staletích neproběhne ani jedna řada takových zatmění, v jiných staletích ale lidé byli svědky i několika tetrád. 
Čtyřem zatměním Luny v řadě, tetrádě, bývá připisována varovná funkce. Astrologové vypozorovali spojení mezi tetrádami a dramatickými událostmi historie. Za varující jsou považovány zvláště zatmění tetrády, které probíhají v období významných dní a náboženských svátků.

Hebrejští učenci připisují tetrádám zásadní vliv na osudy Židů. Za posledních 500 let se objevila tetráda krvavého Měsíce třikrát. Poprvé byli Židé vyhnáni ze Španělska (1493), podruhé vznikl stát Izrael (1949) a potřetí nastala arabsko-izraelská válka (1967). Poslední tetráda probíhala v létech 2014 - 2015 a byla sledována zvláště pozorně:

15. 04. 2014   1. krvavý měsíc v době, kdy Židé slavili Pesach
08. 10. 2014 2. krvavý měsíc v době Svátku stánků (Sukot)
04. 04. 2015 3. krvavý měsíc při svátku Pesach
28. 09. 2015 4. krvavý měsíc v době Svátku stánků (Sukot), viditelný i u nás.


Obr. Měsíc a židovské svátky v období tetrády 2017 - 2015.[2]

V období poslední tetrády se např. Ruská federace aktivně zapojila do Syrské války a zastavila expanzi Islámského státu pod černým praporem. V létech 2013 až 2015 došlo k Euromajdanu a násilnému svržení vlády na Ukrajině, nastolení pronacistického kyjevského režimu a jeho válce proti obyvatelstvu západní Ukrajiny. Jak již dnes víme, Ukrajina se stala bitevním polem mezi Západem a Východem. Konflikt bude mít drtivý dopad na Evropu a celou euroatlantickou civilizaci. V pozadí všech uvedených střetů vždy stály Spojené státy americké. Není bez zajímavosti, že všechna zatmění se odehrála alespoň z části právě nad územím USA, což prý ukazuje na zásadní dopady na tuto zemi.
Zvláštností této tetrády je, že mezi jednotlivými zatměními nastalo vždy 6 novoluní. Při dvou z těchto novoluní došlo k zatmění Slunce. Číslo 666 zde dává naději, že i v těžkých časech udrží spravedliví naději a naleznou ochranu.[2] [b]

 

Tři zatmění apokalypsy

Podle Bible stvořil Bůh světla na obloze nebeské, aby byla znamením:

Bible, Genesis 1:14 [a]

A řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla pro znamení, a pro určování časů, a dnů, a let.

Podle Hebrejské Bible, Nového Zákona i Koránu bude zatmění Měsíce v kombinaci se zatměním Slunce znamením konce našeho věku (též apokalypsy, dne Hospodinova, skonání věku, posledního soudu). Nenalézáme zde však bližší charakteristiku oněch zatmění. 
Existují ale proroctví a vize, která upřesňují, jaká zatmění budou znamením konce věku. Má se jednat o speciální trojici zatmění Měsíce v kombinaci se zatměními Slunce a dalšími nebeskými jevy. Uveďme jedno proroctví ze sbírky PQM:

    
Na znamení potřikráte luny tváře zahaleny,
ponejprve tvář má krevnou,
žena slehne, s korunou tou hvězdnou,
panta tauta, nepravosti odhaleny.
Ruku v ruce, podruhé pak tvář má krvehnědou,
napotřetí luna temná,
konec času, ochranou je spravedlnost věrná.

 

    

Slova panta tauta ukazují na Janovo zjevení, závěrečnou knihu Bible, ve které je popisován příchod apokalypsy. Panta tauta je přepis řeckých slov πάντα ταῦτα znamenajících "Toto všechno" či "Všechny tyto věci". Označuje řadu znamení doby, která ukazují příchod konce našeho věku.[4]

Dále je zde zmínka o ženě, která slehne, s korunou tou hvězdnou. Zde je opět spojitost s veršem Janova zjevení 12:1-2.

Bible,  Zjevení Janovo 12:1-2 (CEP)

A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina.

Mnozí vizionáři spojují verš z Janovy apokalypsy s postavením nebeských těles na obloze dne 23. 9. 2017. Slunce tehdy stálo v hlavě souhvězdí Panny, v největší možné blízkosti středu Říše galaxií. Měsíc ležel u nohou ženy. Souhvězdí Panny samozřejmě na denní obloze vidět nebylo, oděno září Slunce:


Obr. Postavení Slunce, Měsíce a planet na pozadí souhvězdí Panny a Lva. 23. 9. 2017 v poledne.

Žena (souhvězdí Panny) byla oděna Sluncem, s Měsícem pod nohama. Z jejího lůna vycházel Jupiter (královská hvězda) směrem ke středu Mléčné dráhy. Tedy od středu Říše galaxií v Panně do středu našeho světa v Mléčné dráze. Do lůna Panny vstoupil Jupiter v listopadu 2016 ze souhvězdí Lva, aby zde ležel po dobu odpovídající těhotenství ženy. Královské souhvězdí Lva je složeno z devíti hvězd (nejvýraznější Regulus - králova hvězda) a spolu s Venuší, Marsem a Merkurem nad hlavou Panny stálo 12 "hvězd", korunujících hlavu ženy. Celý úkaz trvající několik měsíců byl spojen s tzv. Betlémskou hvězdou.[5] [6]

To znamená, že pokud jsou naše úvahy správné, lze proroctví ze sbírky PQM směrovat právě do naší doby, do období kolem roku 2017. Píše se zde o třech zatměních Měsíce - nejprve krvavém, pak krvavě-hnědém a posledním temném.

1. zatmění Luny - krvavé

Všeobecně je krvavý Měsíc ztotožňován s úplným zatměním Měsíce. Podle tradice však nebeský jev krvavého Měsíce nastává jen za určitých okolností a zdaleka ne každé zatmění Luny lze nazvat krvavým Měsícem. Krvavý Měsíc se na obloze objevuje jen zcela výjimečně a je zasvěcenými považován za nebeské varování člověku.[7]

K prvnímu zatmění muselo dojít krátce před nebo poté, kdy žena slehne, s korunou tou hvězdnou, tedy okolo roku 2017. Nabízejí se dvě zatmění:

28. 9. 2015 - úplné zatmění Měsíce završující poslední tetrádu z období 2014 až 2015. Luna se přiblížila Zemi více, než obvykle, nastal tzv. Super úplněk. Někteří kazatelé právě toto zatmění spojují s apokalypsou. Pro naši zemi může být zvlášť osudové to, že krvavě zbarvená Luna vévodila předjitřnímu nebi při národního svátku svatého Václava. Podle vizionářů zatmění ohlašuje dobu otřesů země s postupně vzrůstající četností a intenzitou. Rovněž se mají urychlit negativní změny klimatu včetně střídání sucha a záplav.[7]

27. 7. 2018 - úplné zatmění Měsíce s významným postavením Marsu (Mars v silné opozici se Sluncem). Na Marsu došlo k mohutným prachovým bouřím. Pro Evropu nejdéle trvající zatmění století.  Někteří vizionáři spojují zatmění s počátkem energetického přepólování Země a tedy se změnou rovnováhy sil, nikoliv k prospěchu člověka. Mělo dojít k důležitému přelomu v osudech našeho světa. Pro civilizaci tohoto věku skončil klid před bouří, která propuká.
Na zatmění a přicházející změny měl upozornit i piktogram v obilí ze severu Čech. Zobrazuje prý apokalyptická zatmění Luny a také sílící vliv černé hvězdy (černého slunce).[8] [9]

Ať již bylo prvním apokalyptickým zatmění Měsíce to ze září 2015 nebo až z července 2018, nese v sobě symboliku významných změn.

  
Obr. Zatmění Měsíce 27. 7. 2018 - Svatý Kopeček u Olomouce.[10]


Obr. Agrosymbol u obce Bohdánkov nedaleko Hodkovic nad Mohelkou.[8]

2. zatmění Luny - krvavě-hnědé

Druhé zatmění v řadě má být charakteristické rudohnědým odstínem.

21. 1. 2019 - úplné zatmění nastalo během superúplňku. Odehrálo se zejména nad Amerikou (v noci z 20. na 21. ledna). V Evropě a Africe proběhlo zrána 21. ledna, kdy se na povrch Luny promítaly odstíny pozemských červánků a zdál se tak neobvykle načervenalý až hnědý. Během zatmění byl pozorován záblesk po dopadu malého meteoroidu na povrch Měsíce. Luna se nacházela blízko souhvězdí Blíženců, Venuše s Jupiterem byli pospolu v konjunkci.   
Obr. Fáze zatmění Měsíce, Brandýs nad Labem, 21. 01. 2019, 6 fází zatmění, vlevo dole první v čase 04:25 a poslední těsně před západem.[11]


Obr. Simulace noční oblohy nad naší zemí. Úplné zatmění Měsíce 21. 1. 2019 kulminovalo po šesté hodině ranní. Luna stála v blízkosti souhvězdí Blíženců. Vlevo nad JV obzorem nastala konjunkce Venuše s Jupiterem v souhvězdí Škorpiona, blízko rudé hvězdy Antares.

Podle vizionářů se jednalo o zatmění spojené s apokalypsou. Doporučovali, aby lidé byli během zatmění pospolu a v srdcích si drželi naději v dobro Božího díla (viz novinky z roku 2019 na našem webu www.myty.cz). Vlastnosti dobře odpovídají druhému zatmění Luny dle proroctví.

3. zatmění Luny - temné?

Pokud nastalo 1. apokalyptické zatmění v roce 2015 či 2018 a druhé zatmění v roce 2019, kdy nastane třetí a klíčové zahalení tváře Luny?

16. 5. 2022 - nejbližší úplné zatmění Měsíce po roce 2019. Zatmění Luny bylo v Evropě pozorovatelné jen částečně, při svém začátku. Na vzhledu tváře Luny se projevil prach ze silné erupce sopky Hunga Tonga z 15. ledna 2022 v jižním Pacifiku. Silná erupce podmořské sopky Tonga, která začala v prosinci 2021 a vyvrcholila v lednu 2022, uvolnila do horních vrstev atmosféry obrovské množství aerosolů, které přetrvávaly i o čtyři měsíce později.[13]
Během svého zatmění prochází Měsíc zemským stínem a odráží slabé sluneční záření procházející zemskou atmosférou. Pokud je atmosféra zakalená nějakým prachem, na Měsíc dopadá slunečních paprsků mnohem méně a zatmění je výrazně tmavší. Během lednové erupce podmořské sopky Hunga Tonga se dostaly do výšky přes 30 kilometrů nad zemský povrch stovky tun sopečného popela, zejména nad jižní zemskou polokouli.

Šlo tedy o třetí tmavé zatmění? To by znamenalo, že apokalypsa již naplno propuká.

I v postavení Luny při zatmění 16. 5. 2022 lze nalézt symboliku. Luna se nachází přímo uprostřed souhvězdí Vah, symbolem posledního soudu. Na Lunu míří Střelec skrze střed Mléčné dráhy a rudou královskou hvězdu Antares v srdci Štíra.   
Obr. Simulace - zatmění Luny 16. 5. 2022.

Rudá, nahnědlá a temná Luna 

Jas a barvu Měsíce během zatmění ovlivňuje řada faktorů včetně jasnosti atmosféry. Barva Luny se může pohybovat od žlutooranžové až po rezavě červenou nebo dokonce hnědošedou. Temná zatmění jsou často vázána na prach a další částice uvolněné vulkanickou činností. Vzhled a jas Měsíce při zatmění se posuzuje např. podle stupnice Danjon, sklídající se z pěti stupňů:[13] [14] 

Popis
Obr. Pět stupňů Danjonovy stupnice.[13]
 

 

1 Velmi temné zatmění. Téměř neviditelný Měsíc, zvláště uprostřed totality.
2 Tmavé zatmění a šedé nebo nahnědlé barvy. Podrobnosti je obtížné odlišit.
3 Zatmění tmavě červené nebo rezavé. Velmi tmavý centrální stín, zatímco vnější oblast stínu je světlejší.
4 Cihlově červené zatmění. Stín je často ohraničen žlutou nebo šedou oblastí.
5 Velmi lesklé zatmění mědi nebo pomeranče. Vnější plocha je namodralá a velmi lesklá.

Někteří pozorovatelé, zvláště z jižní polokoule, řadili zatmění Měsíce z května 2022 mezi ta nejtemnější (s hodnotou 1 Danjonovy stupnice). Tedy velmi temné zatmění.
Stupnice je subjektivní a různí pozorovatelé mohou určit různé hodnoty. Je tedy možné, že to třetí, apokalypticky temné zatmění Luny teprve přijde.

Rok 2025?

Další úplné zatmění Luny nastane 7. 9. 2025. Dojde mezitím k erupci dalších sopek nebo k rozsáhlým požárům, které vženou do atmosféry aerosoly, popel a kouř? Nebo, nedej bože, k dopadu obřího meteoritu či jaderné válce? Pak by skutečně nastalo temné zatmění Měsíce - třetí a poslední znamení apokalypsy.

 


[a] Uvádíme přesný překlad. Překlad CEP[1]  je zavádějící. Překlad BKR[3]  se blíží originálu, ale také není zcela přesný.


 

Přesnější překlad zní: ... pro znamení a pro určování času a dnů a let.

[b] Číslo 666 bývá nesprávně považováno za negativní. Původně znamenalo naopak kladný božský princip.

[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
[2] Tetráda Krvavých úplňků. Transformace.info [online]. 2015 [cit. 2022-10-21]. Dostupné z: http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1704:tetrada&catid=70:dali-zajimavosti&Itemid=102
[3] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613. /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
[4] Panta Tauta - Toto všechno. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2019 [cit. 2022-10-22]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2019010001
[5] Spravedlivý. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2022 [cit. 2022-10-22]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2022030001
[6] Mléčná dráha a střed světa. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2019 [cit. 2022-10-22]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2019050002
[7] Krvavý Měsíc, zatmění Luny. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2015 [cit. 2022-10-23]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=krvavy-mesic-zatmeni-luny&cisloclanku=2015090001
[8] Zatmění Luny 27. 7. 2018. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2018 [cit. 2022-10-23]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=zatmeni-luny-27-7-2018&cisloclanku=2018070003
[9] Černé slunce. Mýty a skutečnost [online]. 2015 [cit. 2022-10-23]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015080001
[10] Úplné zatmění Měsíce, Svatý Kopeček u Olomouce (27. 7. 2018). Autor: Petr Topič, MAFRA
[11] Fotogalerie: Úplné zatmění Měsíce 21. ledna 2019. Astro.cz: Česká astronomická společnost [online]. 2019 [cit. 2022-10-23]. Dostupné z: https://www.astro.cz/clanky/multimedia/fotogalerie-uplne-zatmeni-mesice-21-ledna-2019.html
[12] Korán - Súra ‘75. Zmrtvýchvstání’. Mediaoislamu.cz [online]. [cit. 2022-10-23]. Dostupné z: https://www.koranoislamu.cz/sura/75/
[13] WITNESS A TOTAL LUNAR ECLIPSE ON SUNDAY, MAY 15–16. Sky & Telescope [online]. AAS Sky Publishing, 2022 [cit. 2022-10-24]. Dostupné z: https://skyandtelescope.org/astronomy-news/witness-a-total-lunar-eclipse-on-sunday-may-1516/
[14] Danjonova stupnice. Wiki [online]. [cit. 2022-10-24]. Dostupné z: https://cs.frwiki.wiki/wiki/%C3%89chelle_de_Danjon
    

 
Vydáno: 24. 10. 2022