Boží oko, oko prozřetelnosti

Autor: Pavel M <(at)>, Téma: Symboly, Vydáno dne: 30. 07. 2022Mýty a skutečnost

Boží oko, oko prozřetelnosti

Oko je universálním symbolem používaným odedávna ve všech dobách a kulturách. Psali jsme již o symbolice tzv. třetího oka. Představuje jasnozřivost, schopnost vidět skrytou realitu.[1]

Dalším neméně důležitým symbolem je Boží oko. Někdy je nazýváno okem prozřetelnosti či vševědoucnosti. V křesťanském umění od renesance je často zobrazováno uvnitř trojúhelníku. Ten představuje svatou Trojici.[2] Koncept Božího oka je však doložen již z mnohem starších dob.

Hebrejská Bible

V Hebrejské Bibli (Starém zákoně) nalezneme na několika místech zmínku o Božím oku. Bdí nad stavbou druhého jeruzalémského chrám, který nahradil zničený chrám Šalomounův:

Bible, Ezdráš 5:5, CEP[3]
   
A oko Boží bdělo nad židovskými staršími, takže jim nebránili stavět, dokud by nedošlo hlášení Dareiovi a nebyl od něho doručen list v této záležitosti.
 
   

Dareios I. byl perský velkokrál vládnoucí v té době i Babylonii. Druhý chrám vystavěli Židé po návratu z babylonského zajetí.

Za zmínku stojí, že hebrejský výraz pro oko עַיִן (ayin) znamená také pramen (vody). Také hebrejské písmeno ע je nazýváno Ayin.


Obr. Verš Ezdráš 5:5 - zvýrazněna slova A oko Boží.


Další dvě zmínky o oku Hospodinově nalezneme v Žalmech:

Bible, Žalmy 32:8 a 33:18, CEP
   
Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství,

 

   

Nový zákon a křesťanství

Bible, Nový zákon, CEP

    Matouš 6:22-23: Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?

Lukáš 11:34: Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé tělo je ve tmě.
 

   

Středověká křesťanská ikonografie používala obraz zářícího oka v trojúhelníku jako symbol boží trojice.

 

   
Obr. Obraz Jacopa Pontorma (1525). Nad Ježíšem se vznáší vševidoucí oko v trojúhelníku.[2]

Egyptské náboženství

Horovo oko, Reovo oko, vedžat

Horovo oko je staroegyptským posvátným symbolem spojovaným s bohem Horem. Má řadu významů. O spojení s třetím okem a snad i šišinkou mozkovou (hypofýzou) píšeme v článku Třetí oko.[4]

Vedžat (Wedžat, Wedjat) je staroegyptský posvátný symbol spojovaný s bohem Horem či Reem.  Dle usirovské mytologie Hor ztratil při bojích se Sutechem své oko. Někdy má Horovo oko význam nebeského tělesa (Slunce a Měsíc).[5]
Symbolizuje boží ochranu a moc.
 


Vedžat

Původně se snad jednalo o vševidoucí oko jedné z nejstarších egyptských bohyň Vedžat (později splynula s bohyněmi Bast, Mut či Hator). Později začal být symbol spojován s levým okem Hora, o které jej připravil Set. Horovo oko magicky obnovil bůh Thovt. Podle některých verzí příběhu daroval Hór obnovené oko Osiridovi a ten mu umožnil vládnout v podsvětí. Ztracené oko se stalo symbolem ochrany Egypta a snad i předlohou světově rozšířeného symboliky vševidoucího oka.[6]

Boží oko nad pyramidou bylo údajně znamením tajného spolku stavitelů pyramid. Dochovalo se i v zednářské symbolice.[a]
Později bylo zneužito v symbolice Nového světového řádu antikrista.

Vševidoucí oko

Vševidoucí oko (All seeing eye, the Eye of Providence) je zobrazováno jako oko obklopené paprsky světla, často uzavřené do trojúhelníku. Symbolizuje prozřetelnost, vševidoucnost a vševědoucnost.
 

     Obr. vlevo - vševidoucí oko na rubu Velké pečeti Spojených států amerických (Great Seal of the United States) z r. 1782.

Nad třináctiposchoďovou nedokončenou pyramidou se vznáší oko v modrém trojúhelníku v prstenci zlatých paprsků.

 

Obr. vpravo - symbolika vševidoucího oka začala být spojována také se zednářstvím.  Na lidské myšlenky a činy stále shlíží vševidoucí Bůh. Zednářské vševidoucí oko je obklopeno svatozáří, někdy je oko umístěno v trojúhelníku.     
  Obr. vlevo - francouzská deklarace lidských práv a svobod z r. 1789.

Obr. vpravo - Kruh v obilí - Pyramida a vševidoucí oko. Highclere, Hampshire, 21. 07. 2002.[7]

   
 

Vševidoucí oko bylo dříve symbolem Božího dohledu nad lidstvem, znamením Boží pomoci a nezbytností života v souladu s božími zákony. V naší době konce byl význam symbolu převrácen do svého opaku stejně, jako řada jiných symbolů (pentagram, obrácený kříž apod.)

 

Jedno oko nadvlády antikrista

Symboly nesou velkou moc. Odvěkou snahou sil nepřátelských člověku je převracet působení symbolů, měnit jejich působení z pozitivního na negativní. Symbol Božího oka není výjimkou.

Symbolika božího oka je dnes široce zneužívána k demonstraci plánu k ovládnutí a zotročení lidstva. Symbol oka zde již neznamená Boží dohled a pomoc, ale nadvládu vševidoucí bestie nad člověkem. Zakrytým okem je zároveň demonstrována snaha zcela uzavřít třetí oko člověka, dříve sloužící jako duchovní zrak a brána k vyššímu vědomí.

Proto se lze setkat i s řadou "osobností" z oblasti filmového a hudebního průmyslu i politiky, kteří ukazují jen jedno oko, symbol přicházejícího Nového řádu - nadvlády antikrista a odtržení člověka od božské sféry.


Obr. Symbolika jednoho oka v hudebním a filmovém průmyslu.[8]

 

--- pokračování příště ---


[a] Historie Svobodných zednářů se často odvozuje od stavby Jeruzalémského chrámu (Šalomounův chrám). Původ tajných stavitelských společností je však mnohem starší a sahá až do doby staveb velkých pyramid. 

[1] Třetí oko. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2009 [cit. 2022-07-26]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2009100001
[2] Přispěvatelé Wikipedie, Boží oko [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2022, Datum poslední revize 15. 05. 2022, 20:20 UTC, [citováno 26. 07. 2022] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bo%C5%BE%C3%AD_oko&oldid=21273471 >
[3] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
[4] Třetí oko. Mýty a skutečnost. [online]. 2009 [cit. 2022-07-23]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=treti-oko&cisloclanku=2009100001
[5] Přispěvatelé Wikipedie. Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2009-10-28]. Heslo - Eye of Horus. Dostupný z WWW: en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Horus
[6] A Visual Glossary of Religious Symbols. Eye of Horus/Eye of Ra (Udjat, Wedjat
symboldictionary.net/?p=519
[7] Foyle Ricky. Crop Circle Photographs 2002. Temporary Temple Press. Crop circle - Highclere, Hampshire, 21st July 2002.
[citováno 23. 05. 2011] <www.temporarytemples.co.uk/imagelibrary/2002.html >
[8]

Vševidoucí oko - symbol ďábla. Tajemství hudby [online]. [cit. 2022-09-04]. Dostupné z: https://www.tajemstvihudby.cz/vsevidouci-oko-symbol-dabla/

Vydáno: 30. 7. 2022