Božský šperk

Autor: Pavel M <(at)>, Téma: Proroctví, Vydáno dne: 22. 07. 2022, Aktualizováno dne: 30. 07. 2022Božský šperk

Vzestupy a pády

Vývoj člověka neprobíhal vždy plynule a pozvolna. Střídaly se období stagnace či degradace a prudkých, evolučních skoků. Mnohé kultury se nerozvíjely pomalými, na sebe navazujícími kroky, nýbrž explozivními změnami, pozitivními i negativními. Skokový vývoj lze uspokojivě vysvětlit vnějšími impulzy působícími na člověka. Můžeme diskutovat o tom, zda tyto vývojové posuny a zvraty vznikaly náhodně, tedy jen působením neřízených přírodních procesů, nebo zde hrál roli i určitý inteligentní plán. Lidé, popírající existenci Boha a duše, tím samozřejmě odmítají i jakýkoliv boží plán. Ti, kteří připouští existenci vyšší autority, pak mohou z logiky věci připustit i vnější, cílené zásahy do vývoje lidstva.

Biblické zániky a obnovy

Prakticky všechny lidské kultury, o kterých víme, pokládaly božské zásahy do svého vývoje za něco zcela jednoznačného. Bible a další náboženské texty potvrzují boží plán vývoje života i člověka zde na zemi. Zásahy shůry lze rozdělit na tvrdé a měkké.

K těm tvrdým patřilo upozadění či dokonce fyzické vyhlazení zkažených a vyzdvižení těch spravedlivých. Občas lidstvo sešlo nenávratně z cesty a kromě vybraných jedinců bylo vyhubeno. Někdy se to týkalo jen několika měst či městských států (Sodoma a Gomora), jindy velkého kusu světa - viz potopa popisovaná v Bibli i mýtech staré Mezopotámie.  Ti spravedliví, kterým bylo dáno přežít a založit novou společnost, pak bývali často obdarováni boží milostí, požehnáním a dary, které umožnily člověku žít jinak a lépe.

Bible, Genesis 9:1-10, CEP[1]
    Bůh Noemu a jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi.
Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo; se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydáni do rukou.
Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno.
Jen maso oživené krví nesmíte jíst.
A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ni volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka; za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra.
Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím.
Vy pak se ploďte a množte, hemžete se na zemi a množte se na ní."
Bůh řekl Noemu a jeho synům:
"Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem
i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře.
   

Někdy byly určité národy či rody shledány vyšší mocí za "čisté" a chráněny, "nečisté" pronárody pak odsouzeny k vyhubení. Příběhů o cíleném vyhánění a vymítání nečistých pronárodů nalezneme v Hebrejské Bibli řadu. Jsou zde ovšem popisovány i mnohem jemnější metody kultivace lidstva - nepříliš radikální a dlouhodobě uplatňované. Určení lidé byli vyčleňováni ze společnosti, vedeni a chráněni. Celým zaslíbeným národům bylo přikazováno žít odděleně od ostatních. Boží poslové určovali, kdo s kým zplodí dítě a založí čistý rod. Vybrané skupiny musely dodržovat boží řád a přikázání, aby zůstali čistí, jak po stránce fyzické, tak duchovní. Nečistí museli být mnohdy vyčleněni ze společnosti, sama země je vyvrhla:

Bible, Leviticus 18:24-30, CEP
    Ničím z toho všeho se neznečišťuj, neboť tím vším se znečišťují pronárody, které před vámi vyháním.
Jimi byla znečištěna země. Proto jsem ji ztrestal pro její nepravost a ona vyvrhla své obyvatele.
Vy tedy dbejte na má nařízení a na mé řády, ať se nedopustíte žádné z těchto ohavností, ani domorodec, ani ten, kdo přebývá mezi vámi jako host.
Všech těchto ohavností se totiž dopouštěli mužové této země, kteří byli před vámi, takže země byla znečištěna.
Nebo i vás země vyvrhne, kdybyste ji znečistili, jako vyvrhla pronárod, který byl před vámi.
Každý, kdo se dopustí kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze společenství svého lidu.
Proto dbejte na to, co jsem vám uložil. Nesmíte jednat podle ohavných zvyklostí, které byly páchány před vámi. Neznečišťujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh."
   

Čistota krve

Zvláštní důraz byl kladen na krev. Byla považována za nositelku života. Krev mohla být i znamením, chránícím člověka před zhoubou:

Bible, Exodus 12:12-13, CEP
    Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin.
Na domech, v nichž budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi.
   

Prolitá lidská krev oznamovala zločin. Člověk nesměl přijmout cizí krev. Krev znamenala podstatu člověka i identitu národa, krev spojovala. Pokud člověk znečistil svou krev, ztratil boží pomoc i sounáležitost s bližními.

Dle Nového zákona krev nesla pečeť smlouvy s Bohem. V krvi se předávala část božské identity. Symbolickým přijetím krve Syna člověka byl dán život věčný. 

Bible, Nový zákon, Jan 6:54-57, CEP
    Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.
   

Božský šperk

V mýtech a duchovních textech se dochoval důraz nejen na kvalitu a čistotu lidské krve, ale také na něco, co bylo označováno za božský šperk či démant. Pro zdárný vývoj lidstva bylo zásadním udržet čistotu božského šperku.

K nejstarším příběhům patří Epos o Errovi. Rozsáhlý veršovaný příběh pochází ze staré Mezopotámie. Ve své době, před třemi tisíci lety, byl velice oblíbený a rozšířený, sloužil k ochraně - části textu byly zapisovány na amulety a sloužily k ochraně a zaříkávání epidemií. Epos o Errovi je všeobecně považován za pokus o vysvětlení období dlouhých válek, nemocí a chaosu v Babylónii v období 12. až 7. století př. n. l.[2]

Popisované události se týkají záhadného božského šperku. Lidem v Babylonii vládne pán bohů Marduk, dárce světla. Bůh chaosu, nemocí a smrti Erra ale Marduka upozorňuje, že nechal zašpinit šperk, hojnosti plný, dřívější ozdobu panství. Marduk se rozhoduje tajně šperk vyčistit. Má však obavu o osud země a lidstva, pokud opustí, byť na krátkou dobu, svůj trůn. Kdysi ve svém hněvu sám na svět přivolal potopu a zapříčinil nerovnováhu nebes a země. Poté obnovil život ze sémě všeho živého, které uchoval. Povrch šperku však opět ztemněl a Marduk přikázal, aby jeho pomocník dal opět šperku zazářit. Povolává božské řemeslníky a pomocníky z dob stvoření, které dříve ukryl v říši Apsú (Abzu). Sám odchází  z Babylonu, aby na vše dohlédl. Erra slibuje, že zatím vládu převezme, aby rovnováha nebe a země zůstala zachována. Ve skutečnosti usiluje přemoci zemi a zničit přemnožené lidstvo, za pomoci sedmera démonů. Na zemi se objevují záhadní řemeslníci, kteří mají šperk vyčistit. Marduk je obdařil mimořádnými schopnostmi, ale utajil je před Errou.

Bůh války Erra, II. tabulka, verše 16-23[3] [a]
    „Když nyní zvedl se kníže Marduk, o vystoupení řemeslníků neřekl,
jejich podobu, kterou mezi lidmi jsem vytvořil, Errovi neprozradil.
K čemu ani bůh nepřistoupí, oni přistupují.
Těm řemeslníkům dal mysl širokou, upevnil základ jejich,
rozum jim dal a jejich rukám dal překypovat silou.
Díky nim se klenoty leskly, takže zde bylo více možností, než dříve.“
Hrdina Erra dnem i nocí bez ustání stál před ním.
O domě, jenž k čistění šperku a k vládě knížete určen byl, říkají: »Nepřibližuj se k tomu dílu!«
   

Tajemní řemeslníci používali  k čištění šperku metody, ke kterým ani bůh nepřistoupí. Můžeme jen spekulovat, co to bylo za metody utajovaných božských řemeslníků, kterým Marduk dal mysl širokou, upevnil základ jejich, rozum jim dal. Co vlastně čištění šperku, vyžadující tak rozsáhlé a tajné přípravy, mělo znamenat?

Ujímá se dočasně vlády a decimuje lidstvo s pomocí sedmera démonů, z nichž prvý je lidské postavy s hadí hlavou. Boží hněv pak ustává a přeživší mohou opět budovat společnost a pozvednou město Babylón.

Bohovi chaosu Errovi se nedaří ovlivnit čištění šperku, ujímá se však uprázdněného trůnu a vnáší mezi lidstvo nenávist. Dny lidí jsou zkráceny, spravedliví mají být zabiti, zlí lidé získat moc. Lidé budou sužování deštěm a zlými větry, budou krvácet. Pouto mezi lidmi a bohem bude rozvolněno. Erra dokonce bere podobu člověka a působí na lidi, aby začali drancovat a ničit vše kolem, vypalovat svatyně. Daří se mu vyvolat vzájemnou nevraživost lidí a způsobit vpád cizích vojsk do Babylonu. Je prolévána krev dívek i chlapců, rozpoutány boje a vzájemné drancování měst. Voda je znečištěna lidskou krví. Bůh Marduk je natolik otřesen, že odmítá vrátit se do svého chrámu a dokonce i pít vodu z řeky. Erra za pomoci sedmera démonů zničil města a země proměnil v pustinu. Na živu ponechal jen malou část lidstva.

Zde můžeme odbočit a uvést jedno z proroctví, které také hovoří o šperku, vodě i krvi:[b]

    
Nastane opět přechodu čas,
i země změní svůj zpěv,
k posile dobra v nás.
Odpůrci trávit budou lidskou krev,
jídlo a pak i vodu,
jen lidé spravedliví, chráníc šperku čistotu,
najdou s novým časem shodu.

 

    

Co je tím šperkem, který mají spravedliví lidé chránit? Proč je v Eposu o Errovi kladena taková pozornost na čistotu božského šperku, který nesmí ztemnět, ale naopak zářit, a je nějak svázán s osudy lidstva? Je zde nějaká souvislost mezi biblickou potopou a potopou v Eposu a Errovi? Týká se to vše nějak vzestupů a pádů lidstva? Nalezneme zde varování před tím, co nás čeká?

Třetí oko

Podle jednoho z nejstarších dochovaných příběhů, Eposu o Errovi, je příčinou degradace lidské společnosti božský šperk (drahokam, klenot), který ztemněl. Země a lidská společnost se pak propadala do chaosu. Naopak, pokud je šperk čistý, leskne se a září, prosperuje i lidstvo. Je zajímavé, že i starořečtina spojuje významy kosmos, šperk a uspořádanost světa. Řecký  κόσμος - kosmos znamená ozdobu, šperk ale také vše uspořádané, řádné a jisté.[4]

V Eposu o Errovi je to vládce bohů Marduk, který dbá na čistotu šperku. Má řadu tajemných pomocníků, kteří se snaží šperk čistit tak, aby opět zazářil. Marduk je bohem světla. Proti lidstvu pak vystupuje bůh chaosu a smrti Erra, kterému vyhovuje, pokud je šperk znečištěn.  V našem pátrání po skrytém smyslu onoho božského šperku se vraťme zpět k Bibli. V křesťanských evangeliích se rovněž něco pojí s čistotou či naopak tmou. Je to oko.

Bible, Nový zákon, CEP
    Matouš 6:22-23: Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?

Lukáš 11:34: Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé tělo je ve tmě.
 

   

V Hebrejské Bibli je několikrát zmíněno boží oko.

Bible, CEP
    Ezdráš 5:5: A oko Boží bdělo nad židovskými staršími, takže jim nebránili stavět, dokud by nedošlo hlášení Dareiovi a nebyl od něho doručen list v této záležitosti.

Žalmy 32:8 Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

Žalmy 33:18 Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství,
 

   
 

Symbol božího oka nalézáme zejména v křesťanském umění. Jde o symbol oka v trojúhelníku, často obklopený paprsky. Trojúhelník představuje svatou Trojici. Přesto podobnost se šperkem, zářícím diamantem, je zřejmá.

Symbol Božího oka byl umísťován i na morové sloupy k ochraně před epidemiemi nemocí a válečnými nepokoji. Je zajímavé, že i v Eposu o Errovi souvisí šperk resp. boj o jeho čistotu, s krutými ranami včetně moru a válečného běsnění.

Symbol byl později převzat do formy vrcholku pyramidy, a poté zneužit ve spojitosti s Novým světovým řádem antikrista.

 

  
Obr. Sloup nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí.[5]

Obr. Apkallu - figura oplodňující posvátný strom. Asýrie cca. 883-859 př. n. l. Brooklyn Museum.[7]

Postava mudrce drží v jedné ruce šišku, ve druhé vědro. Šiškou se dotýká posvátného stromu. Skutečný smysl symboliky není oficiální vědě dosud znám. Šišku zde chápeme jako symbol šišinky resp. třetího oka. Spletitost posvátného stromu může ukazovat na strukturu DNA.

   Dle duchovních tradic mnoha světových kultur souviselo Boží oko s tzv. třetím okem. A třetí oko je v duchovních naukách spojeno s podvěskem mozkovým - hypofýzou - šišinkou. Ta je prý branou vedoucí do vyšších sfér a umožňuje komunikaci s nadsvětím. Aktivací třetího oka roste duchovní úroveň člověka. Zakrňování šišinky mozkové vede k degradaci lidstva.[6]

Šišinku, božský klenot v člověku, mohla symbolizovat i piniová šiška, kterou např. na řadě skulptur staré Mezopotámie drží v ruce bohové a jejich pomocníci. Společně s tajemnou šiškou bývá zobrazován posvátný strom či dva svinutí hadi. Může mít snad hypofýza mozková nějaký vliv na lidskou DNA?[6]

 


Obr. Domovní znamení.

Vývoj lidské společnosti je historií pádů a vzestupů. Mýty a posvátné spisy popisují opakovanou snahu božských bytostí o duchovní i fyzický vývoj člověka. Důraz byl kladen na čistotu krve či tajemného božského šperku. Jiné bytosti v tom bránily, vzbuzovaly v lidech agresi, způsobovaly otravu země i vod, epidemie nemocí, napomáhaly chaosu a válkám. Někdy byly země i lidstvo natolik zasaženy zlem, že bylo nutné provést radikální očistu. Božské klenoty pak opět získaly svůj lesk a mohly zazářit světlem.
Je oním tajemným symbolickým klenotem či šperkem, který je třeba chránit a dbát na jeho čistotu, naše šišinka mozková, třetí oko, sídlo duše a zdroj vyššího vědomí? Varují nás staré příběhy před zakrňováním hypofýzy, znečišťováním krve a DNA? Pak jsou tato varování vysoce aktuální právě v naší době.

Existuje nějaká spojitost mezi jedním z nejstarších příběhů, Eposem Erra a závěrečnou biblickou knihou, Janovou apokalypsou?

 

Pokračování - Stvoření člověka a posvátná krev


[a] Hruška[3] uvádí překlad "Šperk vyčistili a je horší než dříve." Správně má být:

Díky nim se klenoty leskly, takže zde bylo více možností, než dříve.

[b] Proroctví ze sbírky označované PQM. Autor resp. vlastník je anonymní. Původ proroctví není znám.
[c] Viz také rub pečeti Spojených států amerických (1782), jednodolarová bankovka či Deklaraci práv člověka a občana z roku 1789, symbolika svobodného zednářství. 

[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
[2] Erra epos - Epos o Errovi - Bůh války Erra - Išum a Erra. Mýty a skutečnost. Suspectus.com. Proroctvi.com [online]. 2007 [cit. 2022-07-22]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007040022
[3] HRUŠKA, Blahoslav, Lubor MATOUŠ, Jiří PROSECKÝ a Jana SOUČKOVÁ. MÝTY STARÉ MEZOPOTÁMIE: Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Odeon, 1977.
[4] Chaos, řád a boží dílo. Mýty a skutečnost. Suspectus.com. Proroctvi.com [online]. 2019 [cit. 2022-07-22]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2019080003
[5] Přispěvatelé Wikipedie, Boží oko [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2022, Datum poslední revize 15. 05. 2022, 20:20 UTC, [citováno 22. 07. 2022] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bo%C5%BE%C3%AD_oko&oldid=21273471 >
[6] Třetí oko. Mýty a skutečnost. [online]. 2009 [cit. 2022-07-23]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=treti-oko&cisloclanku=2009100001
[7] Apkallu-figure Fertilizing the Sacred Tree. Brooklyn Museum [online]. [cit. 2022-07-23]. Dostupné z: https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/70574

Vydáno: 22. 07. 2022