Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor?

Autor: clovicek <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Biblická proroctví, Vydáno dne: 10. 05. 2022, Aktualizováno dne: 21. 05. 2022

Proroctví konce věku

Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor?

Křesťanskou Bibli uzavírá Zjevení Janovo (též kniha Zjevení, či Apokalypsa). Svatý Jan zde popisuje řadu zjevení, které se týkají konce našeho věku. Nalezneme v závěrečném biblickém textu varování před pandemií Covidu a před dalšími útrapami?

Čtyři jezdci apokalypsy

Jednou z nejznámějších vizí v Janově Zjevení je vyjetí čtyř apokalyptických jezdců. Podle tradice bývají vypuštěni do našeho světa, aby jej vyčistili a připravili pro obnovu. Přinášejí různé formy redukce počtu lidí - nemoci, války, hladomor a umírání.

Bible, Zjevení Janovo 6:1-8, BKR[1]
    I viděl jsem, když otevřel Beránek jednu z těch pečetí, a slyšel jsem jedno ze čtyř zvířat, ano praví, jako hlasem hromovým: Pojď a viz.
I pohleděl jsem, a aj, kůň bílý, a ten, jenž seděl na něm, měl lučiště. A dána jest jemu koruna, i vyjel, přemáhaje, a aby přemáhal.
A když otevřel pečet druhou, slyšel jsem druhé zvíře, řkoucí: Pojď a viz.
I vyšel jiný kůň ryzí. A sedícímu na něm dáno jest, aby pokoj vyzdvihl z země a aby se lidé vespolek mordovali; a dán jemu meč veliký.
A když otevřel pečet třetí, slyšel jsem třetí zvíře, řkoucí: Pojď a viz. I pohleděl jsem, a aj, kůň vraný, a ten, jenž na něm seděl, měl váhu v ruce své.
I slyšel jsem hlas z prostředku čtyř zvířat, an praví: Měřice pšenice za peníz, a tři měřice ječmene za peníz, oleji pak a vínu neškoď.
A když otevřel pečet čtvrtou, slyšel jsem hlas čtvrtého zvířete, řkoucí: Pojď a viz.
I pohleděl jsem, a aj, kůň plavý, a toho, kterýž seděl na něm, jméno smrt, a peklo šlo za ním. I dána jest jim moc nad čtvrtým dílem země, aby mordovali mečem, a hladem, a morem, a šelmami zemskými.
   

Podle některých vizionářů již zazněla hlásnice a čtyři jezdci vyjeli. Dlouho byli zadržováni, ale pro lidskou nespravedlnost a zlovolnost byli vypuštěni. Brzy se dozvíme, zda je tomu skutečně tak. 

Věnujme pozornost prvému jezdci. Jede na bílém koni, drží luk a byla mu dána koruna či věnec:


Obr. Originál textu verše Zjevení 6:2 (TIS) a několik překladů. Zvýrazněno je starořecké slovo στέφανος (stéfanos) - věnec, koruna.[a]

Napohled se může jednat o symbol dobyvačných, vítězných válek - vojevůdce s věncem či korunou dobyvatele. Jenže jezdec drží luk a to je zbraň u válečných vůdců nepříliš častá. Spíše bychom očekávali meč, ale ten drží až druhý jezdec. A skutečně popis událostí spojených s druhým jezdcem mnohem lépe symbolizuje válku. Až druhý jezdec pokoj vyzdvihl z země, tedy odejmul zemi mír (dle modernějších překladů). Až tehdy se lidé počínají zabíjet - začínají skutečné války. Třetí jezdec pak znamená bídu, hladomor. Čtvrtý jezdec rozsévá smrt jako důsledek událostí spuštěných prvými třemi jezdci. Co tedy má ukazovat první jezdec, pokud to není válka, zabíjení, chudoba ani hladomor? Nabízí se jiná metla lidstva - nemoci.

Prvý jezdec sedí na bílém koni. Která barva může lépe symbolizovat nemoci resp. nemocniční prostředí? I vlajky Červeného kříže mají bílé pozadí a lékaři po celém světě jsou oblečeni do bílého. Bílá je symbolem čistoty a lze zde přemýšlet o umírání lidí v posteli či přísné sterilitě biolaboratoří vylepšující vlastnosti zhoubných patogenů.
Luk znamená dosah na velkou vzdálenost. Mnohé nemoci se mohou šířit rychle, vzduchem, jako vystřelený šíp. Jezdec vyjel přemáhaje, a aby přemáhal. Originální řecké slovo lze překládat také jako zdolávat, překonávat, dobývat (angl. conquer):

 
Obr. Část starořeckého textu verše Zjevení 6:2 s významem slova νικῶν (níkón) odvozeného od    νικάω (níkáó) - přemáhat, převládat, zdolávat, porážet.[a]

Prvý jezdec na bílém koni tedy nemusí přemáhat či zdolávat lidstvo svými šípy ve smyslu vojenském, ale spíše ve smyslu rozsévání nemocí. Vždyť teprve druhý jezdec odejímá lidstvu mír a přináší válku. Při vyjetí prvého jezdce stále ve světě panuje všeobecný mír.

To, že prvý jezdec v Janově zjevení symbolizuje nemoci, je všeobecně uznáváno. Apokalyptičtí jezdci vyjíždějí při rozlomení prvních čtyř ze sedmi pečetí, které uzavírají svitek popisující konec našeho věku. Podle tradice symbolizují nemoci (mor), války, hladomor a smrt:[4]      
Obr. Čtyři jezdci Apokalypsy,
autor Viktor Vasnetsov 1887.
[5]
  • „… bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby dobýval.“ (Mor, také nazývaný Dobyvatel)
  • „… druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili.“ (Válka)
  • „… kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. ... Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!“ (Hladomor)
  •  „… kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním.“ (Smrt)

Kniha Zjevení dále pokračuje: „těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.[b]

Corona - koruna

Prvý jezdec má luk a korunu. Zvláštní je výraz "byla mu dána koruna". Není zde psáno nic o tom, že by snad jako vítězný vojevůdce nesl na hlavě věnec či korunu vítězů (i když je tak často zobrazován). Koruna mu byla dána, aby přemáhal lidstvo. Má snad přemáhat lidstvo právě oním věncem, korunou, ve starořeckém originále στέφανος - stéfanos?


Obr. Význa slova στέφανος - stéphanos/stéfanos.[2]

Vir způsobující současnou pandemii nemoci COVID-19 patří do skupiny tzv. koronavirů a je i s nemocí lidově označován jako corona. Pojmenování koronavirů je odvozeno od jejich podobnosti s korunou - coronou.

Všimněme si výše, že v latinském překladu Bible (VUL - Vulgáta) se píše corona.  Samozřejmě, že autoři latinské Vulgáty chápali starořecké slovo στέφανος v jeho původním významu a použili latinský ekvivalent corona. Jistě je nenapadlo, že právě my v naší době dáme slovu corona i další význam -  celosvětově šířenou nemoc, způsobovanou koronavirem, majícím tvar koruny.

 

Pokud již byli vypuštěni apokalyptičtí jezdci, lze v prvém sledu očekávat nemoci. Vlny corony - Covidu-19 mohou být předzvěstí a následovat i další nemoci, mnohem zhoubnější. Rusko při obraně Doněcké a Luhanské republiky objevilo řadu vojenských biolaboratoří řízených z USA, kde se testovaly smrtelné nemoci a posilovaly smrtící účinky virů. Takových laboratoří provozují USA v dalších zemích stovky a nejsou jistě samy. Je jen otázkou času, kdy některý z kultivovaných patogenů začne být šířen po světě. Co bude následovat je z Janovy vize jasné - války, bída, hlad, smrt mnoha lidí.

     
Obr. Výřez z titulní stránky The Economist, The World in 2019 - Svět v roce 2019.[3]

Jakoby již redaktoři tušili, že v roce 2019 svět zasáhne pandemie covidu, kterou může v Janově zjevení symbolizovat prvý jezdec na bílém koni s lukem a korunou - coronou.

Corona politika

Na bílém koni sedící jezdec apokalypsy, kterému byla dána koruna - corona,  nemusí symbolizovat nutně jen nemoci. Ostatně, nemoci zde byly od nepaměti a jen na pravé neštovice (variola) zemřelo během 20. století 300–500 milionů lidí.
V naší době se však objevilo něco zcela nového a zákeřného - corona politika. Jedná se o ničivější fenomén, než bylo vlastní onemocnění Covid-19. Ukázalo se, že Covid-19 není zdaleka tak smrtící nemocí, jak žluto-modrá propaganda hlásala ze ve všech hlavních sdělovacích prostředků. A rovněž se ukázalo, že vakcinace  experimentálními látkami neposkytuje žádnou ochranu proti infekci, dalšímu šíření, ani těžké progresi onemocnění. Zato se začíná projevovat vysoký počet nežádoucích účinků očkování, stále z velké části zamlčovaných, ztráta imunity z povinného nošení respirátorů a řada problémů sociálních z násilné izolace lidí. Rozhodnutí vůdčích elit bojovat s pandemií politickými prostředky, sociálními opatřeními a dobrovolně-povinnou vakcinací přineslo utrpení, snížení imunity, vážné zdravotní problémy a smrt milionům lidí. Přitom nešlo jen o pouhé selhání či omyl vládců. Corona politika byla předem připraveným a celosvětově organizovaným procesem, směřujícím k tzv. Velkému resetu, nastolení Nového světového řádu - totalitní společnosti, vládě apokalyptické bestie. 

Znamení šelmy a vakcinace

Další známou vizí z Janovy Apokalypsy je klanění se bestii (šelmě) a přijímání jejího znamení.

Bible, Zjevení Janovo 13:16-17 (NKB)[8]
A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména.

V článku Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? dáváme ke zvážení, zda právě vakcinace proti koroně není prvním krokem přijetí znamení bestie.[6]
Může být předmětem diskuze, zda dobrovolné přijetí experimentální vakcíny je symbolickým aktem přijetí znamení šelmy nebo ne. Zda klanění se zlu znamená, že člověk nebude zapsán v knize života. Každopádně se člověk podvolením nátlaku na experimenty s vlastním tělem, obaleným propagandou do svůdných slibů, vzdává své důstojnosti, identity a sklání se tak před mocí podobně, jak píše prorok Jan:

Bible, Zjevení Janovo 13:3-8 (NKB)
... A celá země [šla] v úžasu za tou šelmou a [lidé] se klaněli draku, který dal té šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: "Kdo [je] podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat?"
A byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc působit po čtyřicet dva měsíce.
Otevřela tedy svá ústa, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi.
Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je; a byla jí dána moc nad každým kmenem, jazykem i národem.
Budou se jí klanět všichni kdo bydlí na zemi, [každý,] jehož jméno není od založení světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.

Je již zřejmé, že vakcinace byla postavena na mnoha lžích a sliby úst mluvících veliké věci nebyly splněny. Naopak, stále častěji se projevují nežádoucí účinky, zejména spojené s krví. A i zde můžeme v knize Zjevení nalézt varování.

Krev a sklizeň

Některá proroctví popisují čas sklizně, která přijde poté, kdy bude lidem změněna krev a ztratí svou duši. Také ve Zjevení Janově, hned po kapitole popisující znamení šelmy, čteme o sklizni:

Bible, Zjevení Janovo 14:14-20 (NKB)
A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby Syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp.
A z chrámu vyšel jiný anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: "Přilož svůj srp a žni, neboť přišla tvá hodina sklizně, protože sklizeň země dozrála!"
Tehdy ten, který seděl na oblaku, vrhl svůj srp na zem a země byla požata.
Z chrámu, který [je] v nebi, pak vyšel jiný anděl a také on měl ostrý srp.
A od oltáře vyšel [ještě] další anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: "Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny vinice země, neboť její hrozny dozrály!"
Tehdy ten anděl vrhl svůj srp na zem a sklidil víno země a vhodil [je] do velikého lisu Božího hněvu.
A ten lis byl šlapán venku za městem a z lisu vyšla krev až po uzdy koní na šestnáct set honů [daleko].

 

Na koni našeho věku má nastat čas sklizně hroznů. Nejedná se o hrozny vinné révy ale hrozny vinice země. Sklízenými hrozny jsou zřejmě lidé, z nichž bude obrazně lisována krev, popisovaná jako víno země.[c]    
Obr. Výjev Zjevení Janovo 14:19-20. Tapiserie z Apokalypsy - Tenture de l'Apocalypse (obraz La cuve déborde - nádrž přetéká). [10]

V Hebrejské Bibli je kladen nesmírný důraz na krev a její neposkvrněnost, čistotu a posvátnost. Krev byla Izraelity považována za nositelku života a spojována s duší a zemí. Hebrejský výraz pro krev- דם  DaM je základem dalších hebrejských slov - adam (člověk) a adamah (země, hlína). Je zde zřejmá spojitost mezi krví, člověkem a zemí.[9]

Bible, Deuteronomium 12:23 (BKR)
Toliko buď stálý, abys krve nejedl; nebo krev jest duše, protož nebudeš jísti duše s masem jejím.

Podle Bible krev je duše (tj. život těla). Stejně jako je posvátný život, učinil Bůh posvátnou i krev. Je to něco, co má být použito jedině způsobem, který on schvaluje. (Leviticus 17:3, 4, 11; Deuteronomium 12:23). Člověk je pod boží ochranou, pokud neposkvrní sebe, tedy i svou krev. Až ke konci věku a velkém zúčtování nastane sklizeň, skončí pod ostrým srpem andělů lidé bez ochrany, s dobrovolně znečištěnou krví. Sklizeň podle Janova Zjevení vykonají andělé, kteří sestoupí z oblak a z chrámu z nebes.   


Obr. Detail fresky Poslední soud. Monumentální freska Michelangela Buonarrotiho zachycuje události předpovídané v prorockých knihách Bible, zejména ve Zjevení sv. Jana. Freska zdobí čelní stěnu Sixtinské kaple ve Vatikánu.[11]
Na detailu vlevo rozevřená kniha života a hlásnice andělů oznamují poslední soud. Vpravo  ten, kdo není zapsán v knize života. Je tažen do podsvětí, jeho krev saje had.

 


Obr. Petroglyf - Sego Canyon, USA, Utah. 6000-2000 př. n. l. [12]
 

Znamení šelmy a vředy

Podle 14. kapitoly Zjevení Janova budou lidé, označení znamením bestie, klekající před jejím obrazem, postiženi  zhoubnými vředy:

Bible, Zjevení Janovo 16:1-2, 16:10-11 (CEP)
A slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví sedmi andělům: "Jděte a vylejte těch sedm nádob Božího hněvu na zem!"
První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem.

...

Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nastala tma,
lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.

Jde o ty, kdož přijali vakcinaci jako první krok označení znamením apokalyptické bestie? Jedná se o ty, kteří klekají před jejím obrazem, tedy nekriticky přijímají vše, co hlásají hlavní informační kanály a podřizují se globalistické moci? V čase právě nastupující vlny neštovic to stojí za zamyšlení.

--- pokračování příště ---


[a] BibleWorks - verze 10. TIS - Tischendorf 8. vydání Nového zákona.
[b] Použit České ekumenický překlad Bible (CEP).[7]
[c] V Hebrejské Bibli se opakuje metafora lidstva jako hroznů vína na vinici s lisem obhospodařované Hospodinem. Pokud vinice urodí plané hrozny a Hospodin "Čekal právo, avšak hle, bezpráví, spravedlnost, a hle, jen úpění.", je vinná réva zničena (Izajáš 5).
Varování před krvavým lisem viz např. kniha proroka Izajáše (Izajáš 63:2-6)
Proč je tvůj úbor krvavě zbarven a tvé roucho jak toho, jenž v lisu šlape?
"Sám jsem šlapal v lisovací kádi a nikdo z národů se mnou nebyl. Rozhněván jsem po nich šlapal, rozšlapal jsem je v svém rozhořčení, až šťáva z nich mi roucho postříkala, poskvrnil jsem si celý oděv.
Den pomsty měl jsem v srdci, nastalo milostivé léto pro vykoupené.
Rozhlédl jsem se, ale nebylo pomocníka, užasl jsem, opora žádná. K vítězství mi dopomohla vlastní paže, oporou mi bylo moje rozhořčení.
Rozhněván jsem rozdupal národy, opojil jsem je svým rozhořčením; jejich mízu jsem nechal stékat k zemi."

[1] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613. /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
[2] Wiktionary contributors, 'στέφανος', Wiktionary, The Free Dictionary, 24 December 2021, 18:21 UTC, < https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82&oldid=65036323 > [accessed 6 May 2022]
[3] Panta Tauta - Toto všechno. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2019 [cit. 2022-05-07]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2019010001
[4] Přispěvatelé Wikipedie, Apokalyptičtí jezdci [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 11. 10. 2021, 05:46 UTC, [citováno 7. 05. 2022] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Apokalypti%C4%8Dt%C3%AD_jezdci&oldid=20540240 >
[5] Wikipedia contributors, 'Four Horsemen of the Apocalypse', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 7 May 2022, 02:03 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Four_Horsemen_of_the_Apocalypse&oldid=1086584956 > [accessed 7 May 2022]
[6] Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy?. Mýty a skutečnost. Suspectus.com. Proroctvi.com [online]. 2021 [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2021070001
[7] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
[8] Flek, Hoffman. Nová Bible Kralická: Nový Zákon našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Sdružení pro Novou Bibli Kralickou /NKB/. www.nbk.cz. V elektronické formě SW BibleWorks.
[9] Prolitá krev na vahách osudu. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2018 [cit. 2022-05-12]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2018090001
[10] Contributeurs à Wikipedia, 'Tenture de l'Apocalypse', Wikipédia, l'encyclopédie libre, 13 octobre 2021, 09:48 UTC, < https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tenture_de_l%27Apocalypse&oldid=187110440 > [Page consultée le 13 octobre 2021]
[11] Wikipedia contributors, 'The Last Judgment (Michelangelo)', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 10 May 2022, 17:49 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Last_Judgment_(Michelangelo)&oldid=1087150939 > [accessed 13 May 2022]
[12] The Enigmatic Canyon Petroglyphs Of North America: Sego And Horseshoe Canyon Petroglyphs. The Ancient Connection [online]. [cit. 2022-05-21]. Dostupné z: https://www.theancientconnection.com/ancient-rock-art/canyon-petroglyphs/

Vydáno: 10. 05. 2022