Spravedlivý

Autor: Pavel M <(at)>, Téma: Česko, Vydáno dne: 15. 03. 2022, Aktualizováno dne: 28. 04. 2022Spravedlivý

Jaké vlastnosti by měl mít podle Bible člověk, který se snaží kráčet po cestě Boží, s šancí získat účast v novém světě?

Láska a pravda?

Heslem našich demokratů je láska a pravda. Pokud jsou myšleny a žity upřímně, patří jistě mezi důležité lidské ctnosti. Ovšem lásku ve formě touhy může cítit člověk i k penězům a hmotným statkům, častá je i láska sobecká či sebeláska.

Jak je to s láskou v knize knih, v Bibli? V různých tvarech se slovo láska vyskytuje v Bibli na 203 místech (lásce, láska, laskav, laskavá, laskavé, laskavě, laskavi, laskaví, laskavost, laskavou, laskavý, lásko, láskou, lásku, lásky, láskyplně).[a]
Ovšem v naprosté většině se zde jedná o lásku k Bohu a tento význam lásky u našich demokratů asi preferován není.  

V poslední knize Bible, v Janově zjevení, je "láska" použita pouze jednou a to ve významu citu, který již ochabuje:

Bible, Zjevení 2:3-4, CEP[1]
    Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě.
Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.
   

Jak je to s pravdou? Zde se jedná spíše o pojem filosofický. Pravda může být buď absolutní - neměnná, založená na faktech či důkazech, nebo relativní - závislá na konkrétním pohledu, viz relativismus. Demokraté vesměs absolutní pravdu zavrhují, protože ta bývá spojena s absolutní autoritou, Bohem (pravda je Bohem stanovená skutečnost). Náš dnešní západní svět je postaven na pravdě relativní, ostatně zde je jeden z důvodů stále se zrychlujícího úpadku společnosti. Vše je dnes relativizováno, zpochybňováno a řád se tak nezadržitelně rozpadá do chaosu.

V knize Zjevení je i pravda zmíněna pouze jednou a to ve spojitosti s Bohem:

Bible, Zjevení 15:1-3, CEP
    A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom - jimi se dovrší Boží hněv.
Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny
a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: "Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.
   

V celé Bibli jsme napočítali 204 výskytů slova pravda a jeho odvozenin (pravda, pravdě, pravdivá, pravdivé, pravdivě, pravdiví, pravdivost, pravdivý, pravdomluvný, pravdou, pravdu, pravdy).
Biblické skóre mezi láskou a pravdou je tak téměř přesně vyrovnáno.

Svoboda?

V naší společnosti často slýcháme o svobodě. Jsme neustále ubezpečováni, že právě ta naše liberální demokracie (a žádná jiná demokracie) je tím nejsvobodnějším společenským zřízením, jaké kdy existovalo a existuje. Žijeme ve svobodném západním světě neomezených možností.

V Biblických textech je to s tím optimismem o něco horší. Nalézáme pouhých 67 slov odvozených od svobody (svoboda, svobodě, svobodně, svoboden, svobodná, svobodné, svobodně, svobodného, svobodni, svobodní, svobodný, svobodným, svobodnými, svobodu, svobody).

O tom, že pojmy jako lidskost, humanita, demokracie či liberální demokracie v Bibli nenalezneme, není třeba asi ani psát. Je to důkaz hovořící proti Bibli? Nebo my sami pod maskou humanity, svobody a lidských práv žijeme v převráceném světě ženoucím se do záhuby?

Spravedlnost!

Co je kořením, které dává lásce, pravdě či svobodě nějaký pozitivní smysl? Je jím spravedlnost. Pro lásku i pravdu platí, že bez spravedlnosti získávají tato slova mnohdy negativní smysl. K čemu je nespravedlivá láska či pravda bez spravedlnosti? A svoboda bez spravedlnosti? Nu, s touto kombinací budeme mít stále intenzivnější zkušenost právě v naší době.

V knize Zjevení je jeden jediný výskyt pojmu pravda (pravdivé, pravé) spojen právě se spravedlností (spravedlivé) viz Zj. 15:3: Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty...

V Bibli napočítáme pojmů znamenajících spravedlnost celkem 688. Z toho "spravedlivý" je užito 127 krát a spravedlnost 316 krát. Spravedlnost tak s trojnásobnou převahou vítězí před láskou či pravdou, o svobodě ani nemluvě.

O to varovnější je skutečnost, že právě spravedlnost v západním světě prakticky mizí.

Spravedlivý

V závěrečné biblické knize, v Janově zjevení, se píše o konci našeho věku. Většina lidí se skloní před bestií, budou jí sloužit a přijmou její znamení.

Nemnozí vytrvají a odolají vábení bestie. Podle posledních proroctví odmítnou satanovu krev, aby si uchovali čistotu vlastní krve. Těm bude umožněna účast v novém světě.[2]
A jakou charakterovou vlastnost budou mít tito lidé? Nebeský posel v samém závěru knihy Zjevení sděluje Janovi:

Bible, Zjevení 22:10-15, CEP
    A řekl mi: "Nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví: čas je blízko.
Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně - kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti.
Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.
Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.
Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města.
Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři - každý, kdo si libuje ve lži.
   

Máme zde před očima verše poslední kapitoly Zjevení a tedy i závěrečný text celé křesťanské Bible. Důraz není kladen na šíření demokracie, hlásání neomezené svobody a lidských práv, ba ani na modlářství, znamenající uctívání obrazů, model a všeobecně konzumní život bez víry v Boha. Je zde zdůrazněno kritérium křivdy a spravedlnosti.

Křivda je bolestně prožívaná a vnímaná nespravedlnost. Ti, kdo jednají nespravedlivě, působí křivdy. Kdo křivdí a kdo je pošpiněn svým konáním a službě bestii, ztratil účast v novém světě. Spravedlivý, který vytrvá, bude mít přístup do bran města se stromovím a vodou života.

Spravedliví dnes

Verše knihy Zjevení, slova o stromu života, andělech, Božích loutnách či drakovi a dravé šelmě, se mohou jevit v dnešní době jako silně exaltovaná, ba nedůvěryhodná. Po přečtení prvých veršů Janovy apokalypsy lze nabýt dojmu, že jsou zde vykreslovány jen archaické obrazy, doklad dávné zbožnosti, popis něčeho, co pro dnešní dobu nemá pražádný praktický smysl. Navíc i mnozí odborníci umisťují děj Janovy apokalypsy jen a pouze na konec 1. století našeho letopočtu.[3]
Vskutku, autor knihy Zjevení psal jazykem své doby a text je starý 2 tisíce let. Ano, Jan se na začátku obrací na církve své doby. Upozorňuje na tehdejší nešvary a radí, co dělat. Ovšem dále ve svém díle popisuje zjevení, která obdržel z vyšších míst, což je uvedeno hned v prvém verši Apokalypsy. Zjevení byla seslána vyšší autoritou s určitým záměrem. Ostatně není jistě náhoda, že tento text byl zařazen do křesťanské Bible a uzavírá ji, i když byla později církví tato poslední kniha Bible upozaděna. Janovi byla dána určitá zjevení. Domníváme se, že mnohá z nich ukazují jasně právě na naši dobu a nejbližší budoucnost.[4] [5] [6]

Bible, Zjevení Janovo 1:1-3, CEP
    Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi.
Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co viděl.
Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko.
   

Hned v úvodu Janovy apokalypsy je uvedeno, že se popisované události mají brzo stát, že čas je blízko. To opět znevěrohodňuje platnost textu. Uplynulo dva tisíce let a konec světa nepřišel, alespoň ne toho našeho.
Dovolme si vyjít z předpokladu, že autor Janovy apokalypsy skutečně obdržel z vyšších míst řadu zjevení o budoucích událostech. Spatřil děje a obrazy, které často nemohl nijak pochopit ani časově zařadit. Květnatým jazykem se tak snažil vše popsat v duchu své doby. Předpokládal, že vše co spatřil, se odehraje velice brzy. Nestalo se tak. K některým událostem došlo až později, další se odehrávají právě nyní, a ty poslední přijdou s blížícím se koncem našeho věku.  

Připomeňme namátkou apokalyptický obraz hvězdy jménem Pelyněk, hořící jako pochodeň, kdy byly zasaženy i vody a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny. Ještě máme v paměti požár ukrajinské jaderné elektrárny v Černobylu (Pelyněk) a umírání lidí zasažených radiací.[5]
Obraz poslední apokalyptické bitvy, kdy se mnohá vojska střetla na místě zvaném Armageddon, a kde andělé vysušili Eufrat, aby připravili cestu králům od východu slunce, se v mnohém podobá válečnému běsnění v Sýrii, kde se západní země nepokrytě přidaly na stranu černé zástavy.[7]
Lze spekulovat, zda koruna na hlavě prvého jezdce apokalypsy, ozbrojeného lukem, není symbolem corony, koronaviru, opakovaně na nás sesílaného někde z dáli. Dobrovolně-povinná očkování experimentální genetickou látkou znečisťující tělo, zavádění povinných certifikátů, omezování neočkovaných a nástup totalitního celosvětového režimu, to velice dobře odpovídá veršům Zjevení o klanění se bestii a přijímání jejího cejchu, aby nikdo neoznačený nemohl kupovat ani prodávat.[6]

V neposlední řadě lze v Janově apokalypse nalézt i přesné časové zařazení dle postavení nebeských těles:

Bible,  Zjevení Janovo 12:1-2 (CEP)

A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina.

Pokud výše uvedené chápeme jako symbolický popis nebeské konstelace, pak tato situace nastala na nebi 23. 9. 2017. Tento den, blízko podzimní rovnodennosti, byl z hlediska osudů našeho světa velice významný. Podle vizionářů se na nebi ukázalo znamení apokalypsy.


Obr. Postavení Slunce, Měsíce a planet na pozadí souhvězdí Panny a Lva. 23. 9. 2017 v poledne.[8]

Slunce tehdy stálo v hlavě souhvězdí Panny, v největší možné blízkosti středu Říše galaxií. Souhvězdí Panny v té denní době samozřejmě na naší obloze vidět nebylo, oděno září Slunce. Měsíc stál u nohou souhvězdí Panny. Žena (souhvězdí Panny) byla oděna Sluncem, s Měsícem pod nohama. Z jejího lůna vycházel Jupiter (královská hvězda) směrem ke středu Mléčné dráhy. Tedy od středu Říše galaxií v Panně do středu našeho světa v Mléčné dráze.
Do lůna Panny vstoupil Jupiter v listopadu 2016 ze souhvězdí Lva, aby zde ležel po dobu odpovídající těhotenství ženy. Královské souhvězdí Lva je složeno z devíti hvězd (nejvýraznější Regulus - králova hvězda) a spolu s Venuší, Marsem a Merkurem nad hlavou Panny stálo 12 "hvězd", korunujících hlavu ženy.  Celý úkaz trvající řadu měsíců byl spojen s tzv. Betlémskou hvězdou.[8]

V Janově knize Zjevení lze nalézt řadu vizí, které mohou ukazovat na události naší doby. Co je však zcela nepokryté, je totální morální rozvrat euroatlantické civilizace, její pokrytectví, faleš a již zcela nezakrytá nespravedlnost vůči ostatním. Úporná snaha vládnout a vykořisťovat, lži a cenzura, zlo ukrývané pod maskou lásky, pravdy a humanity, to je symbol dnešní doby. Pokud lze jedním slovem charakterizovat současnou západní civilizaci, pak je to nespravedlnost. Spravedliví a nespravedliví, jedni budou mít podle knihy Zjevení přístup do nového světa, druzí nikoliv.

V dubnu 2022 zazněly apokalyptické hlásnice, čtyři jezdci již vyjeli. Prvému jezdci s lukem byla dána koruna/věnec dobyvatele - στέφανος - corona.
 

--- pokračování příště ---


[a] Používáme Český ekumenický překlad Bible (CEP) a fulltextové vyhledávání v SW BibleWorks. Počty nálezů slov se mohou mírně lišit dle různých překladů.

[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
[2] Zjevení 2021-08. Mýty a skutečnost [online]. 2021 [cit. 2022-03-16]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=zjeveni-2021-08&cisloclanku=2021080002
[3] Přispěvatelé Wikipedie, Zjevení Janovo [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 26. 11. 2021, 08:11 UTC, [citováno 2. 04. 2022] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zjeven%C3%AD_Janovo&oldid=20672576 >
[4] Apokalypsa a číslo 666. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2005 [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2005050003
[5] Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon. Mýty a skutečnost. Suspectus.com. Proroctvi.com [online]. 2015 [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015110002
[6] Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy?. Mýty a skutečnost. Suspectus.com. Proroctvi.com [online]. 2021 [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2021070001
[7] Armagedon - poslední bitva. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2015 [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2015120002
[8] Mléčná dráha a střed světa. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2019 [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2019050002

Vydáno: 05. 03. 2022