Strážci, Nefilové a ničení země

Autor: clovicek <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Postavy, Vydáno dne: 29. 08. 2020

Nefilové (VIII.)

    

Nefilové (VIII.)

Strážci, Nefilové a ničení země

 

Skoncování se vším tvorstvem, nejen s člověkem

V 6. kapitole biblické knihy Genesis je popsáno, co předcházelo potopě světa. Synové božští začali obcovat s lidskými ženami a rodily se zrůdy - Nefilové. Na zemi se rozmnožila zlovůle člověka, země byla plná lidského násilí. Hospodin se tedy rozhodl zahladit na zemi všechno tvorstvo:

Bible, kniha Genesis 6:1-13, CEP[1] (slovo v závorce přidal autor dle hebrejského originálu)
     Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Hospodin však řekl: "Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let."
Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy
/nephilim/, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.
I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Řekl: "Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil." Ale Noe našel u Hospodina milost.
...
Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí...

Všeobecně se má za to, že světovou potopu seslal Bůh na lidstvo za jeho hříchy. Z krátkého textu v Bibli sice není zřejmé, proč se "rozmnožila zlovůle člověka" a proč se stalo, že "každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý". Jen je zde naznačena spojitost s příchodem božích synů a vznikem Nefilů. Zde můžeme odkázat na Knihu strážců, patřící do sbírky Knihy Henochovy, kde je mnohé vysvětleno.[2] [3]

V Bibli se však opakovaně uvádí, že Bůh rozhodl skoncovat se vším tvorstvem, nejen s člověkem. Tedy zahladit i zvířata, plazy a ptactvo. V kapitole 6 knihy Genesis se píše:

Genesis 6:17-19
     Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne.
S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; samec a samice to budou.

Vše živé, tedy všechno tvorstvo, v němž je "duch života", mělo být zahlazeno. Ochráněn bude pouze Noe s jeho blízkými a vybrané páry tvorů, aby mohli opět osídlit zemi. Nebyla to boží pomsta. Nepíše se zde nikde o božím hněvu, ale o lítosti. Hospodin se trápil ve svém srdci. Proč tedy neměl být zahlazen jen člověk, jehož od příchodu božských synů a vzniku Nefilů "každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý"? Proč měla být smetena z povrchu země i všechna zvířata, plazi a ptactvo? Bylo to z praktických důvodů, protože nebylo možné smést jen člověka? Nebo bylo něco špatně i s ostatními živými tvory? Zřejmě ano, jak dokládá i Bible: "Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu." Jak tomu rozumět? Proč byla zkažena i celá země a všechno tvorstvo, nejen člověk? Vždyť země ani zvířectvo neměli s příchodem nebešťanů - Strážců[4] a Nefilů nic společného. Nebo přece jen něco ano?

Kniha obrů

Dalším zajímavým textem, který může leccos osvětlit, je Kniha obrů (The Book of Giants). Dochovala se ve zlomcích v Kumránu, světoznámém nalezišti svitků od Mrtvého moře. Zlomky svitků pocházejí z 2. stol. př. n. l. Tradice je však mnohem starší.[5] [b]

Kniha obrů navazuje na Knihu Strážců a doplňuje ji. Vystupují zde dva obři - Nefilové, potomci vůdce Strážců - Šemichazy. Ve svých snech se dozvídají o nadcházející nevyhnutelné zkáze, která je čeká jako trest za to, co provedli jejich otcové - Strážci.

Všimněme si zlomku 1Q23:[6]

Je zde zmínka o tom, že andělé (Strážci) zřejmě prováděli na zemi se zvířaty něco nepřirozeného. Překladatelé použili slovo miscegenation - tedy míšení ras. Nepřipomíná nám to dnes již známé genetické pokusy a také všeobecný tlak vůdců na míšení lidských ras? Není zde důvod, proč Stvořitel musel důsledky těchto nepřirozených pokusů vyhladit ze zemského povrchu potopou?

 

... pokračování příště ...

Předchozí - Strážci - Reptiliáni?


[a] Figurky z Obeidu jsou vytvořeny podle mnohem starších exemplářů nalezených v Jarmu v kurdských horách.
[b] Zlomky z Kumránu, psané hebrejsky, jsou označeny následovně: 1Q23, 1Q24, 2Q26, 4Q203, 4Q530, 4Q531, 4Q532, 4Q556, 4Q206 a 6Q8. Původně byl text snad sepsán aramejsky. Podle některých badatelů vychází Kniha obrů i Kniha Henochova z prastaré henochiánské tradice, odkud stručně čerpali i autoři 6. kapitoly knihy Genesis. Zajímavá je zde i vazba na blízkovýchodní mýty. Jedním z Nefilů, uváděných v Knize obrů, je i Gílgameš, známý hrdina příběhu z 3. tisíciletí př. n. l.[7]

O několik set let později byla sepsána na základě tradice Strážců a Nefilů i další Kniha obrů v rámci učení Manicheismu (3. století n. l.).


[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
[2] 

Nefilové - potomci mimozemšťanů a lidí. Mýty a skutečnost [online]. 2006 [cit. 2020-08-29]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2006070002

[3] Nezabíjet, neprolévat krev. Mýty a skutečnost [online]. 2018 [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2018080002
[4] Wikipedia contributors, 'Watcher (angel)', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 1 June 2020, 04:25 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Watcher_(angel)&oldid=960104903 > [accessed 29 August 2020]
[5] Wikipedia contributors, 'The Book of Giants', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 29 August 2020, 10:40 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Book_of_Giants&oldid=975589691 > [accessed 29 August 2020]
[6] The Book of Giants 4Q203, 1Q23, 2Q26, 4Q530-532, 6Q8: Book of Giants -- Reconstructed Texts. The Gnostic Society Library [online]. [cit. 2020-08-29]. Dostupné z: http://www.gnosis.org/library/dss/dss_book_of_giants.htm
[7] Epos o Gilgamešovi. Mýty a skutečnost [online]. 2006 [cit. 2020-08-29]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007040020
[8]  
[9]  
[10]  
[11]  
[12]  
[13]  
    

 
Vytvořeno: 27. 8. 2020