Saturn - hvězda Izraelitů

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Bohové, Vydáno dne: 11. 01. 2010, Aktualizováno dne: 20. 01. 2010

Bible -- Saturn - hvězda Izraelitů?

Bible

Saturn - hvězda Izraelitů?


Starověké kultury Blízkého východu spojovaly své bohy s nebeskými tělesy. Hebrejská Bible (verš Ámos 5:26) ukazuje, že ani Izraelité nemuseli být výjimkou. Za hvězdu svého boha mohli považovat planetu Saturn.


Sikút a Kijún

Ve verších 5.kapitoly knihy Ámos se stejnojmenný prorok obrací k lidem v Bét-elu[d]. Varuje před hrozící zkázou Izraele, pobízí aby lidé hledali boha nezištně, bez ohledu na svůj prospěch. Prorok vystupuje se svou zvěstí v období podzimní rovnodennosti, kdy se v Izraeli slaví počátek nového roku. Oslavuje Hospodina jako stvořitele Plejád a Orióna. Záměrně zmiňuje právě tato souhvězdí. Plejády vycházejí začátkem léta a mizejí na počátku zimy (deštivého období).  Orión vychází a zapadá v době rovnodenností.
Skrze proroka Ámose ohlašuje Hospodin přicházející boží soud a kritizuje náboženskou praxi v Bét-elu. Připomíná dobu, kdy Izraelité putovali 40 let pouští a uctívali jej prostým způsobem. Za bohoslužby konané s cílem zajistit si prospěch, za modloslužebnictví Hospodin svůj lid potrestá, odvede je do vyhnanství i s jejich modlami. 

CEP[1] Amos 5:25-27
Připravovali jste mi obětní hody a přídavné oběti po čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Ponesete Sikúta, svého krále, Kijúna, své obrazy, hvězdu svého boha, to, co jste si udělali. Přesídlím vás až za Damašek, praví ten, jehož jméno je Hospodin, Bůh zástupů.

Ve verších proroka Amose 5:26 se Hospodin hněvá na svůj lid a předpovídá, že je pošle do vyhnanství i s jejich modlami, kdy ponesou "... Sikúta, svého krále, Kijúna, své obrazy, hvězdu svého boha...". Co tato slova znamenají? Co je to Sikút a Kijún? O jakou hvězdu boha se jedná?

 

Kijún - Kaiwan - Saturn

Podívejme se blíže na záhadného Kijúna (Chiuna) ve verši Ámos 5:26:[a]

Pojem Kijún (Kijun, Chiun, kiyyun, kijjún) se nikde jinde v masoretské verzi Hebrejské Bible nevyskytuje a bylo sporné, co znamená. Původní (pouze souhláskové) hebrejské slovo bylo zapsáno jako K-V-N resp. K-J-W-N. Později v rámci vokalizace hebrejského textu[b] provedli redaktoři změnu. Doplnili samohlásky podle hebrejského výrazu šiqqúc (ohyzda) aby dali slovu negativní význam. Viz. WTT a BHT výše.

V Septuagintě, další vývojové linii biblického textu, nalezneme slovo jiné. Píše se zde o Raifanovi (Raephan) - viz. verš LXT výše.
Některé části textu Septuaginty LXX považují odborníci za původnější. Septuaginta je sice překladem do řečtiny vznikajícím od 3.stol.př.n.l. ale dnes dochovaný hebrejský text byl ještě do 12.stol.n.l. upravován a doplňován o samohlásky.
V Septuagintě však došlo k chybě, zřejmě při opisu. Původní písmeno K bylo zaměněno za R (ve fénické abecedě, kterou používali Židé v době vzniku LXX, bylo snadné zaměnit písmena kaf a réš).[2]
Septuaginta tedy ukazuje, že původní hebrejské slovo zřejmě četlo jako Kaifan resp. Kaivan.

Výslovnost původního slova K-V-N (K-J-W-N) tedy byla KaiVaN, KaJWaN příp. KÉWáN (jod se může považovat za samohlásku É ). To potvrzuje i další vývojová linie biblického textu - Syriaca.[2]

V mezopotámské akkadštině  a také ve staré syrštině byla planeta Saturn nazývána jako Kajwan (Kaiwan, Kaiamanu). Dokládá to např. dochovaná hliněná tabulka ze Sipparu. Kaivan byl blízkovýchodním bohem ztělesněným Saturnem.

Náš Kijún či Raifan je tedy Saturn.

Dále uvádíme význam hebrejského slova Kijún dle některých biblických slovníků:

BDB Lexicon

TWOT Hebrew Lexicon

Holladay Hebrew Lexicon

I výše uvedené slovníky ukazují spojitost pojmu Kijún se Saturnem či bohem spojovaným s touto planetou.

Český ekumenický překlad (CEP) je trochu zavádějící. Izraelité ponesou "... Kijúna, své obrazy, hvězdu svého boha...". Slova jsou oddělena čárkami, z překladu vyplývá, že Kijún-Saturn, obrazy i hvězda jsou různé věci. Původní hebrejský text však jednotlivé pojmy neodděluje, obrazy i hvězda boha (hvězda elóhím) patří k Saturnu. Izraelité ponesou obraz s hvězdou Saturn, která je hvězdou jejich boha.

Sikút

Kijún je tedy Saturn resp. bůh spojený s touto planetou. Kdo je ale Sikút?

Hebrejské slovo Sikút vzniklo opět doplněním samohlásek s negativním významem. Původní kořen slova byl S-K-K. Omylem bylo někdy překládáno jako stánek, příbytek. S-K-K je však zřejmě odvozeno od mezopotamského hvězdného boha Sakkuta. Tímto jménem se označovala planeta Saturn.[6] 

Překlad by tedy mohl znít takto:

Ponesete Saturn svého krále, Saturn - obraz s hvězdou vašeho božstva...

 

Hvězdou boha Izraelitů mohl být tedy Saturn - KVN, KJWN, Kijún, Kaiwan, Kéwán či Raifan.[3] [4]str.105

Planeta Saturn byla považována za zvláštního spřízněnce a ochránce Židů v celé řadě středověkých dokladů. Pocházejí z různých míst a jsou natolik četné, že zřejmě vycházejí ze společných starověkých zdrojů.[2] [5] Bible ve verši Ámos 5:26 velebení Saturnu jako hvězdy boha Izraelitů potvrzuje. Není to ostatně nic mimořádného, vždyť Hebrejská Bible na řadě míst dokládá široké uctívání nebeských těles Izraelity ve starověku.[3]

Je však možné, že Ámos zmínkou o nesení obrazu Saturnu jen kritizoval oslavy rovnodennosti a Nového roku. Bételské slavnosti mohly být obdobou římských saturnálií, což by v očích autora textu bylo pohanským modloslužebnictvím. [6]  

 

 


[a] WTT - hebrejská masoretská verze, BHT - její přepis do latinky
CEP, BKR - české překlady
LXT, LXE - řecká verze (Septuaginta) a její překlad do angličtiny
NRS, JPS - anglické překlady
[b] Základní smysl slova byl v hebrejštině dán jen souhláskami slovního kořene. Výslovnost musel čtenář znát nebo odvodit z kontextu. V rámci pozdější vokalizace začal být původně souhláskový text doplňován o značky samohlásek (zhruba od 7.stol.n.l.). Text Bible tedy pak bylo možné jednoznačněji číst. Zůstává však otázkou, jak mnoho se při vokalizaci měnil původní smysl textu. Redaktoři hebrejského textu např. záměrně retušovali pohoršlivá jména pohanských bohů a model.
[c] Existuje několik vývojových linií Hebrejské Bible. Více viz. Rodiny textů, textové tradice a skupiny
[d] Bet-el - Dům boží, dům boha El (Bejt El, Bethel). Dříve podle dle Bible kanaánským hlavním městem, pak městem Izraelitů. Dnes izraelská osada na Západním břehu Jordánu. Podle Bible také místo, kde Jákob spatřil boží posly sestupující po žebříku z nebes. Vytyčil tam kamenný sloup.
   
   

[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
 
[2] Moravec, Jan. Betlémská hvězda - fenomén astronomický, nebo literární? [citováno 11.01. 2010] < http://www.etf.cuni.cz/~moravec/predn/betlhv.pdf >
 
[3] JewishEncyclopedia.com. Heslo Star-worship. 2002. [citováno 11.01. 2010] < http://www.jewishencyclopedia.com>
 
[4] Jerimias, Jorg. The Book of Amos. Westminster John Knox Press. 1998. ISBN 978-0664227296
 
[5] Dittrich A. Hvězda betlémská. Říše hvězd. 1941. 6-11
 
[6] Výklady IV. ke Starému zákonu. Knihy prorocké. Karmelitánské nakladatelství. 1998. ISBN 80-7192-274-9
 

Vytvořeno: 11.01.2009