Morfologie slova Nephilim

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Postavy, Vydáno dne: 22. 06. 2006, Aktualizováno dne: 26. 01. 2017

Hebrejská Bible-Postavy -- Nefilové III - Morfologie slova Nephilim

    

Nephilim III

Morfologie slova

Již dříve jsme uváděli, že pojem Nephilim či Nefilim je překládán různě:

1. padati, spadlí, shození dolů
2. padlí, odpadlíci, odloučení
3. padlí ve smyslu spojitosti se zemřelými a smrtí
4. mocní, silní, hrdinové
5. nelidští, násilní, tyrani
6. předčasně narození (potracení)
7. nevhodně narození
8. Obři

Hebrejský slovní základ "N-P-L" lze číst jako:
nápal - pád, padat, být shozen či spuštěn dolů, selhat, neuspět
népel - předčasně narozený, potrat

Co uvádějí biblické slovníky?

TWOT Lexicon[1]

     nephilim7.gif (8580 bytes)

 ISBE Bible Dictionary[2] :
     nephilim8.gif (9159 bytes)

Easton's Bible Dictionary[3] :
     nephilim9.gif (3520 bytes)

Podle bilbického slovníku TWOT je původ slova Nephilim neznámý a nejpravděpodobněji znamená "hrdiny" či "nelítostné bojovníky". Může se jednat ale i nějakou rasu či národ.
ISBE nechává smysl prvého výskytu slova otevřen s tím, že Nephilim nejspíše nejsou dětmi rozenými ze spojení žen se syny Božími. Ve druhém výskytu (Num 13:33) reprezentuje pojem muže obrovských postav, spojené se syny Anakovými.
Eastonova biblická encyklopedie rozumí pojmem Nephilim nějaký kanaánský kmen.

 

Obři

Problematice významu pojmu se věnuje odborník Michael S. Heiser [4] a upozorňuje, že kořen slova Nephilim patrně pochází z aramejštiny.

Podívejme se na oba pojmy bez později přidávané punktace:

  Gen6_4_.gif (1281 bytes) Viz Genesis 6,4 (PDF)
  Num13_33_.gif (1318 bytes) Viz Numeri 13:33 (PDF)
Liší se jedním znakem, písmenem "yod" Num13_33r_.gif (1417 bytes)
 

Tento znak patří k souhláskám, které vyjadřovaly zvuk samohlásky (na stránkách Masoretské  texty píšeme o tom, že YOD znamená dlouhý samohláskový zvuk "í"). Hebrejští písaři jej začali používat zhruba od 6. stol. př.n.l. Záleželo na písaři, zda YOD ve slově použije, či nikoliv - nebylo to vždy nutné. V Numeri 13:33 se tedy písař rozhodl znak zapsat, ve verši Genesis 6:4 nikoliv. Podle M. S. Heisera to znamená, že správná výslovnost slova je v obou verších nephilim6_.gif (1048 bytes). Tvrdí, že takové čtení s "yod", tedy s dvěmi dlouhými "í" (Nephilim - Nefílím) může znamenat, že kořen slova je aramejský.

V aramejštině slovo znamená obry (viz aramejský biblický slovník výše). [8]

Odtud zřejmě některé starší překlady, které místo Nefilové uvádějí Obrové.

 

Padlí - určení ke smrti?

Ronald S. Hendel[5]  tvrdí, že Nephilim je hebrejským eufemismem pro mrtvé.

CEP[6]  Jeremjáš 6:15
     Zastyděli se, že páchali ohavnosti? Ne, ti se nestydí, neznají zahanbení. Proto padnou s padajícími, klopýtnou v čase, kdy je budu trestat, praví Hospodin."

Padajícími = .

CEP  Ezekiel 32:27
     Nebudou ležet s bohatýry, padli jako neobřezanci. Oni sestoupili do podsvětí se svou válečnou zbrojí a pod hlavy jim byly dány jejich meče. Jejich nepravosti však lpí na jejich kostech, neboť děs oněch bohatýrů byl v zemi živých.

padli =

Podle některých badatelů lze dokonce v Ezekielovi nalézt třetí zmínku o Nefilech. Text překládají následovně:[5] [7]

CEP  Ezekiel 32:27
     They lie with the warriors,
The Nephilim of old,
who descended to Sheol
with their weapons of war."
    Leží s válečníky,
Nefily dávnými,
kteří se zmocnili Šeolu,
svými válečnými zbraněmi.

Z biblických knih Genensis a Numeri - jediných míst, kde jsou Nefilim zmíněni - nevyplývá, že by byli mrtví či určení ke smrti. Byli na zemi před potopou a byli zde i po ní, poté kdy měla být ze světa smetena veškerá lidská špatnost. Byli živí, zdraví, silní a mocní. Nebyly to ani zrůdy - kříženci, protože se jim rodily děti, jak se dozvíme z 1. knihy Henochovy. V příštím pokračování se k této apokryfní knize vrátíme.

Další díl - Nefilové a mýty


[1] R.Laird Harris,Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. 1980. The Theological Wordbook of the Old Testament.  /TWOT /
[2]  Dr. Stanley Morris.1915. James Orr, John L. Nuelsen, Edgar Y. Mullins,  The International Standard Bible Encyclopedia. /ISBE/
[3] M.G. Easton. 1897, Ellis Enterprises 1988. Easton Bible Dictionary, Third Edition.  /EAST/
[4] Michael S. Heiser www.facadenovel.com/nephilim.pdf
[5] Hendel Ronald S.  When the Sons of God Cavorted with the Daughters of Men. Bible Review. 1987
[6] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
[7] Zimmerli Walter. Ezekiel 2. Hermeneia. Philadelphia 1983.
[8] The Nephilim. Sitchin is wrong.com [online]. Michael S Heiser, 2012 [cit. 2017-01-25]. Dostupné z: http://sitchiniswrong.com/nephilim/nephilim.htm
    

 
Vytvořeno: 22.06.2006