Bohyně-asherah a její kult

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Bohové, Vydáno dne: 22. 03. 2003

Hebrejská Bible - Bohové -- Bohyně-asherah a její kult

Asherah

Bohyně-asherah a její kult

Podle nejstaršího semitského panteonu existuje prapůvodní dvojice bohů El a Asherah. Tento božský pár přivedl na svět ostatní bohy-elóhím a mezi nimi i nejvyššího boha izraelitů - YHWH.
Přibližně po roce 1000 př. n. l. již přestala být manželka boha El spojována s jejím původním semitským jménem[1]. Pojem asherah začal být používán jako obecné označení bohyň a speciálně jako božích partnerek-manželek.

Věřilo se, že také izraelský YHWH v tomto směru nebyl výjimkou, jak ukazují např. dochovalé hebrejské nápisy či mimo-izraelské dokumenty z Palestiny. Dnes víme o několika nálezech z období starého Izraele (8. stol. př. n. l.), kde je psáno o YHWH a "... jeho asherah" (viz YHWH - nejstarší nápisy, Partnerské dvojice elóhím).

Hebrejci všeobecně uctívaný panteon tvořil nejvyšší bůh El, jeho žena Asherah a jejich synové YHWH, Baal a další méně známí bohové. Postupně však začalo být veškeré uctívání směrováno stále více a více k Yahwemu. Zhruba kolem 10. stol. př. n. l. se zřízením státního kultu Yahweho se polyteismus přetransformoval do henoteismu. El byl sloučen s YHWH do jedné postavy "Yahweh Elohim". Asherah přestala být považována za ženu boha El. Nejvyšší bohyně-asherah začala být uctívána jako partnerka YHWH.

Postupně, v rozmezí 8. až 6. století[4], však byla i asherah zatlačována do pozadí. Reformátoři ji začali diskreditovat spojováním s již zavrženým Baalem.
Do 3. století př. n. l. postupně vymizela oddanost[1] k asherah, bohyni, partnerce YHWH. Proti jejímu uctívání vystupovali izraelští proroci. Uctívání bohyně judskými ženami odsoudil například prorok Jeremiáš (viz reakce žen - Jeremiáš 44:16-18). O tom, že dříve byl obraz Asherah uctíván v Jeruzalémském chrámu společně s Yahwem a že jí byly obětovávány jídlo i nápoje či koláče s jejím vypodobněním, je psáno ve verši Jeremiáš 44:19. Postupně začalo být veškeré uctívání směrováno výhradně k Yahwemu a ostatní bohové včetně jeho manželky zatlačováni do pozadí. Ke konci exilového období bylo uctívání asherah vymýceno.

V Hebrejské Bibli můžeme nalézt 40 odkazů na bohyni Asherah a její kult[2][3]. Většina z nich pochází ze zdrojů deuteronomních.

V Hebrejské Bibli se vyskytují tyto pojmy související s asherah:

aserah_.gif (1069 bytes)
např. Dt16,21
aserah1_.gif (1006 bytes) Asherah
podstatné jméno, ženský rod, jedn.číslo
asherot_.gif (1090 bytes)
např. Jud3,7
asherot1_.gif (998 bytes) Asheroth, Asherahs, Ashtarot, Ashtoret
podstatné jméno, ženský rod, množ.číslo.
Plurál vznikl použitím samohlásky bosheth (hanba) k vyjádření pisatelova negativního postoje k postavě asherah.[3]
asherim_.gif (1065 bytes)např.Exo34,13 asherim1_.gif (1042 bytes) Asherim
podstatné jméno, ženský rod , množ.číslo, s příponou 3.osoby mužského rodu jedn.č.
asherehem_.gif (1152 bytes)
např.1K14,15
asherehem1_.gif (1081 bytes) podstatné jméno, ženský rod , množ.číslo, s příponou 3.osoby mužského rodu množ.č.
asereyka_.gif (1105 bytes)
Mic5,13
asereyka1_.gif (1070 bytes) podstatné jméno, ženský rod , množ.číslo, s příponou 2.osoby mužského rodu jedn.č.
Použity fonty a punktace z el. vydání BHT v aplikaci BibleWorks.

Biblické zmínky o Asherah jsou spojeny s kultem dřevěných stél či jiných dřevěných objektů či s uctíváním stromů. Pojem Asherim v Hebrejské Bibli měl snad přímo představovat určité kultovní objekty, opracované dřevěné kůly, živé stromy apod.
Rozpory panují v tom, zda byly tyto objekty uctívány pouze v rámci kultu YHWH, nebo zda byla hromadně uctívána Bohyně-asherah. A tedy, zda biblický pojem asherah znamenal pouze kultovní objekt nebo přímo Bohyni. Dnes, na základě nových archeologických nálezů, převažuje druhý názor.

Existenci kultu Bohyně odpovídají i některé biblické pasáže:

1. Královská 15:13 (PDF,83kB)

CEP
Také svou matku Maaku zbavil jejího královského postavení za to, že udělala nestvůrnou modlu pro Ašéru. Ása její nestvůrnou modlu podťal a spálil v Kidrónském úvalu.

Septuaginta LXX (překlad LXE)
And he removed Ana his mother from being queen, forasmuch as she gathered a meeting in her grove: and Asa cut down her retreats, and burnt them with fire in the brook of Kedron.

Zajímá nás, proč judský král Ása zbavil svou matku Maaku jejího královského postavení.
Masoretská WTT (BHT) i většina překladů vycházejících z této rodiny textů jako důvod uvádějí to, že Maaka vytvořila kultovní předmět týkající se bohyně Asherah. Mělo se jednat o obraz, modlu, ohavnou věc či nějakou nemravnost. Ása tuto špatnou věc podťal a spálil. Nejspíše šlo o kultovní dřevěnou stélu, která byla zasvěcena bohyni-asherah.

Překlad LXT (LXE) vycházející z jiné rodiny biblických textů však sděluje jiný důvod zásahu krále Ásy. Královská matka organizovala setkávání v lesíku pravděpodobně zasvěceném bohyni-asherah. Podle některých badatelů je výraz grove (háj, lesík) nesprávným překladem slova asherah či asherim. Mohlo se tedy jednat o setkávání s bohyní, kde královská matka hrála určitou roli zprostředkovatele, kněžky.

Obě verze překladů ukazují na existenci kultu bohyně-asherah.

CEP 1. Královská 18:19
Ale nyní zařiď, ať se ke mně shromáždí na horu Karmel celý Izrael i čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři sta proroků Ašéřiných, kteří jedí u stolu s Jezábelou.

Píše se zde o čtyřech stech prorocích bohyně Ašéry, což opět ukazuje na existenci značně rozšířeného kultu bohyně-asherah[3].

Neměli bychom zapomínat ani na jiné doklady uctívání bohyně-asherah než jsou nápisy a texty. Z éry doby železné se dochovalo množství hliněných sošek či plaket a reliéfů, které podle některých badatelů zobrazují bohyni Asherah, a to právě z období kultu YHWH[3].

Pro monoteistická náboženství může být pouhá představa existence Bohyně, partnerky nejvyššího Boha, urážející či znesvěcují. Ale například Mormoni věří v existenci nejvyššího božského páru. Příslušníci církve Ježíše krista svatých posledních dnů (Latter-day saint Christians) kromě nebeského Otce uctívají i nebeskou Matku. Uvádějí pro tuto svou víru řadu argumentů podložených i biblickými texty[4].

 


[1] Richley H.Crapo, "An Antropologist Looks at the Judeo-Christian Scriptures", http://cc.usu.edu/~fath6/bible.htm
[2] "Official religion and Popular religion in Pre-Exilic Ancient Israel", http://itp.lcc.whecn.edu/bibint2/articles/berlinerblau5.htm
[3] Asherah. http://olrcweb.bham.ac.uk/deryn/asherah.htm
[4] Kevin L.Barney, "Do We Have a Mother in Heaven?"
http://www.fairls.org/pubs/MotherInHeaven.pdf

Vytvořeno: 22. 03. 2003